18.11.2019 Svátek slaví Romana

Usnesení 13. zastupitelstva města

13. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 29. června 2009

PŘEHLED USNESENÍ

13. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 29. června 2009

ZM – 13/BERE NA VĚDOMÍ

225.       Zprávu ověřovatele zápisu pana Jiřího Kozáka o ověření zápisu 12. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13. května 2009.

Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

226.       Konečný zápis ze schůzí kontrolního výboru zastupitelstva města č. 10/2009.

Hlasování:  9-pro, 1-proti, 2-zdržel se

227.       Zprávy finančního výboru zastupitelstva města č. 17, č. 18 a č. 19.

Hlasování:  11-pro, 0-proti, 1-zdržel se

228.       Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperka za rok 2008.

Hlasování:  12-pro, 0-proti, 1-zdržel se

229.       Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2008.

Hlasování:  13-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 13/URČUJE

230.       Ověřovatelé zápisu 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.6.2009:

Ing. Svatopluka Slováka Ph.D. a Mgr. Jaroslava Vichra.

Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 13/SCHVALUJE

231.       Program 13. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29.6.2009.

Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

232.       Závěrečný účet města Brušperka a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace za rok 2008 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

Hlasování:  11-pro, 0-proti, 1-zdržel se, 1-nehlasoval

233.       Rozpočtové opatření RO č. 2-Z/2009 v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši 1 049 500 Kč.

Hlasování:  12-pro, 0-proti, 1-zdržel se

234.       Pořízení nového územního plánu města Brušperka.

Hlasování:  12-pro, 0-proti, 1-zdržel se

235.       Program rozvoje města Brušperka pro rok 2009.

Hlasování:  11-pro, 0-proti, 2-zdržel se

ZM – 13/ROZHODUJE

236.       O prodeji pozemků parc. č. 1948/5 (č.1), parc. č. 1948/11 (č.2), parc. č. 1948/6 (č.3), parc. č. 1948/8 (č.6), parc. č. 1948/15 (č.11), parc. č. 1960/22 (č.12), parc. č. 1960/14 (č.18), parc. č. 1960/5 (č.24), parc. č. 1960/4 (č.26) přes Ostravskou aukční síň i formou přímého prodeje za cenu 1.100 Kč/m2.

Hlasování:  12-pro, 0-proti, 1-zdržel se

237.       O prodeji pozemků parc. č. 1948/9 (č.7) a parc. č. 1960/18 (č.16) přes Ostravskou aukční síň i formou přímého prodeje za cenu 1.000 Kč/m2.

Hlasování:  11-pro, 1-proti, 1-zdržel se

238.       O poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 001,- Kč obci na Novojičínsku za účelem odstranění škod v souvislosti s živelní pohromou – povodněmi.

Hlasování:  13-pro, 0-proti, 0-zdržel se

239.       O převodu nemovité věci – pozemku parc. č. 1936 zahrada o výměře 103 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Borošínská manželům Zlatuši a Aleši Polochovým, bytem Brušperk, Borošínská 599 za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2.

Hlasování:  9-pro, 3-proti, 1-zdržel se

ZM – 13/POVĚŘUJE

240.       Kontrolní výbor zastupitelstva města prošetřením stížnosti paní Lenky Bedrunkové.

Z: Ing. Štěpán Dubový.

Hlasování:  11-pro, 0-proti, 1-zdržel se, 1-nehlasoval

ZM – 13/SOUHLASÍ

241.       S návrhem, aby jednání 13. zasedání ZM bylo ukončeno v 17.50 hodin z důvodu další akce v sále Národního domu.

Hlasování:  12-pro, 1-proti, 0-zdržel se

 

Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

·                13. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.

·                Plánovaný termín 14. zasedání zastupitelstva města dne 30. září 2009.

·                K návrhu paní L. Ranochové schválit darovací smlouvu mezi městem Brušperk a paní Šárkou Valovou zastupitelstvem města, nebylo přijato žádné usnesení.

Hlasování:  5-pro, 2-proti, 6-zdržel se

·                K návrhu Ing. Z. Cigánka na zrušení rozvozu obědů firmou restaurace U Tochy, nebylo přijato žádné usnesení.

Hlasování:  1-pro

·                K návrhu paní L. Ranochové, aby pozemek parc. č. 1936-zahrada byl prodán manželům Polochovým za cenu 30,- Kč/m2 , nebylo přijato žádné usnesení.

Hlasování:  3-pro

·                K návrhu paní L. Ranochové, aby byl pořízen celý průběh každého jednání zastupitelstva města a tento byl zařazen do internetového vysílání Local TV Brušperk, nebylo přijato žádné usnesení.

Hlasování:  7-pro, 0-proti, 6-zdržel se

·                Převod nemovité věci – částí pozemků ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 448 a PK č. 3294/2 o celkové výměře cca 150 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická paní Ing. Martině Hájkové, bytem Brušperk, K Pastevníku 857 za cenu ve výši 200 Kč/m2 .

Hlasování:  6-pro 

V Brušperku 20. července 2009

Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky