7.12.2019 Svátek slaví Ambrož

Usnesení 3. zastupitelstva města

3. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 28. března 2007

ZM – 3/BERE NA VĚDOMÍ

 • 35. Zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Štěpána Dubového a Ing. Pavla Káni o ověření zápisu 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13. prosince 2006.
  Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 36. Zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města- zápis č. 1/2007.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 2-zdržel se
 • 37. Zprávy finančního výboru zastupitelstva města – zápis č. 1/2007 a zápis č. 2/2007.
  Hlasování: 12-pro, 1-proti, 1-zdržel se
 • 38. Informaci o tom, že na základě vyhlášeného výběrového řízení města Brušperk na poskytnutí zvýhodněné účelové půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 390 000 Kč ze dne 4. 12. 2006 neprojevil ve stanovené lhůtě zájem žádný občan.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 39. Zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku obcí a jeho finančními prostředky v roce 2006 ze dne 18. 10. 2006.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 0-zdržel se, 1-nehlasoval
 • 40. Závěrečný zápis DSO Sdružení obecních televizí za rok 2006.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 41. Rozpočet DSO Sdružení obecních televizí na rok 2007.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 3/URČUJE

 • 42. Ověřovatelé zápisu 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. 3. 2007:
  Ing. Josefa Janotku a Mgr. Radka Otrusinu.
  Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 3/NESCHVALUJE

 • 43. Návrh Ing. Záviše Cigánka na změnu návrhu programu 3. zasedání zastupitelstva města – neprojednávat bod č. 2-zprávy finančního výboru zastupitelstva města.
  Hlasování: 1-pro, 9-proti, 4-zdrželi se
 • 44. Návrh Ing. Záviše Cigánka na změnu návrhu programu 3. zasedání zastupitelstva města – zrušení finančního výboru zastupitelstva města.
  Hlasování: 1-pro, 9-proti, 4-zdrželi se
 • 45. Návrh Ing. Záviše Cigánka na změnu návrhu programu 3. zasedání zastupitelstva města – zrušení bodu č. 9-Podnět ke změně č. 5 územního plánu města Brušperk-doplnění.
  Hlasování: 1-pro, 9-proti, 4-zdrželi se
 • 46. Návrh Ing. Záviše Cigánka na změnu návrhu programu 3. zasedání zastupitelstva města – doplnění návrhu programu o bod č. 14–změna dobývacího prostoru Dolu Staříč.
  Hlasování: 5-pro, 9-proti, 0-zdržel se

ZM – 3/SCHVALUJE

 • 47. Program 3. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 28.3.2007.
  Hlasování: 9-pro, 1-proti, 3-zdrželi se, 1-nehlasoval
 • 48. Rozpočet města Brušperk na rok 2007 ve výdajové a příjmové části ve výši 50.510,30 tis. Kč.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 49. Zařazení podnětu č. 33 do změny č. 5 územního plánu města Brušperk.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 0-zdržel se, 1-nehlasoval

ZM – 3/ROZHODUJE

 • 50. O poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Brušperk ve výši 180 000 Kč.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 51. O poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS ve výši 80 000 Kč.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 52. O poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV ve výši 85 000 Kč.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 53. O poskytnutí dotace souboru Lašan Brušperk ve výši 60 000 Kč.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 54. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 45235457 ve výši 180 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 55. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS, IČ 19014929 ve výši 80 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 56. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV, IČ 45235210 ve výši 85 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 57. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk souboru Lašan Brušperk, IČ 47862092 ve výši 60 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 58. O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 997/3 ostatní plocha o výměře cca 75 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Družstevní manželům Jarmile a Svatoplukovi Tomášovým, bytem Brušperk, Sportovní 584 za cenu ve výši 200 Kč/m2
  Hlasování: 9-pro, 3-proti, 1-zdržel se
 • 59. O nabytí nemovité věci – pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Evidence nemovitostí EN č. 1014/2 o výměře 36 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická z vlastnictví pana Radomila Šajtara, bytem Brušperk, Fryčovická 109 za smluvní cenu ve výši 177 Kč/m2.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 60. O směně nemovité věci – pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Evidence nemovitostí EN č. 3289/2 o výměře 950 m2 ve vlastnictví města Brušperk za pozemky ve zjednodušené evidenci – původ Evidence nemovitostí EN č. 1014/1 o výměře 73 m2, EN č. 1016/1 o výměře 182 m2 a části pozemků parc. č. 2888/1 trvalý travní porost o výměře 242 m2 a parc. č. 2888/2 trvalý travní porost o výměře 68 m2, vše k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická od Ing. Alexandra Bogdanského, bytem Praha 5, Zvoncovitá 5, č.p. 1972 s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude dorovnán ve prospěch Ing. Bogdanského.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 61. O nabytí nemovitých věcí – pozemků ve zjednodušené evidenci – původ Evidence nemovitostí EN č. 1242 o výměře 1 826 m2 , EN č. 1243/3 o výměře 801 m2 a pozemku parc. č. 2946/10 vodní plocha o výměře 4 m2, vše k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická od pana Zdeňka Mizery, bytem Ostrava-Zábřeh, V Poli 31 za smluvní cenu ve výši 10 Kč/m2
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 62. O bezúplatném nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 2886 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 336 m2 k. ú. Brušperk, lokalita ul. Fryčovická, z vlastnictví pana Radomila Šajtara, bytem Brušperk, Fryčovická 109 do majetku města Brušperk.
  Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 3/JMENUJE

 • 63. Člena zastupitelstva města Brušperk pana Jiřího Pasyka jako kontaktní osobu pro pořizovatele změny č. 5 územního plánu města Brušperk.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 1-zdržel se, 1-nehlasoval

ZM – 3/STANOVÍ

 • 64. Odměnu členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města ve výši 500,- Kč měsíčně s platností od 1.1.2007.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se, 2-nehlasovali
 • 65. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.3.2007 ve výši:
  • a) členům zastupitelstva města 590 Kč
  • b) členům rady města 1 730 Kč
  • c) předsedům výborů zastupitelstva města 1 420 Kč
  • d) předsedům komisí rady města 1 420 Kč
  • e) členům výborů zastupitelstva města 1 090 Kč
  • f) členům komisí rady města 1 090 Kč

  Měsíční odměnu v případě souběhu několika funkcí poskytovat neuvolněnému členovi zastupitelstva města jako souhrn odměn za jednotlivé funkce.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se

ZM – 3/UKLÁDÁ

 • 66. Zpracovat metodický pokyn pro podávání požadavků na změny územního plánu města Brušperk
  • Z: tajemník MěÚ
  • T: 20. června 2007.
 • Hlasování: 14-pro, 0-proti, 0-zdržel se

Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

 • 3. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • Plánovaný termín 4. zasedání zastupitelstva města dne 20. června 2007.
 • Zařadit do navrženého programu 3. zasedání zastupitelstva města bod č. 14–Problematika Brušperského zpravodaje.
  Hlasování: 5-pro, 5-proti, 4-zdrželi se
 • Zrušit bod č. 14 navrženého programu 3. zasedání zastupitelstva města – Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.
  Hlasování: 1-pro, 7-proti, 6-zdrželi se
 • Návrh Ing. Josefa Janotky na změnu ceny pozemku parc. č. 997/3 v lokalitě ul. Družstevní.
  Hlasování: 4-pro, 7-proti, 2-zdrželi se

V Brušperku 10. dubna 2007
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky