28.5.2020 Svátek slaví Vilém

Usnesení 44. rady města

44. schůze rady města Brušperk konané dne 10. dubna 2002

RM – 44/SCHVÁLILA

717.     Program 44. schůze rady města.

718.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Pavla Káňu.

719.     Povolení hornické činnosti pro sloj B12 ve 2. poli dobývacího prostoru „STAŘÍČ“ pro poruby 139 722, 139 722/1 a 139 722/2.

720.     Povolení hornické činnosti pro sloj 22b ve 2. poli dobývacího prostoru „STAŘÍČ“ pro poruby 080 200, 080 200/1 a 080 201.

721.     Dodatek ke smlouvě č. 215/G/1 s SmVaK, a. s. F-M za odvádění srážkových vod z objektu č. p. 22, který je vyvolán novelou právní úpravy zákona č. 274/2001 Sb. s účinností od 1. 1. 2002 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

722.     Smlouvu o dílo s firmou Vladimír Kuňák, VŠK-Dřevovýroba, IČO 14569001, na výrobu a montáž 4 kusů atypických dřevěných rámů pro rekonstruovaná boží muka sv. Marka za cenu Kč 3150,- za kus vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

723.    Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě s Pojišťovnou České spořitelny, a. s., zahrnující navýšení pojištění způsobené převedením rekonstruovaného obytného domu č. p. 479 na ul. Dráhy do majetku města a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

724.     Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 28. 9. 1999 na výkon odborného lesního hospodáře s fa Pavel Vrubel, Bruzovská 1824, Frýdek-Místek, který řeší ukončení smluvního vztahu ke dni 31. 12. 2002 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

725.     Termín svolání komise rady města pro prodeje nemovitostí na pondělí 22. dubna 2002.

726.     Jednodenní služební cestu místostarosty a tajemníka MěÚ do Brna na stavební veletrh URBIS 2002 konaný ve dnech 23. až 27. dubna 2002 a IX. kongres starostů.

727.     Odměny předsedkyním komisí rady města (kulturní, sociální a zdravotní, redakční rady BZ) za I. čtvrtletí 2002 dle předlohy č. 7.

728.     Na návrh tajemníka MěÚ odměny ředitelce Domova důchodců Ondráš a vedoucím odborů MěÚ za I. čtvrtletí 2002.

729.     Položení kytice u hrobu spisovatele Dr. Vojtěcha Martínka u příležitosti jeho nedožitých 115 narozenin.

730.     Výběr poplatků z veřejného prostranství v době konání brušperské pouti SK Brušperk, přičemž 70% tržeb bude převedeno SK jako příspěvek na jejich činnost.

 

RM-44/JMENOVALA

9.             Na návrh tajemníka MěÚ pí Ivetu Duškovou, vedoucí OFMV do komise rady města pro prodeje a převody nemovitostí od 10. 4. 2002.

 

RM – 44/DOPORUČILA ZM

194.     Projednat a schválit smlouvu o budoucí smlouvě s SME, a.s. Ostrava na zřízení věcného břemene v umístění 4 sloupů vedení nízkého napětí na p. č. 262/1 a 287/1 a přetnutí výše uvedených pozemků vodiči tohoto vedení v lokalitě Pastevník (pod hrází nádrže č. I).

 

RM – 44/ROZHODLA

22.     O výši finančních prostředků pro rok 2002 na odměny pracovníkům školní jídelny za přípravu stravy pro DDO ve výši Kč 7 000,- měsíčně s platností od 1. 3. 2002.

23.         Přidělit obecní byt v domě č. p. 860 p. Vladimíru Kupkovi, Oblouk 740, Brušperk na dobu určitou do 31. října 2002.

24.         Prodloužit nájemní smlouvu na užívání obecního bytu v domě č. p. 582 s p. Františkem Adamovským a pí Julií Štarhovou na dobu určitou do 30. září 2002.

25.         Prodloužit nájemní smlouvu na užívání obecního bytu v domě č. p. 270 s p. Bohuslavem Larišem na dobu určitou do 31. července 2002.

 

RM – 44/ULOŽILA

139.     Připravit návrh výše nájemného v nově budovaných malometrážních bytech

          Z: tajemník MěÚ

          T: 45. schůze RM.

140.     Připravit seznam zájemců o malometrážní byty

– stávající nájemci obecních bytů

– noví žadatelé o obecní byt

Z: tajemník MěÚ

T: 31. 5. 2002.

141.     Prověřit stav inženýrských sítí na části ulice Dráhy v úseku od domu č. p. 473 po dům č.p. 409 a ul. Valy za účelem úpravy povrchu části těchto komunikací

Z: místostarosta

T: 31. 5. 2002.

142.     Odstranit části zeminy a drnů podél komunikace K Svaté vodě a umožnit tím odvod srážkových vod mimo zpevněný povrch vozovky

Z: tajemník MěÚ

T: 30. 6. 2002.

143.     Připravit návrh OZV o veřejném pořádku na území města

Z: tajemník MěÚ

T: 30. 6. 2002.

144.    V souvislosti s připravovaným záměrem SmVaK-inženýring, s. r. o. Ostrava na výměnu vodovodního řádu na části ul. K Pastevníku uskutečnit tuto nejdříve v roce 2003. Skutečnost zahrnout do smlouvy o budoucí smlouvě

Z: starosta

T: 31. 5. 2002.

145.   Zpracovat návrh řádu veřejného pohřebiště

Z: tajemník MěÚ

T: 15. 5. 2002.

146.   Zpracovat rozpočtový výhled města

Z. starosta

T: 31. 5. 2002.

147.   Provést kontrolu právnických osob, podnikajících na území města, kteří se nezapojili do systému nakládání s odpadem

Z: tajemník

T: 31. 5. 2002.

 

RM – 44/VZALA NA VĚDOMÍ

243.  Kontrolu usnesení 43. schůze rady města.

244.  Zprávu ze sociální a zdravotní komise č. 3/2002.

245.  Žádosti na osvobození od placení školného na I. čtvrtletí 2002 v souladu s OZV č. 5/1993 rodinám: p. Martina Pastorka, Dr. Martínka 197, pí Evy Štulíkové, Dráhy 471 a pí Andrey Hajkové, K Svaté vodě 721.

246.  Informaci o připravovaném záměru SmVaK-inženýring, s. r. o. Ostrava na rekonstrukci vodovodních řádů na ul. Družstevní, Fryčovická v úseku od sv. Floriána po ul. Policejní, dále přes křižovatku Staroveská po tenisové kurty a na ul. K Pastevníku po ul. Klepary.

247.  Informaci o plnění harmonogramu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

248.  Informaci o vyplacení odměny tajemníkovi MěÚ za I. čtvrtletí 2002.

249.  Účast vedení města v předvečer výročí osvobození města.

250.  Poděkování od kanadského velvyslanectví za účast na Běhu Terryho Foxe.

251.  Úpravu jízdního řádu autobusů CONEX Morava a. s. ve směru na Novou huť.

252.  Informaci OKD, a. s. IMGE, odštěpný závod Ostrava o předpokládaných poklesech z plánované důlní činnosti těžební organizace Dolu Paskov, o. z.

 

V Brušperku 15. dubna 2002
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Ing. Pavel Káňa
Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky