18.11.2019 Svátek slaví Romana

Usnesení 15. zastupitelstva města

15. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 17. prosince 2009

MĚSTO BRUŠPERK

Zastupitelstvo města

PŘEHLED USNESENÍ

15. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 17. prosince 2009

ZM – 15/BERE NA VĚDOMÍ

255.       Zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Pavla Prejdy a paní Marcely Šodkové o ověření zápisu 14. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 30. září 2009.

                                                                            Hlasování:  10-pro, 0-proti, 0-zdržel se

256.       Konečný zápis ze schůzí kontrolního výboru zastupitelstva města č. 12/2009.

                                                                            Hlasování:  10-pro, 0-proti, 0-zdržel se

257.       Zprávy finančního výboru zastupitelstva města č. 22 a č. 23.

                                                                            Hlasování:  10-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 15/URČUJE

258.       Ověřovatelé zápisu 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.12.2009:

Ing. Jiřího Dlouhého a Ing. Josefa Janotku.

                                                                            Hlasování:  9-pro, 0-proti, 0-zdržel se, 1-nehlasoval

ZM – 15/SCHVALUJE

259.       Program 15. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 17.12.2009.

                                                                            Hlasování:  10-pro, 0-proti, 0-zdržel se

260.       Rozpočtové opatření RO č. 6-Z/2009 v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši -6 870,80 tis. Kč.

                                                                                                     Hlasování:  11-pro, 0-proti, 0-zdržel se

261.       Člena zastupitelstva města Brušperk pana Ing. Ivana Krupníka jako spolupracovníka pro pořizovatele nového Územního plánu města Brušperka.

                                                                                                     Hlasování:  11-pro, 0-proti, 1-zdržel se

262.       Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Brušperk na roky 2010-2014.

                                                                            Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 15/STANOVÍ

263.       Pravidla rozpočtového provizoria města Brušperk na 1. čtvrtletí 2010 v příjmové a výdajové části ve výši 10 124 000 Kč.

                                                                            Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 15/ROZHODUJE

264.       O směně nemovité věci – dílu „c“ pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 1219 o výměře 64 m2, který se slučuje do nově vzniklého pozemku parc. č. 2856/9 za díl „d“ pozemku parc. č. 2856/9 o výměře 51 m2 a díl „e“ pozemku parc. č. 2856/10 o výměře 13 m2, které jsou ve vlastnictví *** vše k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Luční. Současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu směnné smlouvy.

                                                                                                     Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

265.       O nabytí nemovitých věcí – dílu „a“ pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 1016/1 o výměře 65 m2, který se slučuje do nově vzniklého pozemku 2883/2 ostatní plocha, dílu „b“ pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 1014/1 o výměře 23 m2, který se slučuje do nově vzniklého pozemku parc. č. 2884/3 ostatní plocha, dílu „d“ pozemku parc. č. 2888/1 o výměře 7 m2, dílu „e“ pozemku parc. č. 2881/1 o výměře 30 m2 a dílu „f“ pozemku parc. č. 2888/2 o výměře 10 m2, které se slučují do nově vzniklého pozemku parc. č. 2888/3 ostatní plocha, vše na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická za cenu ve výši 200 Kč/m2 od pana ***. Současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu kupní smlouvy.

                                                                                                     Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

266.       O nabytí nemovité věci – dílu „c“ pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 1014/2 o výměře 12 m2, který se slučuje do nově vzniklého pozemku 2884/3 ostatní plocha na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická za cenu ve výši 200 Kč/m2 od paní ***. Současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu kupní smlouvy.

                                                                                                     Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

267.       O převodu nemovité věci – pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 2328 o výměře 1 439 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě Lipina za cenu ve výši 150 000 Kč ***. Současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu kupní smlouvy.

                                                                                                     Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

268.       O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 1942/1 zahrada o výměře cca 90 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Borošínská za cenu ve výši 200 Kč/m2 manželům ***. Současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu kupní smlouvy.

                                                                                                     Hlasování:  11-pro, 0-proti, 1-zdržel se

ZM – 15/VYDÁVÁ

269.       Obecně závaznou vyhlášku OZV č. 1/2009 o zrušení OZV č. 3/1999 o vytvoření a použití účelového „Fondu rozvoje bydlení“.

                                                                                                     Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

270.       Obecně závaznou vyhlášku OZV č. 2/2009 o změně OZV č. 2/2008 o místních poplatcích.

                                                                            Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 15/VOLÍ

271.       Paní Evu Hanusovou do funkce přísedící Okresního soudu ve Frýdku-Místku na volební období 4 let.

                                                                            Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

 

*** S ohledem na ochranu osobních údajů byl v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů text usnesení upraven.

 

 

Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

·                15. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.

·                Plánovaný termín 16. zasedání zastupitelstva města dne 24. března 2010.

……………………………………………                          ………….………………………………

                      starosta                                                                               místostarosta

V Brušperku 18. prosince 2009

Zapsala: Jarmila Humplíková

 

 Rubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky