28.5.2020 Svátek slaví Vilém

Usnesení 45. rady města

45. schůze rady města Brušperk konané dne 13. května 2002

RM – 45/SCHVÁLILA
731. Program 45. schůze rady města.
732. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu p. Lubomíra Dlouhého.
733. Rozpočet Domova důchodců Ondráš na rok 2002.
734. Příspěvek z rozpočtu města pro občany města Brušperk ve výši 6 500 Kč na obyvatele Domova důchodců Ondráš pro rok 2002.
735. Dodatek č. 1 (je vyvolán požadavky Památkové péče Ostrava) ke smlouvě o dílo na zhotovení interiéru s fy Bergenie, spol. s r. o., Na Lani 224, 741 01 Nový Jičín, IČO 25841751a zmocňuje starostu k jeho podpisu.
736. Smlouvu s firmou Karel Vala, Fryčovická 120, Brušperk, IČO 11540621 na úpravu části křižovatky „stará cesta na Trnávku – Svatý Marek“ pro svedení povrchových vod do veřejné kanalizační sítě v celkové výši do Kč 35 000,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
737. Smlouvu s firmou Jiří Vala, U Tří lip 953, Brušperk, IČO 10605797 na průběžné vydláždění zpevněných ploch k jednotlivým nově zbudovaným hrobům na místním hřbitově vždy jedenkrát ročně. Rozsah prací stanoví správce hřbitova po konzultaci MěÚ. Termín realizace pro rok 2002 30. listopadu 2002, další upřesnění bude řešeno dodatkem ke smlouvě. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
738. Dodatek č. 6 s Pojišťovnou České spořitelny, a. s., IČO 47452820 na prodloužení nájemní smlouvy na pojištění majetku města do 31. 3. 2003 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.
739. Finanční příspěvek na konání Dne dětí, který pořádá Sokol Brušperk, ve výši Kč 1 500,-.
740. Prodloužení pronájmu části pozemku PK p. č. 448 o výměře 7 m2 společnosti Maloobchodní prodej tisku, s. r.o., Hvožďanská 5-7, Praha 4 na dobu určitou a to od 1. 4. 2002 do 30. 6.2002 za Kč 200,-/měsíc.
741. Výši finančních příspěvků všem společenským a sportovním organizacím ve městě, u kterých výše příspěvku dle předlohy č. 6 nepřesahuje částku Kč 20 000,-.
742. Ceny nájmu hrobových míst na místním hřbitově od 1. 1. 2002 dle přílohy č. 2.
743. Maximální koeficient růstu nájemného Ki dle výměru č. 02/2002 Ministerstva financí ČR ve výši 1,00 pro období od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2002.
744. Rozšíření Organizačního řádu městského úřadu v Brušperku o jednoho pracovníka pracovní čety od 1. 5. do 30. 6. 2002.

RM – 45/ROZHODLA
26. Na základě návrhu komise rady města pro prodeje a převody nemovitostí o prodeji pozemku p.č. 2662 orná půda o výměře 4195 m2 manželům Šlégrovým, bytem Jožky Matěje 597, Brušperk a o prodeji pozemku p.č. 2663/1 orná půda o výměře 1934 m2 panu Petru Hajnošovi, bytem Jožky Matěje 940, Brušperk za smluvní cenu a za podmínky zřízení věcného břemene vedení vysokotlakého plynového potrubí.

RM – 45/STANOVILA
2. Stanovila poplatek na krytí provozních výdajů na obyvatele Domova důchodců Ondráš jako zálohu ve výši 13 000 Kč pro rok 2002 do doby dořešení dotace od státu.

RM – 45/DOPORUČILA ZM
195. Projednat a schválit zřízení věcného břemene pro vedení nadzemní kabelové přípojky včetně ochranného pásma a přípojky na pozemku města p.č. 2913/1 v lokalitě Borošín pod borošínským vodojemem za jednorázovou náhradu ve výši Kč 200,-.
196. Projednat a rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 2924/2 ostatní plocha o výměře 29 m2 v lokalitě ul. J. Matěje za smluvní cenu.
197. Projednat a schválit finanční příspěvky všem společenským a sportovním organizacím města, u kterých výše příspěvku dle předlohy č. 6 přesahuje Kč 20.000,-.
198. Projednat a stanovit měsíční odměnu a další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. 3. 2002 ve výši Kč 1 400,- členům rady města a předsedům výborů zastupitelstva města a ostatním členům zastupitelstva města ve výši Kč 440,- v souladu s nařízením vlády č. 122/2002 Sb.

 

RM – 45/ULOŽILA
148. Vyvěsit na úřední desce záměr města pronajmout nebytový prostor garáže v domě č. p. 479 od 1. 6. 2002
        Z: tajemník MěÚ
        T: 14. 5. 2002.
149. Na základě připomínek a návrhů členů rady města připravit konečné znění „Řádu veřejného pohřebiště města Brušperk“ 
        Z: tajemník MěÚ
        T: 31. 5. 2002.
150. Prověřit možnost příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců MěÚ z prostředků sociálního fondu
        Z: tajemník MěÚ
        T: 46. rada města.

 

RM – 45/VZALA NA VĚDOMÍ
253. Kontrolu usnesení 44. schůze rady města s tím, že prodlužuje termín plnění bodu 139 RM-44/ULOŽILA do 15. 6. 2002.
254. Zprávu ze sociální a zdravotní komise č. 4/2002 včetně průběžné informace o seznamu zájemců o malometrážní byty (viz bod 140 RM-44/ULOŽILA).
255. Stavy na účtech města k 3. 5. 2002.
256. Výsledky hospodaření města Brušperk a příspěvkové organizace ZŠ V. Martínka k 31. březnu 2002.
745. Ukončení nájmu nebytových prostor garáže v domě č. p. 479 k 30. 4. 2002 s manžely Oldřichem a Vendulou Káňovými, Náměstí J. Á. Komenského 32, Brušperk dohodou dle čl. II odst. 2.2 nájemní smlouvy.
746. Pronájem části plochy škvárového hřiště cirkusu BERNES, s. r. o. ve dnech 11. a 12. června 2002.
747. Pronájem části obecního pozemku Občanské demokratické straně na křižovatce ulic Staroveská a Krmelínská pro umístění volebního bilboardu dle OZV č. 3/2001 za podmínek, že po odstranění tohoto bilboardu bude pozemek uveden do původ.stavu.
748. 1. čtení „Řádu veřejného pohřebiště města Brušperk“.

 

V Brušperku 20. května 2002
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: p. Lubomír Dlouhý
Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky