22.11.2019 Svátek slaví Cecílie

Usnesení 2. zastupitelstva města

Z 2. zasedání Městského zastupitelstva v Brušperku, konaného dne 25. února 1999.

MZ – 2/KONSTATUJE, že

 • 1. 2. zasedání městského zastupitelstva je schopno se usnášet.
 • 2. K zápisu z ustavujícího zasedání městského zastupitelstva nebyly vzneseny námitky.

MZ – 2/BERE NA VĚDOMÍ

 • 5. Určení pracovníků MěÚ pro 2. zasedání MZ:
  • zapisovatelka – pí Jarmila Humplíková
  • vedoucí protokolu – Ing. Petr Urbanec.
 • 6. Splnění úkolu z ustavujícího zasedání městského zastupitelstva.
 • 7. Informaci o činnosti městské rady od ustavujícího zasedání městského zastupitelstva.

MZ – 2/VOLÍ

 • 5. Mgr. Pavla Plečku členem okresní školské rady Frýdek-Místek na období 1999 až 2001 jako zástupce rodičů.
 • 6. Ověřovatele zápisu 2. zasedání městského zastupitelstva ve složení: Mgr. Plečka Pavel, Bratterová Růžena.
 • 7. Návrhovou komisi k usnesení 2. zasedání městského zastupitelstva ve složení: Dlouhý Lubomír, Ing. Janotka Josef, MUDr. Milan Giertl.

MZ – 2/SCHVALUJE

 • 8. Program 2. zasedání městského zastupitelstva.
 • 9. Jednací řád Městského zastupitelstva v Brušperku včetně 4 připomínek.
 • 10. Rozpočtovou změnu č. V/98 dle předlohy čís. 4.
 • 11. Rozpočet města Brušperk na rok 1999 ve výši 30.018 tis. Kč dle předlohy čís. 5.
 • 12. Záměr města směnit pozemky v lokalitě Veselíčko p. č. 2392/6, 2392/7, 2392/8, 2392/9 (ost. komunikace) o celkové výměře 548 m2 za pozemky na ul. Staroveská p. č. 2475/2, 2475/3 (zahrada) o celkové výměře 588 m2. Rozdíl, tj. 40 m2, řešit v směnné smlouvě dle vyhl. Min. fin. ČR č. 279/97 Sb.
 • 13. Záměr města prodat pozemek p. č. 76/2 (zahrada) na ulici Zádvoří o výměře 22 m2 dle vyhl. Min. fin. ČR č. 279/97 Sb.
 • 14. Záměr města prodat pozemek p. č. 415 (pastvina) na ulici Hřbitovní o výměře 196 m2 za smluvní cenu minimálně 6 tis. Kč v souladu se Zásadami pro převody nemovitostí.
 • 15. Záměr města vykoupit pozemky p. č. 929/1 (zast. pl.-zbořeniště) na ulici J. Matěje o výměře 59 m2 a p. č. 929/2 (zast.pl.-zbořeniště) na ulici J. Matěje o výměře 9 m2 za cenu dle vyhl. Min. fin. ČR č. 279/97 Sb.
 • 16. Záměr města prodat nemovitosti – byt v Mateřské škole Brušperk včetně parcely č. 1198/3 (zastavěná plocha) na ulici Sportovní o výměře cca 110 m2 a přilehlého pozemku, část p. č. 1198/1 (zahrada) na ulici Sportovní o výměře 1100 m2. Byt minimálně za odhadní cenu, pozemky za cenu dle vyhlášky MF ČR č. 279/97 Sb. s podmínkou výnos vázat na akce dle předlohy č. 6.
 • 17. Záměr města prodat akcie případně akcionářská práva Severomoravské energetiky, Severomoravských vodovodů a kanalizací a České spořitelny v počtu dle předlohy čís. 6 za cenu maximální v dané době.
 • 18. Nové znění článku 1 Obecně závazné vyhlášky č. 5 /94 dle předlohy čís. 7 s účinností od 25. 2. 1999.
 • 19. Přílohu čís. 2 k Obecně závazné vyhlášce čís. 2/98 dle předlohy č. 7 se zpětnou platností od 1. 1. 1999, kdy byla v souladu se zákonem č. 367/1990 Sb. § 45, písm. l) schválena a vydána městskou radou.

MZ – 2/STANOVÍ

 • 1. Podle zákona č. 367/1990 Sb. § 36, odst. 1, písm. i) dnem 1. 12. 1998 měsíční odměny neuvolněným členům MZ ve výši podle sloupce 7 přílohy 1 Nařízení vlády č. 262/1994 Sb. v platném znění.

MZ – 2/ZMOCŇUJE

 • 1. Městskou radu realizovat bod 17. MZ-2/SCHVALUJE, přičemž k prodeji akcií, případně akcionářských práv, je nutný souhlas všech jejích členů.
 • 2. Městskou radu realizovat bod 1. MZ-2/STANOVÍ v souladu s Nařízením vlády č. 262/1994 Sb. v platném znění, a to
  • u měsíčních odměn dle § 2
  • u jednorázových odměn dle § 3
  • K poskytnutí těchto odměn je nutný souhlas všech členů městské rady.
 • 3. Městskou radu schvalováním rozpočtových změn u účelových dotací v plné výši a u ostatních změn do výše 500 tis. Kč na rok 1999, přičemž ke schválení je nutný souhlas všech jejích členů.

MZ – 2/UKLÁDÁ

 • 2. Zpracovat „Program rozvoje územního obvodu města Brušperk na léta 1998 až 2002“.

Termín: 4. zasedání městského zastupitelstva
Zodpovídá: starosta města a jeho zástupce.

Brušperk 25. února 1999
Návrhová komise: Dlouhý Lubomír, Ing. Janotka Josef, MUDr. Giertl Milan
Ing. Ivan Krupník, starosta; Ing. Pavel Káňa, zást. starostyRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky