21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 3. zastupitelstva města

Z 3. zasedání Městského zastupitelstva v Brušperku, konaného dne 27. května 1999

MZ – 3/KONSTATUJE, že

 • 3. 3. zasedání městského zastupitelstva je schopno se usnášet.
 • K zápisu z 2. zasedání městského zastupitelstva nebyly vzneseny námitky.

MZ – 3/BERE NA VĚDOMÍ

 • 8. Určení pracovníků MěÚ pro 3. zasedání MZ:
  • zapisovatelka pí Jarmila Humplíková
  • vedoucí protokolu Ing. Petr Urbanec.
 • Informaci o činnosti městské rady od 2. zasedání městského zastupitelstva.
 • Protokol o skutečnostech zjištěných při přezkumu hospodaření Města Brušperk za rok 1998.

MZ – 3/VOLÍ

 • 8. Ověřovatele zápisu 3. zasedání městského zastupitelstva ve složení:
  Ing. Nelhybel Zdeněk, Ing. Vicher Miroslav.
 • Návrhovou komisi k usnesení 3. zasedání městského zastupitelstva ve složení:
  Ing. Káňa Pavel, Ing. Kuchař Milan, pí Šodková.

MZ – 3/SCHVALUJE

 • 20. Program 3. zasedání městského zastupitelstva.
 • Výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací za rok 1998.
 • Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 1998:
  • a) Domovu důchodců Ondráš – do fondu rezerv Kč 518 844,- na pokrytí nákladů, které nejsou kryté příjmy
  • b) Základní škole V. Martínka
   • do fondu odměn Kč 135 000,-
   • do fondu rezerv Kč 352 930,56.
 • Hospodářský výsledek pro rok 1999 ve výši Kč 0,- příspěvkovým organizacím města tj. Domovu důchodců Ondráš a Základní škole V. Martínka.
 • Limit mzdových prostředků pro rok 1999 ve výši Kč 3 072 000,- příspěvkové organizaci Domov důchodců Ondráš.
 • Rozpočtovou změnu č. I/99.
 • OZV č. 1/1999 o podmínkách pro udělení souhlasu k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území města.
 • OZV č. 2/1999 o pověření pracovníků městského úřadu úkoly k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
 • OZV č. 3/1999 o vytvoření a použití účelového „Fondu rozvoje bydlení“.
 • Změny územního plánu Města Brušperk v lokalitě Antonínov a Krmelínský kopec spočívající v převedení stávajících parcel (zemědělská krajina) do kategorie stavebního místa. Náklady za pořízení změn územního plánu budou hrazeny subjektem, pro jehož výhradní potřebu byly provedeny.
 • Zrušit nedobytnou pohledávku z roku 1996 firmy PILKAR s.r.o. ve výši Kč 141 814,-.
 • Zrušit nedobytnou pohledávku z roku 1993 firmy Andrle ve výši Kč 10 785,-.
 • Převod do majetku města bezúplatným převodem pozemek p. č. 1956/3 zast. plocha ovýměře 131 m2 v lokalitě Pastevník a pozemek p. č. 1668/12 ost. plocha o výměře 410 m2 v lokalitě ul. Fryčovická od Okresního úřadu Frýdek-Místek.
 • Prodej části pozemku z p. č. 2850 orná půda na ul. Fryčovická o výměře 172 m2 za smluvní cenu Kč 10 tis. Tento pozemek lze prodat pouze za předpokladu, že nový vlastník bude respektovat možnost vykoupení předmětného pozemku za účelem veřejného zájmu, tj. vybudování komunikačního propojení státní silnice č. II/486 a lokality Závodí. Na straně druhé bude město garantovat, že pozemek bude zpět vykoupen za stejnou cenu, za kterou jej prodalo.
 • Prodej části pozemku p. č. 2651/10 louka a části pozemku p. č. 2651/1 louka v lokalitě Šištot (PK p. č. 1787, 1789). Pozemky prodat za smluvní cenu a v souladu se Zásadami pro převody nemovitostí z a do majetku města.
 • Prodej pozemku p. č. 1936 zahrada o výměře 121 m2 v lokalitě Borošín za cenu dle vyhl. Min. fin. ČR č. 279/97 Sb.
  36. Směnu pozemků v areálu travnatého hřiště v Brušperku ve zjednodušené evidenci p. č. 596 stav. plocha o výměře 216 m2, p. č. 1638/4 ost. plocha o výměře 2461 m2, p. č. 1638/5 ost. plocha o výměře 2994 m2 a p. č. 1639 ost. plocha o výměře 1109 m2– celková výměra 6780 m2 za pozemky z majetku města v lokalitě Šištot p. č. 2634 louka o výměře 2482 m2 a část p. č. 2641 louka o výměře 800 m2
  – celková výměra 3282 m2 s tím, že rozdíl ve výměře pozemků nebude finančně vypořádáván.

Brušperk 27. května 1999
Návrhová komise: Ing. Káňa Pavel, Ing. Kuchař Milan, pí Šodková Marcela
Ing. Ivan Krupník, starosta, Ing. Pavel Káňa, zást. starostyRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky