21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 41. rady města

41. schůze rady města Brušperk, konané dne 30. ledna 2002

RM – 41/SCHVÁLILA

668.     Program 41. schůze rady města.

669.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu ing. Pavla Káňu.

670.     Úpravu šaten v objektu ZŠ V. Martínka v prostorách mezi školní jídelnou a „starou tělocvičnou“. Jedná se o přestavbu starých nevyhovujících sprch a přilehlé místnosti.

O finanční výši těchto stavebních úprav bude navýšena příslušná kapitola rozpočtu ZŠ.

671.     Rozsah víceprací potvrzený projektantem ing. Boh. Konečným na přestavbě šaten na travnatém hřišti. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku smlouvy s firmou KAVASI, v. o. s. Fryčovice, IČO 00577731.

672.     Smlouvu s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava, IČO 00100579 o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na pověřenou knihovnu v Brušperku a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

673.     Smlouvu o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací s SmVaK Ostrava a. s., IČO 45193665 s platností od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

674.     Smlouvu na dodávku zemního plynu se Severomoravskou plynárenskou a. s. Ostrava, IČO 47675748 pro odběrné místo dům č. 860- přízemní byt v DPS do doby obsazení bytu novým nájemcem.

675.     Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo s firmou Ing. Jiří Vala, Brušperk IČO 297062 na rekonstrukci chodníku v podloubí a před podloubím na náměstí J. Á Komenského za cenu Kč 19 429,20 vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

676.     Smlouvu na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Jožky Matěje s firmou Ing. Boh. Konečný, Brušperk, IČO 13012304, v úseku od domu č. p. 533 po dům č. p. 597, která řeší šíři vozovky, počet odstavných pásů a chodník. Cena projektu maximálně Kč 25 000 vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

677.     Pronájem sálu v objektu hasičárny č. p. 215 Křesťanské společnosti –misijní skupině, Smirnovova ul., Ostrava – Zábřeh za 150 Kč/4 hodiny.

678.     Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží Národního domu č. p. 9 o výměře 5,82 m2 včetně vybavení ing. Ireně Macháčkové, Bártkova 986, 739 44 Brušperk, IČO40297675 od 1. 2. 2002 na dobu neurčitou a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

679.     Snížení poplatků za pronájem tržnice za měsíc leden a únor 2002 o 17% nájemcům: G. M. Tsarkova, Irena Nguyenová, Hung Trinnh Thai a Hung Trinh Van.

680.     Cenu Kč 20/m2 za prodej pozemku p. č. 1961/3 o celkové výměře 754 m2 v lokalitě Borošín panu Jaroslavu Trčkovi, Zimmlerova 39/2887, Ostrava-Zábřeh, o jehož prodeji ZM 11/ROZHODLO v bodě č. 72.

681.     Finanční příspěvek města pro Tříkrálovou sbírku, pořádanou Ostravsko-opavskou diecézí ve výši Kč 5 000.

682.     Uzavření smluv na výkon domovníka v objektech: městského úřadu, domu č. p. 471 a DPS č. p. 860.

683.     Vnitřní pokyn k OZV č. 3/2001 o prominutí a snížení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

684.     Kritéria pro zařazení žádostí do seznamu žadatelů na nájem obecního bytu v majetku města Brušperk s platností od 1. 2. 2002 dle předlohy č. 11.

685.     Změnu Organizačního řádu MěÚ Brušperk od 1. 2. 2002 spočívající v rozšíření knihovny o jednoho referenta.

686.     Výši úhrad za pobyt občanů v Domově důchodců Ondráš Brušperk s platností od 1. 1. 2002 dle předlohy č. 8.

687.     Navýšení cen za smuteční obřad s platností od 1. 2. 2002 dle předlohy.

688.     Použití městského znaku na odznaku fotbalového klubu SK Brušperk.

689.     Služební cestu služebním vozidlem starostovi a místostarostovi do Prahy na SFŽP a Ministerstvo zemědělství ČR v souvislosti s žádostmi o podporu na výstavbu ČOV a kanalizace města.

690.     Proplacení záloh z příspěvků na sportovní a zájmovou činnost max. ve výši 20% výše loňského příspěvku.

 

RM – 41/NESCHVÁLILA

13.         Zveřejnění dopisu pí Růženy Bratterové v Brušperském zpravodaji.

 

RM – 41/ROZHODLA

18.         Předložit dopis pí Růženy Bratterové doplněný o stanovisko rady města na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

 

RM – 41/DOPORUČILA ZM

183.     Projednat a schválit rozpočtové opatření č. IV/2001.

184.     Projednat a rozhodnout o poskytnutí půjčky z účelového Fondu rozvoje bydlení paní Andree Rašíkové, bytem Brušperk, Borošínská 681 na vznik bytové jednotky z půdní vestavby v podkroví rod. domku č. p. 681 ve výši Kč 200 000.

185.     Projednat a rozhodnout o poskytnutí půjčky z účelového Fondu rozvoje bydlení paní Michaele Žídkové, bytem Brušperk, Bártkova 997 na vznik bytové jednotky z půdní vestavby v podkroví rod. domku č. p. 353 ve výši Kč 200 000.

186.     Projednat a rozhodnout o bezúplatném převodu pozemků p. č. 2460 vodní plocha o výměře 529 m2 v lokalitě ul. Staroveská, p. č. 2929/4 ostatní plocha o výměře 139 m2, p. č. 2929/6 ostatní plocha o výměře 34 m2 v lokalitě u přehrady č. I a p. č. 2946/19 vodní plocha o výměře 147 m2 v lokalitě ul. Fryčovická od Okresního úřadu Frýdek-Místek do majetku města Brušperk.

 

RM – 41/ULOŽILA

130.     Zpracovat stanovisko rady města k dopisu pí Růženy Bratterové.

          Z: starosta, místostarosta

          T: 42. schůze rady města.

131.     Zlepšit informovanost občanů u připravovaných investičních akcí. Zlepšení spočívá ve vyvěšení např. projektové dokumentace, studií apod. nejen na úřední desce ale i v lokalitě, kde bude investice realizována.

          Z: místostarosta

          T: nejbližší realizovaná stavba r. 2002.

132.     Dát do souladu kritéria pro přijetí občanů do DDO, která byla schválena na 40. schůzi rady města se skutečností.

Z: místostarosta

T: 8. 2. 2002.

133.     Prověřit podmínky rozšíření dobývacího prostoru Dolu Staříč na k. ú. Brušperk.

Z: Ing. Nelhybel

T: 42. schůze rady města.

134.     Zpracovat návrh tří typů smluv s právnickou osobou podnikající na území města pro svoz a likvidaci odpadu (2 typy) a občany, kteří se chtějí zapojit do svozu a likvidace odpadu a nemají trvalý pobyt na území města. Zároveň zahájit s dotčenými jednání.

Z: tajemník MěÚ

T: 15. 2. 2002.

135.     V souvislosti se změnou systému nakládání s odpadem odstranit nevyhovující sběrné nádoby z náměstí J. Á. Komenského a některých autobusových čekáren a vybavit tato místa vhodnými odpadkovými koši.

Z: tajemník

T: 31. 3. 2002.

136.     Projednat a prověřit varianty řešení chodníku na ul. Krmelínské v úseku od odbočky na hráz přehrady č. II po autobusovou čekárnu na Petřině.

Z: starosta u SÚS

tajemník u SMP

T: 28. 2. 2002.

 

RM – 41/VZALA NA VĚDOMÍ

220.     Kontrolu usnesení 40. schůze rady města.

221.     Zprávu č. 1/2002 z komise sociální a zdravotní.

222.     Stavy na účtech města k 24. 1. 2002.

223.     Informaci o služební cestě na SFŽP a MZe ČR v Praze.

224.     Informaci starosty o vypracování předběžné studie víceúčelového hřiště, které by bylo situováno do jižní části stadionu.

225.     Výpověď z mandátní smlouvy ze dne 28. 9. 1999 na výkon odborného lesního hospodáře s firmou Pavel Vrubel, Bruzovská 1824, Frýdek-Místek 738 01. Výpovědní lhůta končí 31. 12. 2002.

226.     Termíny poutí a jarmarků v roce 2002.

 

RM – 41/INFORMACE

starosty:

104.     O postupu stavebních prací na spojnici ulic K Náměstí a Dr. Martínka a části ul. Zádvoří prováděné firmou Karel Vala, kdy povrch bude proveden zadlážděním v žulových kostkách, které město získá rekonstrukcí části ul. Jožky Matěje.

místostarosty:

105.     O stavu žádostí na SFŽP a MZe ČR o podporu na výstavbu ČOV a kanalizace.

 

V Brušperku 4. února 2002
Zapsal: ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: ing. Pavel Káňa
Ing. Ivan Krupník, starosta města

 Rubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky