21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 14. zastupitelstva města

z 14. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 15. prosince 2004

ZM – 14/KONSTATUJE, že

 • 26. 14. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 27. K zápisu z 13. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 14/BERE NA VĚDOMÍ

 • 54. Určení pracovníků MěÚ pro 14. zasedání ZM:
  • vedoucí protokolu: Ing. Petr Urbanec
  • zapisovatelka: Jarmila Humplíková.
 • 55. Zprávu č. 11 FV „Vegetační úpravy v lesním porostu Šištot“.
 • 56. Zprávu č. 12 FV „Rekonstrukce kanceláří MěÚ pro klub maminek“.
 • 57. Zprávu o veřejnoprávním projednání „Návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Brušperk“ dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány a organizacemi a orgány územního plánování sousedních obcí a vyhodnocení jejich stanovisek a připomínek v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu.
 • 58. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování vydaného dle § 20 odst. 6) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 11 odst.3) vyhl. č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl. č. 570/2002 Sb., č.j. ÚPS/2691/04/Sa ze dne 8. 12. 2004.
 • 59. Splnění usnesení ZM-13/UKLÁDÁ, bod č. 10, 11, 13 a 14.
 • 60. Den 30. března 2005 jako plánovaný termín 15. zasedání zastupitelstva města.

ZM – 14/URČUJE

 • 15. Ověřovatele zápisu 14. zasedání zastupitelstva města:
  Mgr. Radek Otrusina a ing. Svatopluk Slovák.

ZM – 14/SCHVALUJE

 • 60. Program 14. zasedání zastupitelstva města.
 • 61. Rozpočtové opatření RO č. 1-1/Z2004 ve výši – 16 875,7 tis. Kč dle přílohy.
 • 62. Rozpočtové provizorium města Brušperk na I. čtvrtletí roku 2005 v příjmové a výdajové části ve výši Kč 26 960 000,
 • 63. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2004 o změně OZV č. 5/2003 o místních poplatcích.
 • 64. Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2004 o zrušení OZV č. 4/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny a školního klubu.
 • 65. Návrh zadání změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Brušperk.
 • 66. Program regenerace městské památkové zóny města Brušperk-novelizace 2004.

ZM – 14/ROZHODUJE

 • 61. O tom, že nemá záměr prodat nemovitý majetek – část pozemku parc. č. 2851 v lokalitě ul. Fryčovická na k. ú. Brušperk z majetku města.
 • 62. O tom, že nemá záměr prodat nemovitý majetek – část pozemku parc. č. 1453 zastavěná plocha o výměře 78 m2 v lokalitě ul. Dr. Martínka na k. ú. Brušperk z majetku města.
 • 63. O směně nemovitého majetku – pozemků parc. č. 2513/1 ostatní plocha o výměře 139 m2 a parc. č. 2513/2 ostatní plocha o výměře 16 m2 v majetku města, na k. ú. Brušperk v lokalitě Předměstí za nemovitost – díly d, e, f pozemku parc. č. 2523 ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 od paní Ludmily Studénkové, bytem Brušperk, Nábřeží 575, a to v případě, že ke zveřejněnému záměru se nepřihlásí další zájemce.
 • 64. O převodu nemovitého majetku – staveb „Zásobení města pitnou vodou-povolení stavby vodovodních řadů 5-8“, „Vodovodu Dráhy-Pastevník v Brušperku“ a „Prodloužení vodovodního řadu Borošín-k přehradě“ na k. ú. Brušperk za smluvní cenu, a to v případě, že ke zveřejněnému záměru se nepřihlásí další zájemce.
 • 65. O nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 1042 ostatní plocha o výměře 165 m2 v lokalitě ul. K Náměstí do majetku města Brušperk od Spotřebního družstva JEDNOTA, T.G. Masaryka 1101, 738 34 Frýdek-Místek, IČ 00032379 za smluvní cenu Kč 10 000,- a současně zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
 • 66. O nabytí nemovitého majetku – pozemku parc. č. 2524 ostatní komunikace o výměře 459 m2 od pana Miloše Vantucha, bytem Ostrava-Poruba, Pokorného 1396/34 do majetku města za cenu Kč 30,-/m2.
 • 67. O nabytí nemovitého majetku – pozemku parc. č. 2522/2 ostatní plocha o výměře 78 m2 od pana Pavla Kozelského, bytem Ostrava 4, Krásné Pole 127 do majetku města za cenu ve výši Kč 100,-/m2 pro stavbu akce „ČOV“. Náklady spojené s odkupem budou přeúčtovány dodavateli stavby.
 • 68. O nabytí nemovitého majetku – dílu a pozemku parc. č. 2512 ostatní plocha o výměře 130 m2 od pana Miloše Vantucha, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1396/34 do majetku města za cenu ve výši Kč 100,-/m2 pro stavbu akce „ČOV“. Náklady spojené s odkupem budou přeúčtovány dodavateli stavby.
 • 69. O nabytí nemovitého majetku – dílu b pozemku parc. č. 2512 ostatní plocha o výměře 90 m2 od paní Jarmily Ranochové a pana Jaromíra Ranochy, bytem Brušperk, Fryčovická 263 do majetku města za cenu ve výši Kč 100,-/m2 pro stavbu akce „ČOV“. Náklady spojené s odkupem budou přeúčtovány dodavateli stavby
 • 70. O nabytí nemovitého majetku – dílu c pozemku parc. č. 2512 ostatní plocha o výměře 64 m2 od pana Petra Jurečky, bytem Brušperk, Klepary 79 do majetku města za cenu ve výši Kč 100,-/m2. ro stavbu akce „ČOV“. Náklady spojené s odkupem budou přeúčtovány dodavateli stavby.
 • 71. O nabytí nemovitého majetku – dílu d pozemku parc. č. 2512 ostatní plocha o výměře 25 m2 od paní Petry Pokludové a pana Vlastislava Pokludy, bytem Brušperk, Staroveská 596 do majetku města za cenu ve výši Kč 100,-/m2 pro stavbu akce „ČOV“. Náklady spojené s odkupem budou přeúčtovány dodavateli stavby.
 • 72. O nabytí nemovitého majetku – dílu e pozemku parc. č. 2512 ostatní plocha o výměře 10 m2 od paní Petry Pokludové a pana Vlastislava Pokludy, bytem Brušperk, Staroveská 596 do majetku města za cenu ve výši Kč 100,-/m2 pro stavbu akce „ČOV“. Náklady spojené s odkupem budou přeúčtovány dodavateli stavby.
 • 73. O uzavření smlouvy na bezúplatný převod majetku pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Brušperk (3 ks dýchacích přístrojů zn. FENZY) s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava-Zábřeh. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 74. O uzavření smlouvy o budou smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni spočívajícího v uložení kabelu nízkého napětí 0,4 kV a ostatních inženýrských sítí na parcelách č. 1663 a 2856/24 v lokalitě u Trnavské cesty. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM – 14/STANOVUJE

 • 19. Další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města za druhou polovinu roku 2004 ve výši 25% měsíční odměny, přičemž tato čtvrtina měsíční odměny zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.

ZM – 14/UKLÁDÁ

 • 15. Pozvat odborného lesního hospodáře Ing. Jiřího Pátíka na zasedání zastupitelstva města.
  • Z: starosta
  • T: 30. března 2005.

Brušperk 15. prosince 2004
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky