21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 21. zastupitelstva města

města Brušperk konaného dne 29. března 2006

ZM – 21/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 85. Zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Miroslava Konkola a Mgr. Jaroslavy Neuwirthové o ověření zápisu 20. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 21. prosince 2005.
 • 86. Zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města č. 8/2006.
 • 87. Zprávu finančního výboru zastupitelstva města č. 19.

ZM – 21/ZVOLILO

 • 16. Ověřovatelé zápisu 21. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29. 03. 2006:
  Ing. Svatopluka Slováka a Marcelu Šodkovou.

ZM – 21/SCHVÁLILO

 • 92. Zařadit jako bod č. 3 programu zastupitelstva města: úhrady nákladů na pořízení změny č. 4 územního plánu města.
 • 93. Program 21. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 03. 2006, doplněný o bod č. 3.
 • 94. Ukončení rozpravy k bodu č. 2 programu zastupitelstva města.
 • 95. Smlouvu na kontokorentní úvěr se společností ČSOB, a.s., IČ 00001350, Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 a současně zmocnilo starostu k podpisu smlouvy.
 • 96. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 2092/05/LCD ze dne 14.9.2005 s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 45244782, ve kterém se nahrazuje novým zněním pojem „Období čerpání“ a „Projekt“ a zmocnilo starostu k podpisu dodatku č. 1.
 • 97. Rozpočet města Brušperk na rok 2006 v příjmové i výdajové části ve výši 79 309 400 Kč dle přílohy č. 1.
 • 98. Dle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 26 odst. 2) a § 31 odst. 1) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů „Změnu č. 4 územního plánu města Brušperk“, která je obsahem přílohy č. 1.
 • 99. Rozšíření Zásad pro poskytnutí účelových půjček z rozpočtu města k připojení odpadních vod na kanalizaci v článku 2-Podmínky použití vyčleněné částky o bod „2.4.3. při zřízení přečerpávací jímky s potřebným zařízením (čerpadlo, spínač, potrubí) 15 000,- Kč“ a o nové znění bodu 2.6.2. „dle bodu 2.4.2. a 2.4.3. do 31. prosince 2007“.

ZM – 21/NESCHVÁLILO

 • 5. Zařadit jako bod č. 17 programu zastupitelstva města: kritéria pro přidělování obecních bytů.
 • 6. Zpracovat personální audit městského úřadu interním způsobem.

ZM – 21/VYMEZILO

 • 1. Dle § 29 odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, závaznou část změny č. 4 územního plánu města Brušperk, včetně veřejně prospěšných staveb, jak je vyjádřena v regulativech, v rozsahu přílohy č. 1.

ZM – 21/REVOKOVALO

 • 8. Usnesení ZM-17/ROZHODLO, bod 100 s náhradou:

ZM-21/ROZHODLO, bod 129.

ZM – 21/ROZHODLO

 • 117. O přijetí kontokorentního úvěru ve výši 5 mil. Kč od ČSOB, a.s., IČ 00001350, Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1.
 • 118. O jištění kontokorentního úvěru ve výši 5 mil. Kč od ČSOB, a.s. IČ 00001350, Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 formou blankosměnky a zmocnilo starostu města podepsat dohodu o vyplňovacím právu směnečném.
 • 119. O poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 45235457 ve výši Kč 160 000,-.
 • 120. O poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ 19014929 ve výši Kč 80 000,-
 • 121. O poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV, IČ 45235210 ve výši Kč 70 000,-.
 • 122. O poskytnutí dotace souboru Lašan Brušperk, IČ 47862092 ve výši Kč 55 000,-.
 • 123. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 45235457 ve výši Kč 160 000,- a současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.
 • 124. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ 19014929 ve výši Kč 80 000,- a současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.
 • 125. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV, IČ 45235210 ve výši Kč 70 000,- a současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.
 • 126. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk souboru Lašan Brušperk, IČ 47862092 ve výši Kč 55 000,- a současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.
 • 127. O převodu nemovité věci – vodního díla-jednotné kanalizace specifikované v kupní smlouvě společnosti SmVaK Ostrava, a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 za smluvní cenu ve výši 1 492 776 Kč. Současně zmocnilo starostu k podpisu kupní smlouvy.
 • 128. O nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 993/43 zastavěná plocha o výměře 170 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Družstevní za smluvní cenu ve výši 11 033 Kč od paní Radky Cinkové, bytem Družstevní 822, Brušperk do majetku města Brušperk.
 • 129. O nabytí nemovitých věcí – ideální poloviny pozemku parc. č. 2763 ostatní plocha o výměře 4124 m2 a ideální poloviny pozemku parc. č. 2770/1 ostatní plocha o výměře 538 m2 za smluvní cenu ve výši 152 000,- Kč z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Brušperk.
 • 130. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Martině Smutné, bytem Brušperk, Oblouk 954 na výměnu oken u rodinného domu č.p. 954 v celkové výši Kč 30 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.
 • 131. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky panu Jaroslavu Neničkovi, bytem Brušperk, Bártkova 997 na vznik nové bytové jednotky u rodinného domu č.p. 997 v celkové výši Kč 200 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.
 • 132. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Heleně Prokopové, bytem Brušperk, Gruntovní 972 na vybudování sprchového koutu v rodinném domě č.p. 972 v celkové výši Kč 20 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.
 • 133. O uzavření smluv o poskytnutí půjčky se žadateli dle přílohy č. 1 v souladu se Zásadami pro poskytnutí účelových půjček z rozpočtu města k připojení odpadních vod na kanalizaci v celkové výši Kč 288 000,- Kč.
 • 134. Ponechat stávající název ulice „K Šištotu“ ve městě Brušperk.
 • 135. O uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné půjčky ve výši 20 000 Kč na překlenutí tíživé finanční situace paní Sylvě Mecové, nar. 29.12.1963, bytem Staroveská 270, Brušperk.

ZM – 21/STANOVILO

 • 21. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města dnem 1. ledna 2006 ve výši:
  • a) členům rady města
   Lubomír Dlouhý, Mgr. Pavel Plečka, Ing. Svatopluk Slovák 2 190 Kč
  • b) předsedům výborů zastupitelstva města
   Ing. Záviš Cigánek, Marcela Šodková 1 890 Kč
  • c) předsedkyni komise a člence komise rady města
   Mgr. Jaroslava Neuwirthová 2 320 Kč
  • d) členům výborů zastupitelstva města
   Yvetta Daňková, Ing. Štěpán Dubový, Ing. Radek Otrusina 1 370 Kč
  • e) členům zastupitelstva města
   Růžena Bratterová, Ing. Jiří Dlouhý, Pavel Konečný,
   Ing. Miroslav Konkol 550 Kč.

  V takto stanovených měsíčních odměnách bodu a) až d) jsou zahrnuty měsíční odměny jako souběh skutečně vykonávaných funkcí.

Zastupitelstvo města Brušperk projednalo bez usnesení:

 • Plánovaný termín 22. zasedání zastupitelstva města – 21. června 2006 (28. června 2006).
 • Informační materiál „Podněty ke zpracování změny č. 5 územního plánu města Brušperk.“
 • Nepřeúčtovat náklady spojené s pořízením územně plánovací dokumentace změny č. 4 územního plánu města Brušperk všem žadatelům.

Brušperk 12. dubna 2006
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky