18.11.2019 Svátek slaví Romana

Usnesení 14. zastupitelstva města

města Brušperk konaného dne 12. prosince 2001

ZM – 14/KONSTATOVALO, ŽE

 • 27. 14. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 28. K zápisu z 13. zasedání městského zastupitelstva nebyly vzneseny námitky.

ZM – 14/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 43. Určení pracovníků MěÚ pro 14. zasedání ZM:
  • zapisovatelka paní Jarmila Humplíková
  • vedoucí protokolu ing. Petr Urbanec.
 • 44. Nabídku projektových prací na úpravu náměstí J. Á. Komenského od Architektonické kanceláře ing. arch. Tomáše Šonovského.

ZM – 14/ZVOLILO

 • 32. Ověřovatele zápisu 14. zasedání zastupitelstva města:
  MUDr. Milana Giertla a ing. Viléma Konečného.

ZM – 14/SCHVÁLILO

 • 96. Program 14. zasedání zastupitelstva města.
 • 97. Rozpočtové opatření č. III/2001 ve výši Kč 408 700,-.
 • 98. Neinvestiční bezúročnou půjčku MUDr. Marii Kudělkové ve výši Kč 40 000,- se lhůtou splatnosti do 28. ledna 2003 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o půjčce.
 • 99. Neinvestiční bezúročnou půjčku pí Sylvě Mecové ve výši Kč 3 000,- se lhůtou splatnosti do 15. března 2002 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o půjčce.
 • 100. Rozpočtové provizorium města Brušperk na I. čtvrtletí 2002 v příjmové i výdajové části ve výši Kč 9 970 000,-.
 • 101. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2001 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve městě Brušperk.
 • 102. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2001 o místních poplatcích.
 • 103. Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperk, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni.
 • 104. Poskytovat náhradu mzdy členům výboru ZM, komisí RM a zvláštních orgánů, kteří nejsou členy ZM, v případě účasti na jednání těchto orgánů a při prováděných kontrolách v jejich pracovní době v souladu s obecně závaznými pracovněprávními předpisy, příp. s využitím § 81 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
 • 105. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek ze dne 12. 11. 1993, č.j. 4512011/93/Šp. dnem 12. 12. 2001.

ZM – 14/ROZHODLO

 • 88. O veřejném způsobu hlasování na 14. zasedání zastupitelstva města.
 • 89. O strpění věcného břemene kabelu nízkého napětí včetně ochranného pásma na části p. č. 2262/1 (cesta k vodojemu SmVaK na Krmelínském kopci) za podmínek projednání pokládky kabelu na k. ú. Brušperk a provedení digitálního zaměření skutečného stavu.
 • 90. O prodeji pozemku p.č. 302/5 louka o výměře 14 m2 v lokalitě Dráhy za smluvní cenu.
 • 91. O prodeji pozemku p.č. 2767/15 orná půda o výměře 193 m2 v lokalitě Oblouk za smluvní cenu.

ZM – 14/ULOŽILO

 • 23. Do pětičlenné komise pro posuzování a hodnocení veřejných nabídek jmenovat v roce 2002 vždy: 3 členy z rady města, resp. tajemníka MěÚ, 2 členy z ostatních členů zastupitelstva města, resp. občanů města-odborníků.
  • Z: starosta
  • T: dle textu.
 • 24. Ve veřejné nabídce oslovit 3 zájemce na vypracování projektových prací na úpravu náměstí J. Á.Komenského v Brušperku s možností členit úpravy do postupných etap a to v celkové ceně do Kč 200 000,- včetně DPH.
  • Z: starosta
  • T: do 31. 1. 2002.
 • 25. Kontrolnímu a finančnímu výboru ZM podílet se společně s MěÚ na kontrolách dle § 80 písm. a) a d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
  • Z: předsedkyně KV a FV
  • T: dle požadavků.

Brušperk 14. prosince 2001
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky