22.11.2019 Svátek slaví Cecílie

Usnesení 15. zastupitelstva města

města Brušperk konaného dne 30. března 2005

ZM – 15/KONSTATOVALO, že

 • 28. 15. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 29. K zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 15/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 61. Určení pracovníků MěÚ pro 15. zasedání ZM:
  • vedoucí protokolu: Ing. Petr Urbanec
  • zapisovatelka: Jarmila Humplíková.
 • 62. Zprávu kontrolního výboru o výsledku kontroly evid. č. 5/2005.
 • 63. Zprávu č. 13 FV o výsledku kontroly – oprava sportoviště, nová výstavba víceúčelového sportovního hřiště a běžecké dráhy s doskočištěm ve sportovním areálu Brušperk.
 • 64. Zprávu č. 14 FV o výsledku kontroly – smlouvy o dílo, nabídky, pronájem nebytových prostor 2. pololetí 2004.
 • 65. Zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2005.
 • 66. Zprávu o plnění Programu rozvoje města Brušperk v roce 2004.
 • 67. Výši měsíčních odměn náležejícím za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstva města od 1. ledna 2005.
 • 68. Měsíc duben 2005 jako plánovaný termín 16. zasedání zastupitelstva města.

ZM – 15/URČILO

 • 16. Ověřovatele zápisu 15. zasedání zastupitelstva města:
  Růžena Bratterová a Ing. Záviš Cigánek.

ZM – 15/SCHVÁLILO

 • 67. Program 15. zasedání zastupitelstva města.
 • 68. Smlouvu na kontokorentní úvěr č. 0216/05/5140 ve výši 5 000 000 Kč se společností ČSOB, a.s., IČ 00001350, Praha 1-Nové Město, PSČ 115 20, Na Příkopě 854/14 a současně zmocnilo starostu k podpisu smlouvy.
 • 69. Úvěrový rámec ve výši 34 mil. Kč.
 • 70. Rozpočet města Brušperk na rok 2005 ve výši 117 773,10 tis. Kč.
 • 71. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 pro stavbu vodovodu realizovanou v rámci stavby „Brušperk-ul. K Náměstí, rekonstrukce vodovodu“. Současně zmocnilo starostu k podpisu smlouvy.
 • 72. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, který řeší kromě odkazů na nové právní předpisy zabezpečení závodního stravování zaměstnanců dle vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.
 • 73. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace, který řeší kromě odkazů na nové právní předpisy zabezpečení závodního stravování zaměstnanců dle vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

ZM – 15/ROZHODLO

 • 75. O jištění kontokorentního úvěru č. 0216/05/5140 ve výši 5 000 000 Kč formou blankosměnky a zmocnilo starostu města podepsat dohodu o vyplňovacím právu směnečném č. 0217/05/5140.
 • 76. O poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Brušperk ve výši 160 000 Kč.
 • 77. O poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS ve výši 60 000 Kč.
 • 78. O poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV ve výši 55 000 Kč.
 • 79. O poskytnutí dotace Klubu seniorů ve výši 25 000 Kč.
 • 80. O poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů ve výši 30 000 Kč.
 • 81. O poskytnutí dotace souboru Lašan Brušperk ve výši 50 000 Kč.
 • 82. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 45235457 ve výši 160 000 Kč a současně zmocnilo starostu k podpisu smlouvy.
 • 83. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ 19014929 ve výši 60 000 Kč a současně zmocnilo starostu k podpisu smlouvy.
 • 84. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk, ČSTV, IČ 45235210 ve výši 55 000 Kč a současně zmocnilo starostu k podpisu smlouvy.
 • 85. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Klubu seniorů Brušperk ve výši 25 000 Kč a současně zmocnilo starostu k podpisu smlouvy.
 • 86. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sboru dobrovolných hasičů, IČ 64121178 ve výši 30 000 Kč a současně zmocnilo starostu k podpisu smlouvy.
 • 87. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk souboru Lašan Brušperk, IČ 47862092 ve výši 50 000 Kč a současně zmocnilo starostu k podpisu smlouvy.
 • 88. O bezúplatném nabytí nemovitých věcí – části pozemku parc. č. 2589/4 orná půda, o výměře cca 500 m2 a části pozemku parc. č. 2589/3 orná půda o výměře cca 110 m2 od pana Vlastimila Ručky, bytem Gončarovova 1510/1, Ostrava-Zábřeh do majetku města Brušperk. Současně zmocnilo starostu k podpisu darovací smlouvy.
 • 89. O bezúplatném převodu nemovité věci – pozemku parc. č. 522/2 zastavěná plocha o výměře 43 m2 z majetku města Brušperk do vlastnictví paní Marie Anderkové, bytem K Náměstí 837, Brušperk. Současně zmocnilo starostu k podpisu darovací smlouvy.
 • 90. Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na provozování podzemního kabelového vedení NN na části parcely č.2597/9 k.u. Brušperk, v lokalitě ulice Polní se Severomoravskou energetikou a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, PSČ 709 02, IČ 47675691. Současně zmocnilo starostu k podpisu smlouvy.
 • 91. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky panu Karlu Bočkovi, bytem Brušperk, Novosady 935 na výměnu oken na jeden byt v rodinném domě č. p. 935 ve výši 30 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999 ve znění pozdějších předpisů.
 • 92. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Jaromíře Jedličkové, bytem Brušperk, Borošínská 795 na výměnu oken na dva byty v rodinném domě č. p. 795 ve výši 60 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999 ve znění pozdějších předpisů.
 • 93. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky panu Milanu Neničkovi, bytem Brušperk, Dráhy 839 na vznik nové bytové jednotky rodinného domu č. p. 839 ve výši 100 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999 ve znění pozdějších předpisů.
 • 94. O poskytnutí půjčky městu Brušperk, IČ 00296538 na zateplení fasády a výměnu oken obecního domu č. p. 573 ve výši 770 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999, bod 6.11.

ZM – 15/ODEJMULO

 • 1. Čestné občanství města Brušperk Klementu Gottwaldovi udělené dne 21. 11. 1948.

ZM – 15/STANOVILO

 • 20. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města dnem 1. ledna 2005 ve výši:
  • a) členům rady města
   Lubomír Dlouhý, Mgr. Pavel Plečka, Ing. Svatopluk Slovák 2 080,- Kč
  • b) předsedům výborů zastupitelstva města
   Ing. Záviš Cigánek, Marcela Šodková 1 800,- Kč
  • c) předsedkyni komise a člence komise rady města
   Mgr. Jaroslava Neuwirthová 2 220,- Kč
  • d) členům výborů zastupitelstva města
   Yvetta Daňková, Ing. Štěpán Dubový, Ing. Radek Otrusina 1 300.- Kč
  • e) členům zastupitelstva
   Růžena Bratterová, Ing. Jiří Dlouhý, Pavel Konečný,
   Ing. Miroslav Konkol 520,- Kč.

  V takto stanovených měsíčních odměnách bodu a) až d) jsou zahrnuty měsíční odměny jako souběh skutečně vykonávaných funkcí.

ZM – 15/POTVRDILO

 • 2. Platnost Zásad pro poskytování volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperk, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění a to dnem 1. ledna 2005.

ZM – 15/ULOŽILO

 • 16. Zaslat členům zastupitelstva města kopii záznamu z jednání se zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s podpisy obou partnerů.
  • T: do 12. 4. 2005
  • Z: starosta.

Brušperk 30. března 2005
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky