22.11.2019 Svátek slaví Cecílie

Usnesení 17. zastupitelstva města

z 17. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne dne 27. 6. 2002

ZM – 17/KONSTATOVALO, ŽE

 • 34. 17. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 35. K zápisu ze 16. zasedání ZM nebyly vzneseny námitky.

ZM – 17/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 51. Určení pracovníků MěÚ pro 17. zasedání ZM:
  • zapisovatelka pí Jarmila Humplíková
  • vedoucí protokolu Ing. Petr Urbanec.
 • 52. Zprávy předsedů finančního výboru a kontrolního výboru ZM.
 • 53. Rozpočtový výhled města Brušperk na roky 2003 – 2006.

ZM-17/ZVOLILO

 • 35. Ověřovatele zápisu 17. zasedání zastupitelstva města:
  Mgr. Jaroslava Neuwirthová a Ing. Jiří Dlouhý.

ZM-17/SCHVÁLILO

 • 114. Program 17. zasedání zastupitelstva města rozšířený o bod 10.
 • 115. Rozpočtové opatření č. I/2002 v bodě 1 (vybavení šaten v objektu fotbalového stadiónu).
 • 116. Záměr realizovat v roce 2002 obě dvě etapy rekonstrukce ulice J. Matěje s tím, že druhá etapa bude profinancována v roce 2003 (předloha č. 4, bod 3).
 • 117. Finanční příspěvky na činnost společenským, zájmovým a sportovním organizacím města ve výši dle předlohy č. 8.
 • 118. Zřízení věcného břemene pro vedení nadzemní kabelové přípojky včetně ochranného pásma a přípojky na pozemku města p. č. 2903/1 v lokalitě Borošín pod vodojemem za jednorázovou náhradu ve výši Kč 200,-.
 • 119. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu vodovodu realizovanou v rámci připravované stavby „Rekonstrukce vodovodní sítě města Brušperk“.
 • 120. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene vedení vodovodu a kanalizace na p. č. 44, 58/1, 67, 1083, 2911 a 2918, vše k. ú. Brušperk.
 • 121. Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro umístění 4 sloupů vedení NN a přetnutí pozemků p. č. 262/1, 287/1 a 263 k. ú. Brušperk vodiči tohoto vedení.

ZM-17/NESCHVÁLILO

 • 2. Rozpočtové opatření č. I/2002 v bodě 2 (převod fin. prostředků z rezervy města na oddíl 3612-bytové hospodářství).
 • 3. Půjčku městu Brušperk ve výši Kč 450 000,- z fondu rozvoje bydlení (OZV č. 3/1999) na rozšíření bytového fondu v rekonstruovaném objektu šaten.

ZM-17/ROZHODLO

 • 98. O veřejném způsobu hlasování na 17. zasedání zastupitelstva města.
 • 99. O prodeji pozemku p. č. 2924/2 ostatní plocha o výměře 29 m2 v lokalitě ul. K Šištotu za smluvní cenu.
 • 100. O prodeji pozemku p. č. 952/1 zastavěná plocha o celkové výměře 74 m2 v lokalitě ul. Družstevní za smluvní cenu.
 • 101. O odkoupení pozemků části p. č. 3232/0. Jde o místní komunikaci podél severní části hřbitova a části ul. Hřbitovní o celkové výměře cca 750 m2 a p. č. 2110/16 ostatní plocha v lokalitě místní komunikace mezi vodní nádrží č. II a III o celkové výměře 573 m2 od pana Jiřího Papše, Jirská 21, Ostrava 1 do majetku města Brušperk za smluvní cenu.
 • 102. O odkoupení pozemku p. č. 671/0 ostatní plocha v lokalitě vodní nádrže č. I o celkové výměře 71 m2 od paní Marie Bejlovcové, U Prodejny 27, Ostrava-Hrabůvka do majetku města Brušperk za smluvní cenu 50 Kč/m2.
 • 103. O odkoupení pozemku p. č. 1705/2 ostatní plocha v lokalitě odbočky ul. Fryčovické na Žabinec o celkové výměře 58 m2 od paní Vítězslavy Karasové, Fryčovická 232, Brušperk do majetku města Brušperk za smluvní cenu.

ZM-17/STANOVILO

 • 16. Měsíční odměnu a další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. 3. 2002 ve výši Kč 1 400,- členům rady města a předsedům výboru zastupitelstva města a ostatním členům zastupitelstva města ve výši Kč 440,- v souladu s nařízením vlády č. 122/2002 Sb.
 • 17. Počet členů zastupitelstva města Brušperk pro volební období 2002 až 2006 na „patnáct“.

ZM – 17/ULOŽILO

 • 27. Předložit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. návrh nového znění zřizovací listiny Domova důchodců Ondráš
  • Z: starosta
  • T: 18. zasedání ZM.

Brušperk 27. června 2002
Zapsala: Jarmila Humplíková
Ing. Ivan Krupník, starosta Ing. Pavel Káňa, místostarostaRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky