21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 35. rady města

35. schůze rady města Brušperk konané dne 29. srpna 2001

RM – 35/SCHVÁLILA

569. Program 35. schůze rady města.

570. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Pavla Káňu.

571. Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 2931 ost. plocha o výměře 345 m2 od 1.9.2001 do 31.8.2002 za cenu Kč 690,– se Správou a údržbou silnic, s.p.o. Frýdek-Místek a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

572. Smlouvu o užití silničního tělesa se Správou a údržbou silnic, s.p.o. Frýdek-Místek za cenu Kč 100,– za měsíc září a říjen 2001 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

573. Dodatek č. 1 ke smlouvě I-2540/124/2001 o společném financování stavby Brušperk-ul. Zádvoří, rekonstrukce kanalizace a oprava vodovodu, kterým se snižují ceny za provedení práce u podílu firmy SmVaK, a.s. na Kč 1 270 938,– bez DPH a u podílu města Brušperk na Kč 82 278,– bez DPH (viz RM-34/SCHVÁLILA, bod 556) a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

574. Dodatek č. 1 ke smlouvě čís. 30921/00 s firmou M. Pedersen a.s. o navýšení ceny z 610,– na 760,– Kč/denní svoz a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

575. Smlouvu o provedení rekonstrukce osvětlení u družstevních domů za cenu maximálně Kč 89.412,– včetně DPH s firmou Kamil Vantuch, elektromontážní práce a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

576. Smlouvu na provedení demontáže zbytků veřejného rozhlasu na území města za cenu maximálně Kč 15.435,– včetně DPH s firmou Kamil Vantuch, elektromontážní práce a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

577. Pronajmout pozemek p.č. 2056 louka o výměře 1623 m2 u Obecního lesa panu Marceli Mikušovi za smluvní cenu Kč 0,50/m2/rok.

578. Snížení nájmu v části městské tržnice paní Galině Michajlovně Tsarkové o 50%, tj. na Kč 1.500,– za měsíc srpen 2001.

579. Prominutí poplatku z veřejného prostranství za půdorysnou plochu lešení k opravě domu v Brušperku, Náměstí J.Á.Komenského 37.

580. Poplatek Kč 500,– z veřejného prostranství za postavené lešení k opravě domu v Brušperku, Dr. Martínka 111 a jeho splátkové placení.

581. Zřízení absolventského místa z Úřadu práce Frýdek-Místek na dobu určitou (12 měsíců) a tím i změnu organizačního řádu MěÚ Brušperk od 3. září 2001.

582. Odměny předsedům komisí rady města (kulturní, sociální a redakční rady BZ) za II. čtvrtletí 2001 dle přílohy.

583. Výběrovou komisi pro hodnocení nabídek na rekonstrukci knihovny v budově radnice ve složení: Dlouhý L., Ing. Káňa, Ing. Krupník, Mgr. Plečka, Ing. Urbanec.

584. Výběrovou komisi pro hodnocení nabídek na výstavbu chodníku na ul. Staroveská ve složení: Ing. Káňa, Ing. Krupník, Ing. Nelhybel, Mgr. Plečka, Ing. Urbanec.

585. Zakoupení programu WROB (registr obyvatel) firmy Gordic.

586. Účast Ing. Pavla Káni a p. L. Dlouhého na semináři „Nový zákon o odpadech“ v Ostravě dne 4. září 2001.

587. Zakoupení záznamového elektronického zařízení pro účely zpřesnění zápisů ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města.

 

RM – 35/ULOŽILA

118. Odstranit z pilířů mostů a stěn autobusové čekárny nevhodnou symboliku a nápisy

T: ihned

Z: Ing. Urbanec.

119. Předložit odborné posouzení nabídek na ozvučení smuteční síně na hřbitově

T: příští schůze RM

Z: starosta.

120. Projednat s majitelem domu na ul. Dr. Martínka č. 111 možnost zaústění dešťové vody do kanalizace města

T: 30.9.2001

Z: starosta

121. Projednat možné právní postupy v souvislosti s odmítnutím nabídky města na odkoupení parcely č. 1638/3 (část plochy stadiónu u školy)

T:  30.9.2001

Z: starosta.

122. Připravit návrhy nových OZV: O místních poplatních a O systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve městě Brušperk

T: 38. schůze rady města – 1. čtení

Z: p. L. Dlouhý, Ing. Káňa.

123. Připravit rozbor vlivu zákona čís. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v souvislosti s provozováním kanalizace a zavedením výběru stočného ve městě

T: 37. schůze rady města

Z: starosta.

 

RM – 35/DOPORUČILA ZM

170. Projednat a rozhodnout o strpění věcného břemene vodovodu a kanalizace včetně příslušenství a ochranného pásma na pozemcích p.č. 1185, 2911 a 2912 k. ú. Brušperk.

171. Projednat a schválit souborné stanovisko ke změně čís. 3 Územního plánu města Brušperk.

 

RM – 35/VZALA NA VĚDOMÍ

179. Kontrolu usnesení 34. schůze rady města.

180. Zprávy z komisí RM – kulturní komise, zápis č. 13/2001.

181. Stavy na účtech města k 22.8.2001.

182. Hospodaření města Brušperk a jeho příspěvkových organizací, tj. Domova důchodců Ondráš a základní školy k 30.6.2001.

183. Rozbor  provozování TV LOCAL Brušperk (RM-34/ULOŽILA, bod 117).

184. Nabídky firmy Besta z Klimkovic a firmy NIKA-SOUND z Havířova na ozvučení smuteční síně na hřbitově.

185. Provedení poutačů „Město Brušperk Vás vítá“ na příjezdových silnicích do města.  

 

RM – 35/INFORMACE

starosty:

88. Novým vedoucím obvodního oddělení Policie ČR v Brušperku byl jmenován prap. Michael Čaš.

89. Výpověď pí Ivety Šimonové z pracovního poměru ze dne 26.2.2001 je neplatná. Byla ji zaslána výzva k nástupu do práce.

místostarosty:

90. Změny, které budou realizovány při aktualizaci registru obyvatel OkÚ ve Frýdku-Místku si vyžádají i změnu registru obyvatel MěÚ Brušperk, aby jeho aktualizací bylo možno provádět pomocí elektronických médií.

91. O průběhu kontroly ČIŽP o vypouštění odpadních vod ve městě do vod povrchových.

p. L. Dlouhý:

92. O změnách v zákonech, které je třeba promítnout do OZV, vydaných zastupitelstvem města (např. zákon o odpadech, o vodovodech a kanalizaci a jiné).

 

 

V Brušperku 31. srpna 2001

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky