28.5.2020 Svátek slaví Vilém

Usnesení 43. rady města

43. schůze rady města Brušperk konané dne 11. března 2002

RM – 43/SCHVÁLILA

704.     Program 43. schůze rady města.

705.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Zdeňka Nelhybla.

706.     Program 16. zasedání zastupitelstva dne 27. března 2002 v 15.30 hodin v sále restaurace U Tochy:

1.      Zahájení.

2.      Závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací za rok 2001.

3.      Stanovení hospodářských výsledků příspěvkových organizací Domova důchodců Ondráš a Základní školy Dr. V. Martínka na rok 2002.

4.      Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města o provedených kontrolách.

5.      Připomínky a podněty občanů města.

6.      Návrh rozpočtu města Brušperk na rok 2002.

7.      Vyhodnocení „Programu rozvoje územního obvodu města Brušperk na rok 2001“.

8.      Návrh „Programu rozvoje územního obvodu města Brušperk na rok 2002“.

9.      Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM.

707.     Dohodu o ukončení smlouvy o poskytování právní služby s JUDr. Tomášem Hamelem, Ph.D. k 29. 3. 2002 a zmocňuje starostu k podpisu dohody.

708.     Smlouvu o poskytování právní služby s Mgr. Pavlem Szkanderou, advokátem, ev. č. 9310, IČO 68309228 od 1. 4. 2002 za cenu Kč 5.000,- měsíčně a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

709.     Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 30809/99 na sběr, svoz a odstranění odpadů z území města s firmou Marius Pedersen, a. s., který řeší nový systém sběru komunálního odpadu a nové ceny platné pro rok 2002 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku smlouvy.

710.     Smlouvu o dílo na zhotovení interiéru knihovny s firmouou Bergenie, spol. s r. o., Na Lani 224, 741 01 Nový Jičín, IČO 25841751, ve výši Kč 1 185 981,- včetně DPH (z toho min. 200 tis. Kč z rozpočtu letošního roku) a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

711.     Smlouvu o dílo na zhotovení interiéru nově upravených prostor stavebního úřadu s firmou Bergenie, spol. s r. o., Na Lani 224, 741 01 Nový Jičín, IČO 25841751, ve výši Kč 238.450,- včetně DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

712.     Poskytnutí příspěvku na individuální dopravu v souladu s ustanovením § 37 vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů v celkové částce Kč 12 000,- na rok 2002 občanům K. Cholevové a E. Šostokovi.

713.     Odměny předsedkyním komisí rady města (kulturní, sociální a zdravotní, redakční rady BZ) za prosinec 2001 dle předlohy č. 12.

714.     Na návrh tajemníka MěÚ odměnu vedoucí odboru FMaVV při ukončení pracovního poměru a za alikvotní podíl za 1. čtvrtletí 2002 dle předlohy č. 12.

715.     Odměnu pí Mgr. Jaroslavě Neuwirthové za přípravu a organizaci trvalé expozice významných rodáků Brušperka umístěné v I. patře ND (která se stala součástí Památníku V. Martínka) dle předlohy č. 13.

716.     Prodloužení smlouvy na nájem obecního bytu rodině pana Romana Doležila, bytem Brušperk, K Náměstí 22 do 28. 2. 2003.

 

RM – 43/ROZHODLA

19.         O přímém zadání zakázky malého rozsahu (dle § 49 písm. b zákona č. 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění) na rekonstrukci ul. J. Matěje včetně chodníku (bez pokládky živičných povrchů) a o uzavření smlouvy na tuto zakázku s firmou Karel Vala, Fryčovická 120, Brušperk, IČO 11540621 za cenu Kč 1 585 446,- vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

20.         Na návrh tajemníka o platu vedoucí odboru financí, majetku a vnitřních věcí a vedoucí stavebního úřadu MěÚ dle Nařízení vlády č. 67/2002 Sb., od 1.3.2002. – viz předloha č. 12.

21.         O výši platu ředitelky Domova důchodců Ondráš dle Nařízení vlády č. 66/2002 Sb. od 1. 3. 2002.

 

RM – 43/DOPORUČILA ZM

187.     Projednat a schválit závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací, tj. Domova důchodců Ondráš a Základní školy V. Martínka za rok 2001.

188.     Projednat a schválit rozdělení hospodářských výsledků za rok 2001 do fondů následovně:

            Domov důchodců Ondráš

          do investičního fondu                Kč 25 824,-

          do rezervního fondu                 Kč 388 610,56

          do fondu odměn                       Kč 90 000,–

            Základní škola V. Martínka

          do investičního fondu                Kč 99 170,–

          do rezervního fondu                 Kč 55 944,81

          do fondu odměn                       Kč 14 000,-.

189.     Projednat a stanovit příspěvkovým organizacím Domovu důchodců Ondráš a Základní škole V. Martínka hospodářský výsledek pro ukončení roku 2002 ve výši Kč 0,-.

190.     Projednat a stanovit příspěvkové organizaci Domov důchodců Ondráš limit mzdových prostředků pro rok 2002 ve výši Kč 4,2 mil.

191.     Projednat a schválit rozpočet města Brušperk na rok 2002 jako vyrovnaný ve výši Kč 42 796 900,- dle uvedených tříd, oddílů a paragrafů.

192.     Projednat a schválit vyhodnocení „Programu rozvoje územního obvodu města Brušperk na rok 2001“.

193.     Projednat a schválit „Program rozvoje územního obvodu města Brušperk na rok 2002“.

 

RM – 43/JMENOVALA

8.             Na návrh tajemníka MěÚ paní Ivetu Duškovou vedoucí odboru financí, majetku a vnitřních věcí MěÚ od 1. 3. 2002.

 

RM – 43/VZALA NA VĚDOMÍ

236.     Kontrolu usnesení 42. schůze rady města.

237.     Stavy na účtech města k 7.3.2002.

238.     Informaci o způsobu použití účelového „Fondu rozvoje bydlení“ dle OZV č. 3/1999 za rok 2001.

239.     Protokol o provedeném dozoru MŽP, odborem výkonu státní správy Ostrava na využívání pozemků určených k plnění funkce lesa, na obnovu a výchovu lesních porostů, na poškozování lesních porostů zvěří, na těžbu dříví a na lesní dopravu (vše dle zákona čís. 289/95 Sb. v platném znění).

240.     Informaci starosty o odvolání se města proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku, který opětovně rozhodl o vydání majetku rodině Miresové, Pavlištíkové a Mizerové.

241.     Harmonogram svozu velkoobjemových a nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční v sobotu dne 20.4.2002.

242.     Úpravu platu tajemníka MěÚ od 1. 3. 2002 dle NV č. 67/2002 Sb., která je uvedena v předloze č. 12.

 

V Brušperku 15. března 2002

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

 

Ověření usnesení: Ing. Zdeněk Nelhybel

Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky