7.12.2019 Svátek slaví Ambrož

Usnesení 4. zastupitelstva města

4. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 20. června 2007

ZM – 4/BERE NA VĚDOMÍ

 • 67. Zprávu ověřovatele zápisu Mgr. Radka Otrusiny o ověření zápisu 3. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 28. března 2007.
  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 68. Zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města – zápis č. 2/2007.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 69. Zprávu finančního výboru zastupitelstva města – zápis č. 3/2007 a zápis č. 4/2007.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 70. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2006.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 4/URČUJE

 • 71. Ověřovatelé zápisu 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. 6. 2007:
  Jiřího Kozáka a Jiřího Pasyka.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 4/NESCHVALUJE

 • 72. Návrh Ing. Záviše Cigánka na změnu návrhu programu 4. zasedání zastupitelstva města – zrušení bodu č. 11 a jeho začlenění do bodu č. 3.
  Hlasování: 1-pro, 5-proti, 6-zdrželi se

ZM – 4/SCHVALUJE

 • 73. Program 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 20. 6. 2007.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 74. Závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Domov důchodců Ondráš, příspěvková organizace za rok 2006 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 75. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory ONDRÁŠ, který řeší změnu obsahu čl. 3 – vymezení hlavního účelu a k tomu odpovídajícího předmětu činnosti s platností od 1. 1. 2007.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 76. Program rozvoje města Brušperka od roku 2007.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 4/ROZHODUJE

 • 77. O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 2763 ostatní plocha o výměře cca 105 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Oblouk manželům Dagmaře a Josefu Vilkusovým, bytem Brušperk, Náměstí J. Á. Komenského 1 za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 78. O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 2763 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě Oblouk panu Mgr. Martinu Valovi, bytem Brušperk, U Tří lip 953 za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 79. O převodu nemovité věci – části pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 1039/7 o výměře cca 65 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Studniční manželům MUDr. Zdeňce Tylečkové a Ing. Petru Tylečkovi, bytem Brušperk, Studniční 950 za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 80. O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 1942/1 zahrada o výměře cca 10 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Borošínská panu Petru Volnému, bytem Brušperk, Borošínská 601 za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 81. O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové návratné půjčky panu Jaroslavu Chalupovi, bytem Brušperk, Staroveská 789 ve výši 5 000 Kč na úhradu nákladů spojených s napojením domovního odpadu na městskou kanalizaci. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 82. O uzavření smlouvy o poskytnutí účelové návratné půjčky paní Miluši Jatiové, bytem Brušperk, K Šištotu 528 ve výši 10 000 Kč na úhradu nákladů spojených s napojením domovního odpadu na městskou kanalizaci. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 4/UKLÁDÁ

 • 83. Zpracovat rozbor počtu poplatníků za shromažďování a likvidaci komunálního odpadu za rok 2006.
  • Z: tajemník MěÚ
  • T: 5. zasedání zastupitelstva města.

  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

 • 84. Přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze závěru Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2006.
  • Z: starosta
  • T: 31. 7. 2007.

  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se

 • 85. Prověřit odstranění chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2006.
  • Z: předsedové kontrolního a finančního výboru
  • T: 5. zasedání ZM.

  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 4/ODKLÁDÁ

 • 86. Projednání návrhu změn Jednacího řádu zastupitelstva města Brušperka na 5. zasedání zastupitelstva města.
  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 1-zdržel se

Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

 • 4. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • Plánovaný termín 5. zasedání zastupitelstva města dne 26. září 2007.

Ing. Ivan Krupník, starosta, Jiří Pasyk, místostarosta
V Brušperku 4. července 2007 zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky