28.5.2020 Svátek slaví Vilém

Usnesení 47. rady města

47. schůze rady města Brušperk konané dne 19. června 2002

RM – 47/SCHVÁLILA

756.     Program 47. schůze rady města.

757.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavla Plečku.

758.     Navýšení poplatku za hrobové místo na městské hřbitově, které činí 25% nárůst oproti stávajícímu zařazení. Poplatek je stanoven dle tlecí doby platného řádu veřejného pohřebiště na dobu 13 let.

759.     Smlouvu o poskytování služeb mikrovlnného připojení k síti internet s firmou Rex Visual Studio, M. Majerové 485, Frýdek-Místek, IČ 70023441, která nahradí smlouvu s firmou ELKOS (schválenou na 29. schůzi RM, bod 487) a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

760.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Martin Cvek, Soukenická 395, Brušperk, IČ 47646811 na vícepráce v hodnotě Kč 8 568,60 související s rozšířením zabezpečovacího zařízení v prostorách MěÚ a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

761.     Smlouvu o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a. s., Pod Novým lesem 384/76a, Praha 6, IČ 25134701 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

762.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a. s., Pod Novým lesem 384/76a, Praha 6, IČ 25134701 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku. Dodatek řeší přenesení odpovědnosti za zpětný odběr a recyklaci odpadů z obalů na společnost Marius Pedersen, a. s.

763.     Smlouvu na vypracování projektové dokumentace zasíťování plynovodního řádu nově budované lokality u vodní nádrže Brušperk I s projekční kanceláří Ing. Josef Rechtik-PROJEKT, Francouzská 6017, 708 00, provozovna U Studia 33, Ostrava-Zábřeh, IČO 16648625 za cenu Kč 26 250,- a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. 

764.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy s SME, a. s., Ostrava, 28. října 152, IČ 47675691 na prodloužení termínu připojení a zajištění příkonu do 30. 6. 2003 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

765.     Zpracování kontrolního řádu obce dle zákona č. 320/2001 s firmou Ing. Karel Ondrášek, daňový poradce, Fialova 12a, Šumperk za cenu do Kč 6 000,-.

766.     Vybudování odstavného parkoviště na ul. K Svaté vodě na části p. č. 1640 v majetku města. Parkoviště bude vybudováno na náklady provozovatele večerky pí Kaletové, bytem K Svaté vodě 737, Brušperk.

767.     Prodej stojanů na knihy (stáří 25 let) pobočkám brušperské knihovny ve výši Kč 200,- za kus a dřevěná křesla za cenu Kč 50,-/kus.

768.     Místo asistentky u zdravotně postiženého žáka ZŠ pro školní rok 2002/2003.

 

RM – 47/DOPORUČILA ZM

203.     Projednat a rozhodnout o koupi části pozemku p. č. 3232/0 o výměře cca 750 m2 za smluvní cenu nacházející se pod místní komunikací podél severní strany hřbitova a navazující části ul. Hřbitovní a pozemku p. č. 2110/16 ostatní plocha na k. ú. Brušperk s využitím ostatní komunikace o výměře 573 m2 (komunikace u vodní nádrže č. II). Přesná výměra pozemků bude stanovena po geometrickém zaměření.

Jedná se o pozemky p. Jiřího Papše, Jiráskova 21, Ostrava 1.

204.     Projednat a rozhodnout o koupi pozemku p. č. 1705/2 o celkové výměře 58 m2 na k. ú. Brušperk za smluvní cenu. Pozemek se nachází pod místní komunikací 120c (odbočka z ul. Fryčovické na Žabinec) a majitelkou je pí Vítězslava Karasová, Fryčovická 232, Brušperk.

205.     Projednat a rozhodnout o koupi pozemku p. č. 671/0 za smluvní cenu v lokalitě u vodní nádrže č. I na k. ú. Brušperk. Pozemek má rozlohu 71 m2 a je uvažován jako příjezdová komunikace k nově zaměřeným parcelám v této lokalitě. Vlastníkem pozemku je pí Marie Bejlovcová, U Prodejny 27, Ostrava-Hrabůvka.

206.     Projednat a rozhodnout o zřízení věcného břemene pro stavbu vodovodu realizovanou v rámci připravované stavby „Rekonstrukce vodovodní sítě města Brušperk“. Jedná se o parcely č. 948/1, 950/1 a 1049 na ul. Fryčovické kolem Domova důchodců Ondráš, které nebyly zahrnuty v 1. etapě projekčních prací.

207.     Projednat a rozhodnout o smlouvě na zřízení věcného břemene pro pozemky p. č. 44, 58/1, 67, 1083, 2911, 2918 vše k. ú. Brušperk s SmVaK, a. s. Ostrava. Jedná se rekonstruovaný úsek vodovodu a kanalizace od Zádvoří přes ul. K Náměstí podél MěÚ až k ul. Dr. Martínka. Jednorázová cena stanovená znalcem za strpění věcného břemene činí Kč 5 090,-.

 

RM – 47/ULOŽILA

154.     Připravit seznam žadatelů o malometrážní byty a seznam žadatelů o uvolněné dvoupokojové byty v obecních domech

          Z: sociální a zdravotní komise RM

          T: 48. schůze RM.

155.     Zpracovat požadavek stavebních úprav v budově ZŠ a okolí dle naléhavosti jejich provedení

        Z: ředitel ZŠ

        T: 49. schůze RM.

  

RM – 47/VZALA NA VĚDOMÍ

264.     Kontrolu usnesení 46. schůze rady města.

265.     1. čtení seznamu žadatelů o malometrážní byty.

266.     1. čtení kontrolního řádu města.

267.     Informaci ředitele ZŠ o počtu žáků pro školní rok 2002/2003 a o požadavcích na nutné opravy v budově ZŠ a okolí.

 

V Brušperku 28. června 2002

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Mgr. Pavel Plečka.

Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky