28.5.2020 Svátek slaví Vilém

Usnesení 49. rady města

49. schůze rady města Brušerk konané dne 15. srpna 2002

RM – 49/SCHVÁLILA
782. Program 49. schůze rady města.
783. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavla Plečku.
784. Vnitřní směrnici č. I/2002 – Finanční kontrola s účinností od 1. 7. 2002.
785. Pronájem části pozemku PK p. č. 448 o výměře 7 m2 společnosti Maloobchodní prodej tisku, s. .o., Praha 4, Hvožďanská 5-7, IČO 26164132, na dobu určitou od 1. 7. 2002 do 30. 9. 2002 za cenu Kč 200,-/měsíc.
786. Prominutí platby nájemného šaten na travnatém hřišti ve výši Kč 1 000,- za rok 2002 SK Brušperk.
787. Pověření Základní školy V. Martínka Brušperk k výběru a přerozdělování finančních prostředků školní družiny se zpětnou platností od 1. 1. 2002, a to 40 % na učební pomůcky a školní potřeby a 60 % na odměny a odvody pro vychovatelky školní družiny.
788. Přidělení obecního bytu v domě s malometrážními byty č. p. 1086 p. Ivanu Lančovi, Dráhy 451, Brušperk.
789. Výpočet nájemného v obecních bytech, kde bylo dříve počítáno regulované maximální měsíční nájemné bude prováděn i u nových nájemních smluv v obecních domech dosavadním způsobem. U nových bytů, kolaudovaných po 1. 1. 2002, formou ekonomicky oprávněných nákladů.
790. Prodloužení nájemní smlouvy na nájem obecního bytu p. Bohuslavu Larišovi, Staroveská č.p. 270 do 31. 1. 2003.
791. Povodňový plán města Brušperk.
792. Nákup zálohovací mechaniky a její instalaci za cenu Kč 2 830,- bez DPH pro počítač odboru FMaVV MěÚ od fy PIKE Computer CS, s. r. o.
793. Zhotovení 2 kusů vitrín v trvalé expozici významných rodáků města. Ve vitrínách budou vystaveny historické fotografie a zakládací listina města Brušperk. Celková výše nákladů do Kč 20.000,-.
794. Program 18. zasedání zastupitelstva města dne 29. srpna 2002 v 15.30 hodin v sále Národního domu:
1) Zahájení.
2) Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru ZM.
3) Připomínky a podněty občanů města.
4) Rozpočtové opatření č. II/2002.
5) Změna právní formy organizační složky města: mateřská škola a školní jídelna.
6) Převody z majetku města a do majetku města.
7) Projednání žádostí o použití účelového „Fondu rozvoje bydlení“.
8) Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM. 
795. Provedení prací dle cenových nabídek fy Karel Vala, Fryčovická 120, Brušperk, IČ 11540621 na:
– vybudování plynovodu pro 4 stavební místa v lokalitě Dráhy u hráze nádrže č. I v celkové výši Kč 147 201,40 vč. DPH 
– úpravu kanalizace pod vodní nádrží č. I včetně vybudování šachty a příkopu v celkové výši Kč 40 530,- vč. DPH
– vyčištění příkopu (betonových žlabů) na komunikacích k vodní nádrži č. I (pod kopcem Šibenice) včetně vyčištění a rekonstrukce dvou vpustí v celkové výši Kč 26 229,- vč. DPH.
796. Částku Kč 20 000,- na příspěvek obnovy konkrétní obce postižené povodní.

RM – 49/REVOKOVALA
16. Změnu termínu úkolu RM-44/ULOŽILA, bod 142 – nový termín: 31. 8. 2002.
17. Změnu termínu úkolu RM-48/ULOŽILA, bod 158 – nový termín: 50. schůze RM.

RM – 49/DOPORUČILA ZM
797. Projednat a schválit rozpočtové opatření č. II/2002 ve výši Kč 1 404 300,- .
798. Rozhodnout o převodu pozemku p. č. 807/1-ostatní plocha o výměře 191 m2 z majetku města do vlastnictví p. Zdeňka Kovala, Polní 526, Brušperk.
799. Rozhodnout o darování pozemku p. č. 445-ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 584 m2 v lokalitě ul. Hřbitovní od majitelů p. Milana Hilla, Hřbitovní 381, Brušperk, p. Lumíra Hilla, Borošínská 664, Brušperk a p. Libora Hilla, Hřbitovní 381, Brušperk městu Brušperk.
800. Rozhodnout o poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ p. Miloslavu Mückovi, bytem Dr. Martínka 204, Brušperk na dodatečnou izolaci proti spodní vodě, na opravu fasády vč. oplechování a na opravu havarijního stavu střechy u RD č. p. 204, celkem ve výši Kč 50 000,-.
801. Projednat a schválit návrh na zrušení organizační složky města MŠ a ŠJ k 31. prosinci 2002.
802. Projednat a schválit návrh sloučení organizační složky města MŠ se ŠJ do příspěvkové organizace ZŠ V. Martínka Brušperk od 1. 1. 2003.

RM – 49/STANOVILA
3. Minimální cenu stavebního pozemku v lokalitě ul. Dráhy ve výši Kč 250,-/m2.

RM-49/ROZHODLA
27. Na návrh tajemníka MěÚ o navýšení platu vedoucí odboru financí, majetku a vnitřních věcí od 1. 7. 2002 dle přílohy č. 12.

RM – 49/ULOŽILA
163. Doplnit pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců MěÚ o odpovědnosti a činnosti těchto pracovníků vyplývající z vnitřní směrnice č. I/2002-Finanční kontrola. Doplnit organizační schéma MěÚ o názvy funkcí vyplývajících z výše uvedené směrnice. 
Z: tajemník MěÚ
T: 30. 9. 2002.
164. Zpracovat přehled plnění programu rozvoje územního obvodu města Brušperk ve volebním období 1998 až 2002.
Z: místostarosta
T: 20. 9. 2002.

RM – 49/VZALA NA VĚDOMÍ
270. Kontrolu usnesení 48. schůze rady města.
271. Stavy na účtech města k 9. 8. 2002.
272. Vyúčtování výsledků hospodaření příspěvkové organizace Domova důchodců Ondráš k 30. 6. 2002.
273. Celkový přehled o poskytnutých půjčkách z „Fondu rozvoje bydlení“.

RM – 49/INFORMACE
místostarosty:

112. V souvislosti s opravou havarijního stavu mostu na ul. Krmelínská dojde k úplné uzavírce silničního provozu v sobotu 17. 8 od 6.00 hod. do neděle 18. 8. do 22.00 hodin. Připomenul, že se jedná o opravu, kterou zcela financuje SÚS.
113. O změně v projektu „Kanalizace a ČOV Brušperk, I. etapa“.
114. O plnění rozpočtového příjmu, pol. 1337, poplatek za komunální odpad. Skutečnost k 9. 8. 2002 ve výši Kč 1 044 483. Rozpočtovaná částka činí Kč 1 200 000,-.
115. O kolaudaci domu s malometrážními byty č. p. 1086 dne 29. 8. 2002 a pozval všechny přítomné členy rady města.
116. Seznámil přítomné se seznamem uchazeček o absolventské místo od 19. 9. 2002.
117. O trámovém stropu městské knihovny, který je ve staticky havarijním stavu. Firma Dubový nabízí řešení vybudování lehkého stropu – záleží na rozhodnutí památkářů.

V Brušperku 21. srpna 2002
Zapsala: Iveta Dušková
Ověření usnesení: Mgr. Pavel Plečka
Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky