18.11.2019 Svátek slaví Romana

Usnesení 3. zastupitelstva města

z 3. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 19. února 2003

ZM – 3/KONSTATUJE, že

 • 4. 3. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 5. K zápisu z 2. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 3/BERE NA VĚDOMÍ

 • 5. Určení pracovníků MěÚ pro 3. zasedání ZM:
  • vedoucí protokolu: Ing. Petr Urbanec
  • zapisovatelka: Jarmila Humplíková.
 • 6. Složení slibu člena zastupitelstva města Ing. Miroslava Konkola.
 • 7. Den 26. března 2003 jako plánovaný termín 4. zasedání zastupitelstva města
 • 8. Zprávu o výsledku kontroly č. 1/2003/FV.
 • 9. Ústní zprávu předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města.

ZM – 3/URČUJE

 • 4. Ověřovatele zápisu 3. zasedání zastupitelstva města:
  Ing. Štěpána Dubového a Mgr. Jaroslavu Neuwirthovou.

ZM – 3/SCHVALUJE

 • 7. Program 3. zasedání zastupitelstva města.
 • 8. Rozpočtové opatření č. IV/2002 ve výši Kč 1 377 300,–.
 • 9. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene č. FM/42/2002/SBS/Sk se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711 na pozemek p.č. 2916/1, na kterém je umístěna silnice II/486 a na pozemek p.č. 2931/1, na kterém je umístěna silnice II/48615. Na částech obou těchto pozemků bude umístěna budou stavba kanalizace a ČOV– 1. etapa. zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 10. Smlouvu o zřízení věcného břemene s SmVaK, a.s. Ostrava, 28. října 169, Ostrava, IČ 45193665 na stavbu kabelové přípojky NN včetně ochranného pásma k vodojemu Brušperk-Petřín za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč 310,–.
 • 11. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003 o pozbytí platnosti některých právních předpisů města Brušperka.
 • 12. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 o zákazu volného pobíhání psů.

ZM – 3/ROZHODUJE

 • 4. O prodeji pozemku p. č. 2578/2 orná půda o výměře 110 m2 v lokalitě ul. Zahradní za smluvní cenu ve výši Kč 100,–/m2.
 • 5. O pravidelných měsíčních bezúročných splátkách ve výši Kč 4 000,– po dobu 10 let a 7 měsíců na účet města za prodej movitého majetku města (DHM a DDHM) dle přílohy č. 1 této předlohy.
 • 6. O bezúplatném převodu plynovodních přípojek DN 32, D 25 a D 50, DN 40 pro objekt malometrážních bytů a rekonstruovaný objekt šaten na travnatém hřišti o celkové délce 25,77 m nacházejících se na pozemcích města (p.č. 1226/1, 1232 a 1233 na k. ú. Brušperk) do majetku Severomoravské plynárenské, a.s. Ostrava. Cena plynovodních přípojek je stanovena na základě znaleckého posudku na Kč 25 337,65. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 7. O poskytnutí půjčky panu Jiřímu Tesařovi, bytem Novosady 651, Brušperk, PSČ 739 44 na výměnu oken u rodinného domu č. p. 651 ve výši Kč 30 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.
 • 8. O poskytnutí půjčky městu Brušperk, IČ 00296538 na vznik nové bytové jednotky z nebytových prostor, změnu vytápění z pevných paliv na ekologická a výměnu oken v rámci 2. etapy rekonstrukce městského stadiónu ve výši Kč 500 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999 bodu 6.11.

Ing. Ivan Krupník, starosta
Ing. Pael Káňa, místostarosta
Brušperk 19. února 2003
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky