21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 39. rady města

39. schůze rady města Brušperk konané dne 14. listopadu 2001

RM – 39/SCHVÁLILA

622. Program 39. schůze rady města.

623. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavla Plečku.

624. Směrnice o inventarizaci majetku a závazků města za rok 2001.

625. Snížení nájmu z nebytových prostor a pozemků Základní umělecké škole v Brušperku pro rok 2001 ve výši Kč 50.000,-.

626. Nabídku na zapojení města do budovaného systému Ostravského dopravního a informačního systému (ODIS), jehož první linka bude zřízena na trase Fryčovice-Nová huť Ostrava.

627. Kupní smlouvu o dodávce elektřiny v objektu mateřské školy v Brušperku při stanovení výše „technického maxima“ 249 kW s SME, a.s. Frýdek-Místek a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

628. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě se Severomoravskou plynárenskou, a.s., Plynární 6, Ostrava, IČO 47675748 na prodej plynárenského zařízení, který vypouští povinnost města vytvořit svým nákladem podmínky ke zřízení věcného břemene ve prospěch kupujícího a zpracovat geometrické plány plynovodních sítí pro kupujícího. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

629. Smlouvu s fa KONEKO, s. r.o., Výstavní ul. 8, Ostrava, IČO 00577758. na zabezpečení inženýrské činnosti, spočívající v projednávání smluv o smlouvách budoucích s vlastníky parcel dotčených stavební činností při projednávání vedení kanalizačních tras. Jde o parcely, které jsou mimo rozsah vydaného stavebního rozhodnutí. Cena je stanovena dle odhadovaného rozsahu prací (cca 750 hod.) Kč 260 750,- bez DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

630. Smlouvu s Evropskou databankou, obchodní místo FM, Jiráskova 490, Frýdek-Místek, IČO 64599418, o vzájemné spolupráci, spočívající v uveřejnění kreslené reklamy Evropské databanky v Brušperském zpravodaji od č. 01/2002, za což se město stane bezplatným členem databáze na dobu jednoho roku a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

631. Výběrové řízení vyplývající z OZV č. 3/1999 na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z fondu rozvoje bydlení ve výši Kč 440 000,-.

632. Přiznání jednorázové sociální dávky z rozpočtu města pí Janě Konečné, bytem Bártkova 983, Brušperk ve výši Kč 2 600,- na pořízení nových baterií pro provoz schodolezu.

633. Rozdělení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální pomoci pro občany tělesně a zdravotně postižené a staré občany s nejnižšími příjmy v celkové výši Kč 24 000,- dle předlohy č. 9a.

634. Prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu panu Františku Adamovskému a Julii Štarhové, bytem K Svaté vodě č.p. 582, Brušperk do 31. 3. 2002.

635. Nákup CD nosičů pro ozvučení smuteční síně v maximální výši Kč 10 000,- vč. DPH.

636. Změnu organizačního řádu MěÚ spočívající v úpravě úředních hodin městské knihovny v Brušperku dle předlohy č. 9b s platností od 1. 12. 2001.

637. Příspěvek na úpravu zevnějšku při slavnostních obřadech v celkové výši Kč 500,- v členění dle předlohy č. 9c od 15. 11. 2001.

638. Dohodu o provedení práce s Mgr. Jaroslavou Neuwirthovou, za moderování při společenských akcích města v období let 2000–2001 dle předlohy č. 9d.

639. Dohodu o provedení práce s Mgr. Jaroslavou Neuwirthovou za zpracování obrazové dokumentace kroniky města v období let 1993-1995 dle předlohy č. 9d.

640. Navýšení cen stravného strávníků ve školní jídelně o Kč 1,-. Toto navýšení bude promítnuto do ceny potravin stravovací jednotky.

641. Umístění faxového přístroje v kanceláři Informačního centra v Brušperku od 1. 12. 2001.

642. Poplatek pro občany a organizace za odeslání faxové zprávy:

          – za 1 stránku formátu A4             Kč 10,-

          – za 1 impuls                                 Kč   2,60.

643. Zrušení smlouvy na aktualizaci tématických okruhů právní softwarové edice PROFIDATA s fy ATLAS conzulting, s. r. o. Ostrava.

 

RM – 39/NESCHVÁLILA

10. Zahájení vysílání aktualizovaných teletextových zpráv od 1. 1. 2002 (2 stránky teletextu) na stránkách televize PRIMA (Polar) z důvodu vysokých finančních požadavků TV společnosti.

 

RM – 39/REVOKOVALA

11. Usnesení RM 37/606-SCHVÁLILA.

          Nové znění:

Kupní smlouvu na nákup pohonných hmot a petrochemických výrobků s fa GATRAK CZ a.s. se sídlem v Babicích č.p. 295, IČO 25507940 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 

RM – 39/DOPORUČILA ZM

176. Rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 2767/15 orná půda o výměře 193 m2 v lokalitě Oblouk za smluvní cenu.

 

RM – 39/ROZHODLA

17.     O výši platu vedoucích odborů MěÚ od 1. 12. 2001 dle předlohy č. 9e.

 

RM – 39/ULOŽILA

125. Připomínkovat nově zpracovaná kritéria pro přijetí občanů do Domova důchodců Ondráš

          Z: sociální a zdravotní komise rady města

          T: 40. schůze rady města.

126. Zpracovat podmínky výkonu funkce domovníka ve služebním bytě objektu MěÚ č. p. 22, domu č.p. 471 a domu č.p. 860

          Z: tajemník MěÚ

          T: 40. schůze rady města.

127. Vyhodnotit četnost návštěvnosti v Galerii Chagall (zejména nedělní provoz v zimním období), toto zapracovat do návrhu na letní provoz

          Z: tajemník MěÚ

          T: 28. 2. 2002.

128. Upřesnit požadavky fy Nextnet na umístění antény na Národním domě a reference o firmě

          Z: místostarosta

          T: 40. schůze rady města.

 

RM – 39/VZALA NA VĚDOMÍ

199. Kontrolu usnesení 37. a 38. schůze rady města.

200. Zprávu ze sociální a zdravotní komise rady města č. 8/2001 a č. 9/2001.

201. Zprávu z kulturní komise č. 14/2001.

202. Stavy na účtech města k 8. 11. 2001.

203. Hospodaření města Brušperk a jeho příspěvkových organizací, tj. Domova důchodců Ondráš a Základní školy V. Martínka k 30. 9. 2001.

204. Informaci starosty o výši platu tajemníka MěÚ od 1. 12. 2001.

205. Informaci místostarosty o požadavku na umístění antény pro přenos internetu na Národním domu pro fy Nextnet a nabídce firmy na připojení internetu mikrovlnou linkou.

206. Pracovní jednání členů zastupitelstva města, které svolává starosta města na 21. 11. 2001 v 15.30 hodin do zasedací místnosti MěÚ. Předmětem pracovního jednání bude projednání návrhu znění OZV č. 2/2001 a 3/2001 a Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhradou ušlého výdělku členům zastupitelstva města.

207. Odeslání žádosti (PID) o poskytnutí půjčky z fondu EU ISPA na výstavbu kanalizace a ČOV Brušperk na Státní fond životního prostředí ČR v Praze.

208. Nákup osobního automobilu Š-FABIA 1,1 v základním provedení pro potřeby Domova důchodců Ondráš za maximální cenu Kč 245 000.vč. DPH z finančních prostředků DDO.

209. Nákup konvektomatu pro přípravu jídel školní jídelny a Domova důchodců Ondráš v celkové výši maximálně Kč 400000,-. Z finančních prostředků DDO bude hrazeno Kč 200 tis., z prostředků města – odd. 3141-školní jídelna Kč 200 tis.

210. Informaci o zákonu č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví.

211. 1. čtení Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperk, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni.

212. Zprávu Mgr.Pavla Plečky o podmínkách při přidělování obecních bytů zpracovanou formou a) OZV, b) kritérií o přidělování bytů, c) zásadami pro uzavírání nájemních smluv.

213. Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o stanovení průzkumového území Paskov–západ, jihovýchodní část pro ložiskový průzkum – vyhledávání ložiska vyhrazeného nerostu – hořlavého zemního plynu.

214. Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o stanovení průzkumného území Příbor–sever, východní část pro ložiskový průzkum – vyhledávání ložiska vyhrazeného nerostu – hořlavého zemního plynu.

 

RM – 39/INFORMACE

starosty:

98. O připravovaných úpravách na místních komunikacích ulic J. Matěje, Valy a spojnice Dr. Martínka a K Náměstí (podél MěÚ).

99. O financování stavby rekonstrukce šaten na travnatém hřišti, celkové náklady stavby činí cca 5,4 mil. Kč

          věcné členění:                                             finanční členění: r. 2001 – 1,0 mil. Kč

          1. etapa       2,1 mil. Kč                                                           r. 2002 – 1,6 mil. Kč

2. etapa       1,85 mil. Kč                                                         r. 2003 – 1,35 mil. Kč

3. etapa       1,45 mil. Kč                                                         r. 2004 – 1,45 mil. Kč

          celkem 5,4 mil. Kč                                                                  celkem 5,4 mil. Kč.

místostarosty:

100. ATLAS Conzulting – roční aktualizace vybraných tématických okruhů.

 
V Brušperku 15. listopadu 2001
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Mgr. Pavel Plečka
Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky