7.12.2019 Svátek slaví Ambrož

Usnesení 2. zastupitelstva města

2. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 13. prosince 2006

ZM – 2/BERE NA VĚDOMÍ

 • 15. Zprávu ověřovatele zápisu Ing. Záviše Cigánka o ověření zápisu 1. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 2. listopadu 2006.

ZM – 2/URČUJE

 • 16. Ověřovatelé zápisu 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 12. 2006:
  Ing. Štěpána Dubového a Ing. Pavla Káňu.

ZM – 2/SCHVALUJE

 • 17. Program 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13. 12. 2006.
 • 18. Rozpočtové opatření RO č. IV-Z/2006 ve výši 118,6 tis. Kč dle přílohy.
 • 19. Rozpočtové provizorium města Brušperk na 1. čtvrtletí 2007 v příjmové a výdajové části ve výši 16 128 100 Kč.
 • 20. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o změně OZV č. 3/1998 o regulativech územního rozvoje města Brušperk.
 • 21. Zařazení podnětů žadatelů evidovaných pod čís. 31 a čís. 32 do změny č. 5 územního plánu města Brušperk.
 • 22. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006 o změně OZV č. 5/2003 o místních poplatcích (poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů).
 • 23. Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhradou ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperk, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni.
 • 24. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov důchodců ONDRÁŠ, který řeší změnu názvu organizace na „Domov pro seniory ONDRÁŠ“ s platností od 1. ledna 2007.

ZM – 2/VYDÁVÁ

 • 25. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o změně OZV č. 3/1998 o regulativech územního rozvoje města Brušperk.
 • 26. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006 o změně OZV č. 5/2003 o místních poplatcích.

ZM – 2/STANOVÍ

 • 27.
  • a) Počet členů kontrolního výboru zastupitelstva města na „3“ (tři).
  • b) Počet členů finančního výboru zastupitelstva města na „3“ (tři).
 • 28.
  • A. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města dnem zvolení do funkce a složením slibu ve výši:
   • a) členům rady města 1 640 Kč
   • b) členům zastupitelstva města 550 Kč
  • B. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.1.2007 ve výši:
   • a) předsedům výborů zastupitelstva města 1 340 Kč
   • b) předsedům komisí rady města 1 340 Kč
   • c) členům výborů zastupitelstva města 820 Kč
   • d) členům komisí rady města 820 Kč
  • C. Měsíční odměnu v případě souběhu několika funkcí poskytovat neuvolněnému členovi zastupitelstva města jako souhrn odměn za jednotlivé funkce.

ZM – 2/VOLÍ

 • 29. Ing. Štěpána Dubového předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města.
 • 30. Paní Marcelu Šodkovou předsedou finančního výboru zastupitelstva města.
 • 31. Paní Yvettu Daňkovou a paní Markétu Pavlasovou členy finančního výboru zastupitelstva města.
 • 32. Pana Miroslava Matějovského a Mgr. Radka Otrusinu členy kontrolního výboru zastupitelstva města.

ZM – 2/UKLÁDÁ

 • 33. Připravit seminář k financování města na rok 2007.
  • Z: rada města
  • T: únor 2007.
 • 34.Zpracovat metodický pokyn pro změny územního plánu města Brušperk.
  • Z: tajemník MěÚ
  • T: únor 2007.

Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

 • 2. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • Plánovaný termín 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. března 2006.
 • Návrh Ing. Záviše Cigánka na doplnění programu zastupitelstva města o bod – přidělení obecního bytu bezdomovci.

Ing. Ivan Krupník, starosta, Jiří Pasyk, místostarosta

V Brušperku 29. prosince 2006
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky