13.11.2019 Svátek slaví Tibor

Usnesení 40. rady města

40. schůze rady města Brušperk konané dne 5. prosince 2001

RM – 40/SCHVÁLILA

644. Program 40. schůze rady města.

645. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu p. Lubomíra Dlouhého.

646. Program 14. zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2001 v 15.30 hodin v sále restaurace U Tochy:

1.  Zahájení.

2.  Rozpočtové opatření č. III/2001.

3.  Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2002.

4.  Zprávy o kontrolách finančního a kontrolního výboru ZM.

5.  Připomínky a podněty občanů města.

6.  Prodeje a převody majetku města.

7.  Návrh OZV č. 2/2001 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve městě Brušperk.

8.  Návrh OZV č. 3/2001 o místních poplatcích.

9.  Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhradou ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperk, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni.

10.  Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členům ZM.

647. Dodatek č. 1/02 ke smlouvě č. 215 se SmVaK Ostrava a. s. o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací s účinností od 1. 1. 2002 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

648. Zrušení smlouvy na servis EZS v Národním domě č. p. 9 k 31. 12. 2001 s firmou FIDES s. r. o., Alešova 39, Brno, IČO 18826245.

649. Smlouvu na zabezpečení servisu elektronického zabezpečovacího systému v Národním domě č. p. 9 včetně provádění pravidelných ročních revizí s firmou E+M plus, s. r. o., 4. května 217, 738 02 Frýdek-Místek, IČO 61944769 s platností od 1. 1. 2002 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

650. Nájemní smlouvu s firmou SKL GASTRO spol. s r. o., Betonářská 239/10, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 2588431000 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. Tato smlouva nahrazuje původní smlouvu s SKH GASTRO spol. s r. o. (viz RM 33/SCHVÁLILA, bod 537).

651. Dodatek č. 1 k „Zásadám použití prostředků sociálního fondu pro rok 2001-2002“, který řeší nárok zaměstnance na příplatek na závodní stravování za každou odpracovanou směnu.

652. Kupní smlouvu na nákup konvektomatu včetně příslušenství s firmou UNIS COOL s. r. o. Sviadnov, DIČ 362-25823817 pro potřeby školní jídelny a Domova důchodců Ondráš za cenu max. Kč 400 000,- včetně DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

653. Záměr města vybudovat stálou expozici významných občanů města v Národním domě s využitím stávajících vitrín na chodbě v 2. NP.

654. Kritéria pro přijetí do Domova důchodců Ondráš v Brušperku s platností od 1. 12. 2001.

655. Umístění anténního systému na budově Národního domu s tím, že fy NexNET obdrží souhlasné vyjádření od provozovatele ochranného systému a památkářů. Nájemné za umístění anténního systému Kč 600,-/rok.

656. Připojení PC Informačního centra na internet mikrovlnou linkou od firmy NexNET za měsíční tarif Kč 1 000,-.

657. Nákup 2 ks počítačů a 2 ks tiskáren (z toho 1 tiskárna je multifunkční, obsahuje kopírku a scaner) pro potřeby městské knihovny, přičemž část nákladů bude hrazena ze státního příspěvku VISK (Veřejné informační služby knihoven).

658. Cenu za rozvoz pečovatelských obědů, která činí v závislosti na výši důchodu Kč 5,- až 10,-/oběd/den.

659. Prominutí poplatku ze vstupného klubu Roska ve výši Kč 240,- z country večera, který se konal dne 17. 11. 2001.

660. Prominutí nájemného SK Brušperk za pronájem šaten na travnatém hřišti v roce 2001 ve výši Kč 1 000,-.

661. Změnu Organizačního řádu MěÚ Brušperk od 1. 1. 2002 spočívající v rozšíření otevíracích hodin galerie Chagall o neděli od 13.00 do 17.00 hodin.

662. Ceny do soutěží XXXIII. ročníku vánočního turnaje ve stolním tenisu dospělých a mládeže, pořádaného TJ Sokol Brušperk ve dnech 26. a 28. prosince 2001. Ceny jsou určeny za 1. až 3. místo v jednotlivých kategoriích a obsahují dle umístění: tašku se znakem města, sadu pohlednic města, keramický hrníček, klíčenku a přívěšek na klíče se znakem města.

663. Finanční příspěvek ve výši Kč 2 000,- rodičům s trvalým bydlištěm v Brušperku na každé narozené dítě s platností od 1. 1. 2002.

664. Odměny předsedům komisí rady města (kulturní, sociální a redakční rady BZ) za říjen a listopad 2001 dle předlohy č. 8.

665. Odměnu řediteli Základní školy V. Martínka v Brušperku za 2. pololetí 2001.

666. Odměny ředitelce Domova důchodců Ondráš a vedoucím odborů MěÚ Brušperk za IV. čtvrtletí 2001 dle předlohy č. 8 jako návratnou zálohu v případě nesplnění úkolů v prosinci 2001.

667. Cenu za vyřazená zdravotnická lůžka v Domově důchodců Ondráš ve výši Kč 10 000,-/ks.

 

RM – 40/NESCHVÁLILA

11. Umístění odkazu fy NexNET na seznam podnikatelských subjektů na www stránkách města.

12. Umístění reklamního baneru fy ELKOS na webové stránce města.

 

RM – 40/REVOKOVALA

12. Usnesení RM 33/552-SCHVÁLILA – viz usnesení RM 40/178-DOPORUČILA ZM.

 

RM – 40/DOPORUČILA ZM

177. Projednat a schválit rozpočtové opatření č. III/2001 ve výši Kč 408 700,-.

178. Projednat a rozhodnout o poskytnutí neinvestiční bezúročné půjčky MUDr. Marii Kudělkové ve výši Kč 40 000,- se lhůtou splatnosti do 28. ledna 2003.

179. Projednat a rozhodnout o poskytnutí neinvestiční bezúročné půjčky pí Sylvě Mecové ve výši Kč 3 000,- se lhůtou splatnosti do 15. března 2002.

180. Projednat a schválit rozpočtové provizorium města na I. čtvrtletí 2002 ve výši Kč 9 970 000,-.

181. Rozhodnout o prodeji pozemků p.č. 2662 orná půda o výměře 4195 m2 a p. č. 2663/1 orná půda o výměře 1934 m2 v lokalitě ul. Jožky Matěje za smluvní cenu.

182. Rozhodnout o prodeji pozemků p .č. 286/1 louka o výměře 1453 m2, p.č. 286/3 ost. plocha o výměře 500 m2, p.č. 286/2 louka o výměře 402 m2, p.č. 287/2 orná půda o výměře 2774 m2 a p. č. 287/1 orná půda o výměře 564 m2 v lokalitě ul. Dráhy pro výstavbu rodinných domků za smluvní cenu.

 

RM – 40/NEDOPORUČILA ZM

3. Odkoupit dům č. p. 30 na náměstí J. Á. Komenského od současného majitele za navrhovanou cenu cca 3 mil. Kč.

  

RM – 40/ULOŽILA

129. Připravit podklady pro vybudování stálé expozice významných občanů města

          Z: kulturní komise RM

          T: 31. 1. 2002.

 

RM – 40/VZALA NA VĚDOMÍ

215. Kontrolu usnesení 39. schůze rady města.

216. Zprávu z komise pro regeneraci městské památkové zóny.

217. Stavy na účtech města k 29. 11. 2001.

218. Informaci starosty města o vyplacení odměny tajemníkovi MěÚ za IV. čtvrtletí 2001.

219. Nabídku fy NextNET na připojení PC MěÚ mikrovlnou linkou na internet. Vlastní rozhodnutí se odkládá až po vybudování počítačové sítě na MěÚ, kdy bude řešeno připojení všech PC na internet.

 

RM – 40/INFORMACE

starosty:

101. O připravované změně právních služeb poskytovaných advokátní kanceláří JUDr. Hameleho, kterého by měl nahradit JUDr. Szkandera, který převážně poradnu pro občany vedl.

102. O předání výkresové dokumentace pro stavební řízení stavby „Brušperk, kanalizace a ČOV – 1. etapa“ (dokumentace k nahlédnutí na MěÚ).

místostarosty:

103. O rozhodnutí ČIŽP Ostrava o uložení pokuty městu Brušperk ve výši Kč 30 000,- za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za porušení jiných povinností při provozování vodohospodářských děl.

 

 

V Brušperku 14. listopadu 2001
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: p. Lubomír Dlouhý.
Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky