8.7.2020 Svátek slaví Nora

Usnesení 19. zastupitelstva města

města Brušperk konaného dne 21. září 2005

ZM – 19/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 78. Zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Dlouhého a Pavla Konečného o ověření zápisu 18. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 31. srpna 2005.
 • 79. Zprávu kontrolního výboru ZM evid. č. 7/2005.
 • 80. Zprávu č. 16 FV „Kontrola opatření k nápravě chyb a nedostatků, vyplývající ze závěru zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2004“.

ZM – 19/ZVOLILO

 • 13. Ověřovatele zápisu 19. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 21. 9. 2005:
  Mgr. Jaroslavu Neuwirthovou a Mgr. Radka Otrusinu.

ZM – 19/SCHVÁLILO

 • 84. Program 19. zasedání zastupitelstva města dne 21. 9. 2005.
 • 85. Rozpočtové opatření RO č. IV-Z/2005 ve výši 1 414 000 Kč dle předlohy č. 4.

ZM – 19/REVOKOVALO

 • 5. Usnesení ZM-13/ROZHODUJE, bod 60 s náhradou:

ZM-19/ROZHODLO, bod 109.

ZM – 19/ROZHODLO

 • 103. O poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti, Kostelní 43, Brušperk, IČ 63699541 ve výši 100 000 Kč a to podílem příspěvku města ve výši 40 000 Kč a příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2005 ve výši 60 000 Kč.
 • 104. O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti, Kostelní 43, Brušperk, IČ 63699541 ve výši 100 000 Kč a to podílem příspěvku města ve výši 40 000 Kč a příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2005 ve výši 60 000 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 105. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky panu Aloisi Vavrysovi, bytem Brušperk, Dráhy 472 na vznik nové bytové jednotky z nebytových prostor u rodinného domu č. p. 472 v celkové výši 200 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.
 • 106. O uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemky podle výpisu z KN-LV č. 1 par. č. 530/5-zahrada v rozsahu 19 m2, parc. č. 1017-ostatní plocha v rozsahu 10 m2, parc. č. 1018-zahrada v rozsahu 79 m2, parc. č. 1020-zahrada v rozsahu 48 m2, parc. č. 2918-ostatní plocha v rozsahu 27 m2, parc. č. 972-zastavěná plocha a nádvoří v rozsahu 9 m2, parc. č. 973-zastavěná plocha a nádvoří v rozsahu 24 m2, parc. č. 993/1-zastavěná plocha a nádvoří v rozsahu 218 m2, parc. č. 1185/1-ostatní plocha v rozsahu 33 m2, parc. č. 1185/2-ostatní plocha v rozsahu 8 m2, parc. č. 1185/3-ostatní plocha v rozsahu 22 m2, parc. č. 2910-ostatní plocha v rozsahu 45 m2, parc. č. 2912-ostatní plocha v rozsahu 9 m2, parc. č. 2934-ostatní plocha v rozsahu 232 m2, parc. č. 2935/1-ostatní plocha v rozsahu 72 m2, parc. č. 939-ostatní plocha v rozsahu 99 m2, parc. č. 1049-ostatní plocha v rozsahu 40 m2, parc. č. 2922-ostatní plocha v rozsahu 23 m2 a dále na pozemky ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 133 v rozsahu 2 m2, parc. č. 3227/5 v rozsahu 3 m2, parc. č. 3296 v rozsahu 90 m2, parc. č. 3311 v rozsahu 406 m2, parc. č. 170 v rozsahu 141 m2, prac. č. 186 v rozsahu 92 m2, parc. č. 189/1 v rozsahu 105 m2, parc. č. 3229 v rozsahu 30 m2 a prac. č. 3294/2 v rozsahu 201 m2 v k.ú. Brušperk s SmVaK Ostrava, a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 na vedení stavby vodovodu vč. ochranného pásma za cenu dle znaleckého posudku ve výši 12 230 Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 107. O uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. S 88/2005 na budoucí prodej části pozemku parc. č. 3294/2 o výměře 132 m2 nacházející se v prostoru stavby „Ondřejnice-Stará Ves nad Ondřejnicí km 2.300 – 6.500“ se státním podnikem Povodí Odry, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, IČ 70890021. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem dle platných právních předpisů. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 108. O uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemky parc. č. 95, parc. č. 2919 a parc. č. 2929/1 k. ú. Bruperk, okres Frýdek-Místek zapsaných na listu vlastnictví č. 1 v katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek s SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 9 260,– Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 109. O převodu nemovitých věcí – částí pozemků parcel č. 1934/3, 1960 a 1944/1 o celkové výměře cca 500 m2 na k. ú. Brušperk panu Ing. Zdeňku Vrtalovi, bytem Borošínská 1042, Brušperk, za cenu ve výši Kč 200,-/m2 a to v případě, že se ke zveřejněnému záměru nepřihlásí žádný zájemce.
 • 110. O směně nemovité věci – části pozemku ve zjednodušené evidenci č. PK 167/1 o výměře 51 m2 v majetku města, na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Družstevní za nemovitost – část pozemku parc. č. 997/1 ostatní plocha o výměře 51 m2 od společnosti PD Pal, s. r. o., Hřbitovní 1046, IČ 25830317 a to v případě, že se ke zveřejněnému záměru nepřihlásí žádný další zájemce.

Zastupitelstvo města Brušperk projednalo bez usnesení:

 • Rozpočtové opatření RO č. IV-Z/2005 ve výši 1 414 000 Kč dle předlohy č. 4.
 • Při 1. hlasování – nepřijato usnesení. (Výsledek 2. hlasování – viz ZM-19/SCHVÁLILO, bod 85).
 • Plánovaný termín 20. zasedání zastupitelstva města – 14. prosince 2005.

Ing. Ivan Krupník, starosta, Ing. Pavel Káňa, místostarosta
Brušperk 21. září 2005
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky