21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 14. zastupitelstva města

14. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 30. září 2009

 

14. zasedání zastupitelstva města dne 30. září 2009

ZM – 14/BERE NA VĚDOMÍ

242.       Zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Svatopluka Slováka a Mgr. Jaroslava Vichra o ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29. června 2009.

                                                                                               Hlasování:  11-pro, 0-proti, 0-zdržel se

243.       Konečný zápis ze schůzí kontrolního výboru zastupitelstva města č. 11/2009.

                                                                                               Hlasování:  10-pro, 0-proti, 1-zdržel se

244.       Zprávy finančního výboru zastupitelstva města č. 20 a č. 21.

                                                                                               Hlasování:  11-pro, 0-proti, 1-zdržel se

ZM – 14/URČUJE

245.       Ověřovatele zápisu 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.9.2009:

Ing. Pavla Prejdu a paní Marcelu Šodkovou.

                                                                                               Hlasování:  11-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 14/SCHVALUJE

246.       Program 14. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 30.9.2009.

Hlasování:  11-pro, 0-proti, 0-zdržel se

247.       Rozpočtové opatření RO č. 4-Z/2009 v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši 200 000 Kč.

                                                                                               Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

248.       Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek.

                                                                                               Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

249.       Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace.

Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

250.       Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace.

Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

251.       Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0989/06/5140 s firmou Československá obchodní banka a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, kterým se mění obsah Článku III. a Článku IV. „Smlouvy“ a zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

                                                                                                                              Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

252.       Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výstavba krytého plaveckého bazénu v Brušperku“ s firmou TEPLOTECHNA Ostrava a.s., Šenovská 101/543, 716 12 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 45193771 za cenu 44 897 671,- Kč a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

Hlasování:  8-pro, 4-proti, 0-zdržel se

ZM – 14/ROZHODUJE

253.       O převodu nemovité věci – částí pozemků ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 448 a PK č. 3294/2 o celkové výměře cca 150 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická *** za cenu ve výši 200 Kč/m2. Současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu kupní smlouvy.

Hlasování:  10-pro, 0-proti, 2-zdržel se

254.       O směně nemovitých věcí – pozemku parc. č. 685/2 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 2389 (2389/2) ostatní plocha a části pozemku parc. č. 2388/2 ostatní plocha o celkové výměře cca 177 m2 ve vlastnictví města Brušperka za části pozemků parc. č. 686 (686/2) zahrada o výměře 94 m2 a parc. č. 2387/1 (2387/4) zahrada o výměře 221 m2 ve vlastnictví *** Brušperk v lokalitě Veselíčko. Rozdíl ve směňovaných výměrách bude vyrovnán částkou ve výši 200 Kč/m2 ve prospěch ***. Současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu směnné smlouvy.

Hlasování:  12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

·                14. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.

·                K návrhu Ing. Z. Cigánka na zrušení dotace na rozvoz obědů pro firmu restaurace U Tochy, nebylo přijato žádné usnesení. (Oprava přehledu usnesení 13. zasedání zastupitelstva města dne 29.6.2009. Omluva Ing. Z. Cigánkovi za nesrovnalost.)

                                                                                               Hlasování: 1-pro

·                Převod nemovité věci – pozemku parc. č. 84/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Zádvoří společnosti IPM Plus, s.r.o., IČ 27802001 se sídlem Brušperk, Náměstí J. Á. Komenského 31 za cenu ve výši 200 Kč/m2.

                                                                                                                                 Hlasování: 6-pro, 2-proti, 4-zdržel se

·                Plánovaný termín 15. zasedání zastupitelstva města dne 16. prosince 2009.

Zapsala: Jarmila Humplíková

*** S ohledem na ochranu osobním údajů byl v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů text upraven.Rubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky