13.11.2019 Svátek slaví Tibor

Usnesení 36. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 36. schůze rady města Brušperka konané dne 13. května 2009

RM-36/SCHVALUJE

 • 1179. Program 36. schůze rady města.
 • 1180. Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Svatopluka Slováka.
 • 1181. Záměr města Brušperka prodat nemovitý majetek – pozemek parc. č. 1936 zahrada o výměře 103 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě ul. Borošínská za cenu ve výši 200 Kč/m2.
 • 1182. Záměr města Brušperka prodat nemovitý majetek – části pozemků ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 448 a PK č. 3294/2 o celkové výměře cca 150 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická za cenu ve výši 200 Kč/m2.
 • 1183. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem se sídlem Ostrava, 28. října 117, IČ 708 90 692 a městem Brušperk ve výši 79 000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s obnovou kulturní památky pískovcového kříže v Brušperku, zapsané v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 16344/8-630, v rámci vyhlášeného Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2009. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 1184. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem se sídlem Ostrava, 28. října 117, IČ 708 90 692 a městem Brušperk ve výši 926 800 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Chodník ulice Fryčovická“ v Brušperku, v rámci vyhlášeného dotačního programu Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích DSH_8 na rok 2009. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 1185. Smlouvu o dílo o poskytování služeb spojených s tvorbou www stránek města Brušperka a správou mailových schránek MěÚ s firmou CS21 Nextnet, s.r.o., Čujkovova 3097, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 61977306 za cenových podmínek uvedených v této smlouvě. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 1186. Smlouvu o dílo na zajištění komplexní projektové přípravy, zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh na projekt „Modernizace a vybavení základní školy v Brušperku“, s firmou HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČ 64087352 za cenu 140 000 Kč bez DPH, vyplacenou dle platebních podmínek této smlouvy. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 1187. Smlouvu o dílo na aktualizaci map katastru nemovitostí k. ú. Brušperk, Krmelín, Stará Ves n/O., Košatka, Fryčovice, Rychlatice a Sklenov, aktualizaci map ve zjednodušené evidenci k. ú. Brušperk, adresních bodů, stromových alejí a pasportu veřejného osvětlení na k. ú. Brušperk, vložení změny č. 5 územního plánu, vložení hlavních výkresů obcí Krmelín, Stará Ves n/O., Fryčovice a Hukvaldy a zákaznickou podporu s firmou DIGIS s.r.o., Gen. Sochora 6176, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 19012276 za cenu 70 210 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 1188. Odměny předsedkyním komisí rady města za březen a duben 2009 dle předlohy č. 12.

RM-36/ROZHODUJE

 • 1189. O uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Brušperk a panem Jiřím Valušákem, bytem Brušperk, Antonínov 614 jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 1947/2 zahrada o výměře 477 m2 a dílu „g“ pozemku parc. č. 1947/2, který se slučuje do nově vzniklého pozemku parc. č. 1940/1 ostatní plocha o výměře 74 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě ul. Borošínská na dobu určitou, 99 let za cenu ve výši 1 Kč/rok s platností od 1. 6. 2009. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 1190. O přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 79 000 Kč na spolufinancování nákladů spojených s obnovou kulturní památky pískovcového kříže v Brušperku, zapsané v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 16344/8-630, v rámci vyhlášeného Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2009.
 • 1191. O přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 926 800 Kč na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Chodník ulice Fryčovická“ v Brušperku, v rámci vyhlášeného dotačního programu Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích DSH_8 na rok 2009.
 • 1192. O přímém zadání zakázky malého rozsahu na poskytování služeb spojených s tvorbou www stránek města Brušperka a správou mailových schránek MěÚ firmě CS21 Nextnet, s.r.o., Čujkovova 3097, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 61977306.
 • 1193. O uzavření smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou stranou z věcného břemene městem Brušperk a oprávněnou stranou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 za účelem zřízení věcného břemene, jehož obsahem je provozování podzemního kabelového vedení nn a právo vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou energetického zařízení „Brušperk, Plečka – přípojka NN“ na pozemku parc. č. 2589/3, 2597/9 k. ú. Brušperk na dobu životnosti energetických zařízení za jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč ve prospěch strany povinné. Současně zmocňuje starostu k podpisu úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene.
 • 1194. O uzavření smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou stranou z věcného břemene městem Brušperk a oprávněnou stranou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 za účelem zřízení věcného břemene, jehož obsahem je provozování podzemního kabelového vedení nn a právo vstupu a vjezdu na zatěžované pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou energetického zařízení „Brušperk, Studénka – přípojka NNV“ na pozemku parc.č. KN 2523, PK 3261, PK 3264 a PK 3294/2 vše k. ú. Brušperk na dobu životnosti energetických zařízení za jednorázovou úplatu ve výši 11 590 Kč ve prospěch strany povinné. Současně zmocňuje starostu k podpisu úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene.
 • 1195. O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu č. 4 na ulici K Svaté vodě 582, Brušperk od 1.6.2009 – 31.12.2010 s paní Andreou Kozelskou, Brušperk, K Svaté vodě 572. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 1196. O uzavření smlouvy na nájem obecního bytu v areálu základní školy na ulici Sportovní 584, Brušperk od 1.6.2009 – 31.12.2010 s paní Lenkou Adamusovou, Brušperk, Staroveská 302. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 1197. O úhradě části nákladů v celkové výši 60 tis. Kč určených na vybudování vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě za „Cvekovým mostem“ po předložení faktury za provedené práce.
 • 1198. O poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 10 000 Kč paní Martě Nesitové, Brušperk, Klepary 88 na částečnou úhradu motorového skútru pro tělesně postižené.

RM-36/STANOVÍ

 • 1199. Příspěvkové organizaci Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace limit prostředků na platy v roce 2009 ve výši 5 600 000 Kč.
 • 1200. Příspěvkovým organizacím města: Základní škole Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek – Místek, Mateřské škole Brušperk, příspěvková organizace a Domova pro seniory Ondráš, příspěvková organizace, výsledek hospodaření po skončení roku 2009 ve výši 0,- Kč.

RM-36/UKLÁDÁ

 • 1201. Zveřejnit záměr města Brušperka prodat nemovitý majetek – pozemek parc. č. 1936 zahrada o výměře 103 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě ul. Borošínská na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.
  • Z: Tajemník MěÚ
  • T: ihned
 • 1202. Zveřejnit záměr města Brušperka prodat nemovitý majetek – části pozemků ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 448 a PK č. 3294/2 o celkové výměře cca 150 m2 na k. ú . Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.
  • Z: tajemník MěÚ
  • T: ihned

RM-36/DOPORUČUJE ZM

 • 1203. ZM – 12/SCHVALUJE
  Rozpočtové opatření RO č. 1-Z/2009 v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši 0,- Kč.
 • 1204. ZM – 12/SCHVALUJE
  Zajištění financování provozu projektu „Modernizace a vybavení základní školy v Brušperku“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Město má pro tyto účely vyčleněny v rozpočtovém výhledu vlastní finanční zdroje v dostatečné výši jak je deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti na celou dobu povinné udržitelnosti projektu dle podmínek dotačního programu ROP.
 • 1205. ZM – 13/ROZHODUJE
  O převodu nemovité věci – pozemku parc. č. 1936 zahrada o výměře 103 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Borošínská za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2.
 • 1206. ZM – 13/ROZHODUJE
  O převodu nemovité věci – částí pozemků ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 448 a PK č. 3294/2 o celkové výměře cca 150 m2 na k.ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická za cenu ve výši 200 Kč/m2.

RM-36/BERE NA VĚDOMÍ

 • 1207. Kontrolu plnění úkolů rady města.
 • 1208. Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 06.05.2009.
 • 1209. Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Vojtěcha Martínka, okres Frýdek-Místek na rok 2009.
 • 1210. Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Brušperk, příspěvková organizace na rok 2009.
 • 1211. Rozpočet příspěvkové organizace Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace na rok 2009
 • 1212. Výsledky hospodaření města Brušperka a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, Mateřské školy Brušperk a Domova pro seniory Ondráš k 31. 3. 2009.
 • 1213. Informace ze zápisu č. 05/2009 sociální a zdravotní komise rady města.
 • 1214. Den 15. červen 2009 jako plánovaný termín konání 37. schůze rady města.

Brušperku 13. května 2009
Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Ing. Svatopluk Slovák
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky