28.5.2020 Svátek slaví Vilém

Usnesení 42. rady města

42. schůze rady města Brušperk konané dne 13. února 2002

RM – 42/SCHVÁLILA

691.     Změnu programu 42. schůze rady města. Doplnila o bod č. 7 – zprávy z komisí RM.

692.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu p. Lubomíra Dlouhého.

693.     Program 15. zasedání zastupitelstva města dne 20. února 2002 v 15.30 hodin v sále restaurace U Tochy:

1.      Zahájení.

2.      Rozpočtové opatření č. IV/2001.

3.      Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města o provedených kontrolách.

4.      Připomínky a podněty občanů města.

5.      Smlouvy, prodeje a převody majetku města.

6.      Vyhodnocení žádostí o použití účelového „Fondu rozvoje bydlení“ podle OZV č. 3/1999.

7.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM.

694.     Pronájem části pozemku PK p.č. 448 o výměře 7 m2 za Kč 200,-/měsíc společnosti Maloobchodní společnost s. r. o. Praha 4, Hvožďanská 5-7 na dobu určitou od 1. 2. 2002 do 31. 3. 2002.

695.     Smlouvu na nájem obecního bytu v DPS na ulici K Pastevníku č. p. 860 s panem Adamovským Františkem a pí Štarhovou Julií na dobu určitou 6 měsíců od ukončení jejich stávající smlouvy na nájem bytu v obecním domě č. p. 582.

696.     Smlouvu na nájem obecního bytu v domě č. p. 582 na ul. K Svaté vodě p. Pavlu Bojkovi, trvale bytem Dráhy č. p. 465 na dobu určitou od 1. 4. 2002 do 31. 3. 2003.

697.     „Rámcovou dohodu na léta 2002-2015“ mezi městem Brušperk a OKD, a. s. Dolem Paskov, o. z. na zabezpečení koexistence života města Brušperk s těžební činností „dolu“ v katastru Brušperka při střetu zájmů a vypořádání důlních škod ve smyslu §§ 33, 36 a 37 zákona č. 44/88 Sb.,(horní zákon) v platném znění a zmocňuje starostu k podpisu dohody.

698.     Smlouvu k zajišťování dopravní obslužnosti (o sobotách a nedělích) firmou Connex Morava, a. s., IČO 25827405 (nástupce ČSAD BUS, a. s. Ostrava) ve výši 280 tis. Kč pro rok 2002 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

699.     Smlouvu na vydláždění spojnice ulic K Náměstí a Dr. Martínka a části ul. Zádvoří v úseku od ul. K Náměstí po dům p. Šimečky č. p. 488 s firmou Karel Vala, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČO11540621 za smluvní cenu dle nabídky, jejíž součástí je i odtěžení žulových kostek na části ul. J. Matěje (1. etapa) a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

700.     Smlouvu o dílo na vybavení STA:

– nově budovaných osmi malometrážních bytů

– služebního bytu a společenských prostor Hasičárny

a přeprogramování a dovybavení zabezpečovacího zařízení MěÚ v celkové ceně max. Kč 48.055,- vč. DPH s firmou Martin Cvek, IČO 47646811, Soukenická 395, 739 44 Brušperk a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

701.     Stanovisko rady města k článku pí Růženy Bratterové a písemné seznámení všech členů zastupitelstva města s tímto článkem a stanoviskem (viz RM 41/18 ROZHODLA).

702.     Další etapu vybavení mateřské školy dětským nábytkem ve výši 50 tis. Kč z fondu neinvestičních příjmů.

703.     Znění zápisů do městské kroniky za rok 1999 a vyplacení odměny Mgr. Jaroslavě Neuwirthové.

 

RM – 42/REVOKOVALA

Usnesení RM 37/174-DOPORUČILA ZM.

 

RM – 42/ULOŽILA

137.     Připravit samostatnou žádost na výstavbu ČOV a části kanalizace na území města a požádat o podporu na tuto stavbu SFŽP

Z: starosta, místostarosta

          T: 31. 3. 2002.

138.     Zpracovat informační materiály o městě Brušperk v českém a anglickém jazyce. Navrhovaný formát A3, A4 s mapou města Brušperk, dodanou firmou ALL-DESING a. s.

          Z: Mgr. Pavel Plečka

          T: 31. 3. 2002.

 

RM – 42/VZALA NA VĚDOMÍ

227.     Kontrolu usnesení 41. schůze rady města.

228.     Stavy na účtech města k 7. 2. 2002.

229.     Zprávu o stavu výběru poplatků „za odpad“ v roce 2002 a množství odpadů a nákladech s nakládáním „s odpady“ v roce 2001.

230.     Ukončení pronájmu části pozemku PK p. č. 448 o výměře 7 m2 pí Zdeňce Glabazňové, Staroveská 315, Brušperk k 31. 1. 2002.

231.     Zprávu ze sociální a zdravotní komise č. 2/2002.

232.     Žádost p. Martina Pastorka, Dr. Martínka č. p. 197, Brušperk na osvobození od placení školného v Mateřské škole v Brušperku v souladu s OZV č. 5/1993.

233.     Informaci starosty o úspěšném průběhu jednání s technickým ředitelem SmVaK, a. s. Ostrava Ing. Grygarčíkem ve věci zaplacení 50% podílu z částky, kterou firma KONEKO, s. r. o. Ostrava obdrží za projednávání smluv o smlouvách budoucích (viz RM 39/629-SCHVÁLILA).

234.     A dále informaci o žádosti města na Ministerstvo zemědělství ČR na výstavbu ČOV, které v současné době čeká na projednání ministerstva s žadateli, hejtmanem a odpovědným pracovníkem MZe ČR.

235.     Informaci starosty k RM-41/136-ULOŽILA. Pozemek pod okresní komunikací ul. Krmelínská se nachází v majetku města. K umístění chodníku nemá SÚS F-M připomínek, požaduje pouze oddělení jízdního pruhu od chodníku min. 0,5 m širokým zeleným pruhem. Finanční efekt z prodeje pod touto komunikací nedoporučuje u SÚS ještě nárokovat, neboť na to nejsou v příslušné kapitole státního rozpočtu peníze.

 

RM – 42/INFORMACE

starosty:

106.     O jednání mezi městem a OKD, a. s. Dolem Paskov na poskytnutí finančního příspěvku dolu na opravu komunikace v úseku od ul. Dráhy k hranici katastru u Obecního lesa v celkové výměře cca 10.000 m2. Finanční spoluúčast dolu by činila v roce 2002 500 tis. Kč, druhá etapa by měla být realizována v roce 2003 rovněž se spoluúčastí dolu ve výši 500 tis. Kč. Jedná se přibližně o 50% podíl nákladů na celkovou opravu komunikace, která je nejdelším úsekem cyklotrasy vedoucí po k. ú. Brušperk.

107.     O prověření žádosti na výstavbu ČOV a kanalizace města na MZe náměstkem SmVaK a sdělil, že před projednáváním této žádosti sjedná schůzku s hejtmanem kraje, který by měl být projednávání přítomen.

 

místostarosty:

108.     O jednání s p. Hnitkou, pořizovatelem leteckých snímků města, který nabídl zapracování leteckého snímku do digitální mapy města zpracované firmou DIGIS, s. r. o. Cena nabídky činí Kč 6 000,-.

109.     O semináři SFŽP, které se konal v Ostravě dne 5. 2. 2002.

 

V Brušperku 15. února 2002

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: p. Lubomír Dlouhý

Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky