21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 37. rady města

37. schůze rady města Brušperk konané dne 10. října 2001

RM – 37/SCHVÁLILA

598. Program 37. schůze rady města.

599. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Zdeňka Nelhybla.

600. Dodatek č. 1 na pokládku živic s fa Silniční stavby a mosty, s. r. o., Valašské Meziříčí. Celková cena smlouvy včetně dodatku č. 1 činí Kč 672 898,90 vč. DPH a zmocňuje starostu města k podpisu dodatku č. 1.

601. Smlouvu o dílo na výrobu a montáž kuchyňských linek v domě č. p. 471 a řečnického pultu smuteční síně s fa Ing. Vladimíra Bořuty za cenu Kč 118125,- včetně DPH a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

602. Dodatek č. 1 s fa Ing. Bohuslav Konečný-stavební výroba ke smlouvě o dílo na úpravu části komunikací Dr. Martínka, K Pastevníku a Antonínov za cenu Kč 32267,- včetně DPH a zmocňuje starostu města k podpisu dodatku č. 1.

603. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o podílu města na zajištění příkonu el. energie 28×25 A v lokalitě Pastevník se 40% spoluúčastí města na této investici. Záloha města na přípravu dokumentace a projektové práce činí Kč 100 000,-. Současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

604. Smlouvy na práce související s čerpáním a čištěním septiků, žump a ČOV v majetku města s firmou SmVaK, a. s., regionální pracoviště FM a zmocňuje starostu města k podpisu smluv.

605. Smlouvu na společné dílo SmVaK, a. s. Ostrava a města Brušperk na rekonstrukci kanalizace a opravu vodovodu na části ul. Zádvoří a spojnicí mezi ulicemi K Náměstí a ul. Dr. Martínka, jejímž zhotovitelem je fa Karel Vala, Fryčovická 120, Brušperk a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

606. Kupní smlouvu na nákup pohonných hmot a petrochemických výrobků s fa DENA, s. r. o. Frenštát p. R. a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

607. Dodatek č. 7 o nájmu nebytových prostor a movitých věcí s p. Markem Chadzipanajotidisem, který upravuje nájem nebytových prostor v 1. NP Národního domu – určuje úklid WC v 1. NP nájemci od 1. 1. 2001 a současně zmocňuje starostu města k podpisu dodatku č. 7.

608. Smlouvu o dílo na rekonstrukci městské knihovny s fa Ing. Tomáše Šuláka, 739 23 Stará Ves n/O 591, IČO 11191708 za cenu Kč 2 012 301,- včetně DPH. Podmínkou je zachování provozu radnice a po maximálně možnou dobu zachování provozu knihovny. Termín ukončení je stanoven na 30. 10. 2002. Současně zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

609. Smlouvu na zabezpečení stavebně-technického dozoru při rekonstrukci městské knihovny s fa ing. arch. Šonovského, Teslova 2, 70200 Ostrava 1, IČO 12658391 a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

610. Smlouvu o dílo na přestavbu šaten na ploše travnatého hřiště s fa KAVASI, v. o. s., 739 45 Fryčovice 60, IČO 00577731 za cenu Kč 5 543 198,- včetně DPH. Přestavba bude zahájena 1. etapou, jejíž cena činí dle výběrového řízení Kč 2 069 550,- včetně DPH a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

611. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou IMSTAV PLUS, s. r. o. Náměstí J. A. Komenského č. 16, Brušperk na více a méněpráce při rekonstrukci domu č. 471 na ulici Dráhy ve výši Kč 340 493,40 včetně DPH a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

612. 1. čtení OZV č. 2/2001 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

613. 1. čtení OZV č. 3/2001 o místních poplatcích.

614. Odměnu ředitelce Domova důchodců Ondráš a vedoucím odborů MěÚ za III. čtvrtletí 2001 dle předlohy č. 9.

615. Odměny předsedům komisí rady města (kulturní, sociální a redakční rady BZ) za III. čtvrtletí 2001 dle předlohy č. 9.

616. Dovybavení Domova důchodců Ondráš o zařízení pokojů a provozů, dle přílohy v celkové výší max. Kč 297 000,- včetně DPH.

617. Na základě RM 34/567, části schválila Smlouvu o dílo na dodávku a montáž ozvučovacího systému smuteční síně městského hřbitova v Brušperku s firmou ALARM E+M, s. r. o., Jirásková 833, 742 13 Studénka, IČO: 49 61 15 69 za cenu Kč 53 436,20 včetně DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 

RM – 37/DOPORUČILA ZM

173. Rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 302/5 louka o výměře 14 m2 v lokalitě Dráhy (příloha č. 1) za smluvní cenu.

174. Rozhodnout o koupi pozemku do majetku města Brušperk dílu „a“ z parcely č.2946/2 o výměře 13 m2 (příloha č. 2) v lokalitě mostu přes Ondřejnici u silnice na Trnávku od Povodí Odry, st. podnik Ostrava za cenu Kč 35,61/m2, tj. za cenu Kč 463,-.

175. Rozhodnout o strpění věcného břemene kabelu nízkého napětí včetně ochranného pásma na části p. č. 2262/1 (cesta k vodojemu SmVaK na Krmelínském kopci) za podmínek projednání pokládky kabelu na SÚ Brušperk a provedení digitálního zaměření skutečného stavu.

 

RM – 37/ROZHODLA

9.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na vybudování technické infrastruktury v lokalitě obecních domů, zakázka je zadána dle § 49 b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadání veřejných zakázek v platném znění, a o uzavření smlouvy na tuto zakázku s fa Karel Vala, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČO 11540621 za cenu Kč 887 182,- včetně DPH a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

10.   O přímém zadání zakázky malého rozsahu na výstavbu osmi malometrážních bytů včetně vybudování schodiště, zakázka je zadána dle § 49 b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadání veřejných zakázek v platném znění, a o uzavření smlouvy na tuto zakázku s fa IMSTAV PLUS, s. r. o., J. Á. Komenského 16, 739 44 Brušperk, IČO 25855662 za cenu Kč 1 999 500,- včetně DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

11.   Přidělit 9 nových obecních bytů v domě č. p. 471 dle předlohy č. 8 od 1. 11. 2001.

12.   Přidělit uvolněný byt v II. NP DPS pí Heleně Laníkové.

13.   Přidělit uvolněný byt v suterénu DPS p. Rudolfu Bulawovi.

14.   Prodloužit nájemní smlouvu na užívání obecního bytu v DPS manželům Rostislavu a Leoně Hrubých do 31. 10. 2001.

15.   Prodloužit nájemní smlouvu na užívání obecního bytu v domě č. p. 270 p. Bohumilu Larišovi do 30. 4. 2002 s podmínkou, že dluh na nájemném, který k 30. 9. 2001 činí Kč 3 383,30 bude hrazen z příspěvku sociálních dávek na bydlení ve výši Kč 593,- měsíčně.

 

RM – 37/REVOKOVALA

8. Usnesení RM 29/483

Nové znění:

Návrh změny organizačního řádu městského úřadu v Brušperku k 1. 1. 2002. K 1. 1. 2002 ruší místo sekretariátu odboru financí, majetku a vnitřních věcí MěÚ v Brušperku.

 

RM – 37/ULOŽILA

124.  Připravit výpis změn, které obsahuje nový zákon o pohřebnictví, a které ovlivní provozování městského hřbitova.

        T: 38. schůze rady města

        Z: pí Jana Šmiřáková.

 

 

RM – 37/VZALA NA VĚDOMÍ

192. Kontrolu usnesení 36. schůze rady města.

193. Přípravu materiálu „Kritéria pro přijetí občanů do Domova důchodců Ondráš v Brušperku“ – 1. čtení.

194. Zprávu ze sociální a zdravotní komise RM – č. 7/2001

195. Stavy na účtech města k 4. 10. 2001.

196. Informaci starosty o vyplacení odměny tajemníkovi MěÚ za III. čtvrtletí 2001.

197. Informaci o neplatnosti výpovědi p. Ivetě Šimonové ze dne 26. 2. 2001. Pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou do 31.12. 2001.

198. Informaci místostarosty o probíhajících odběrech odpadních vod z vyústí kanalizace v majetku města do povrchových vodních toků. Zpracování odborné správy „ Bilanci množství a znečištění odpadních vod, vypouštěných z města Brušperk do povrchových vod zpracuje pro žádost o povolení vypouštění nečištěných odpadních vod Ing. Miroslav Sýkora, člen asociace čistírenských expertů ČR, e. č. 011.

 

RM – 37/INFORMACE

místostarosty:

95. O konání výstavy Invex Brno ve 42. týdnu, o zpracování návrhu počítačové sítě firmou PIKE Computer, síť bude rozčleněna do 3 samostatných modulů:

            – MěÚ

            – stavební úřad

            – knihovna.

Předpokládané náklady Kč 525 000,-

 

p. L. Dlouhý:

96. Vzhledem k bezpečnostní situaci v ČR, vzniklé po teroristickém útoku na USA, doporučuje informovat se na OkÚ FM o případných opatřeních pro občany.

 

V Brušperku 15. října 2001

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Ing. Zdeněk Nelhybel

Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky