22.11.2019 Svátek slaví Cecílie

Usnesení 4. zastupitelstva města

Z 4. zasedání Městského zastupitelstva v Brušperku, konaného dne 25. listopadu 1999

MZ – 4/KONSTATOVALO, že

 • 7. 4. zasedání městského zastupitelstva je schopno se usnášet.
 • 8. K zápisu z I. mimořádného zasedání městského zastupitelstva nebyly vzneseny námitky.

MZ – 4/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 13. Určení pracovníků MěÚ pro 4. zasedání MZ:
  • zapisovatelka paní Jarmila Humplíková
  • vedoucí protokolu Ing. Petr Urbanec.
 • 14. Program rozvoje územního obvodu Města Brušperk.

MZ – 4/ZVOLILO

 • 12. Ověřovatele zápisu 4. zasedání městského zastupitelstva ve složení: p. Dlouhý Lubomír, Mgr. Hlubek Zdeněk.
 • 13. Návrhovou komisi k usnesení 4. zasedání městského zastupitelstva ve složení: Ing. Dlouhý Jiří, Mgr. Plečka Pavel, Ing. Miroslav Vicher.

MZ – 4/SCHVÁLILO

 • 39. Program 4. zasedání městského zastupitelstva.
 • 40. Rozpočtové provizorium Města Brušperk na I. čtvrtletí 2000 ve výši Kč 3 200 000,-.
 • 41. Členství Města Brušperk v Severomoravském vodárenském svazu.
 • 42. Rozpočtovou změnu č. III., IV a V/99.
 • 43. Změny územního plánu Města Brušperk dle předlohy č. 6 a 6a.
 • 44. OZV č. 4/1999 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve Městě Brušperk upravenou dle schválených připomínek členů MZ.
 • 45. OZV č. 5/1999 o zrušení OZV č. 2/1999.
 • 46. Aktualizaci Programu regenerace MPZ.

MZ – 4/ROZHODLO

 • 7. V souladu s bodem 6.7 OZV č. 3/1999 přiznat úvěr Věře a Janovi Kandravým, bytem Brušperk, Gruntovní 975 ve výši Kč 30 000,- na změnu vytápění z pevných paliv na ekologické vytápění rodinného domku č.p. 975.
 • 8. Prodat pozemek p. č. 336 ostatní plocha o výměře 29 m2 a část pozemku p. č. 338/1 cca o výměře 190 m2 v lokalitě Dráhy za smluvní cenu.
 • 9. Prodat část pozemku p. č. 1942/1 zahrada o výměře 159 m2 v lokalitě Borošín za smluvní cenu a zatížit věcným břemenem vedení veřejné kanalizace a vstup na pozemek v případě oprav této kanalizace. Prodat pozemky v lokalitě Skalka p. č. 2840/9 o výměře 75 m2, p. č. 2840/10 orná půda o výměře 114 m2, p. č. 2840/11 orná půda o výměře 127 m2, p. č. 2840/12 orná půda o výměře 128 m2, p. č. 2840/13 orná půda o výměře 140 m2 za smluvní cenu.
 • 10. Koupit pozemek p. č. 2110/11 ost. plocha-komunikace o výměře 432 m2 v lokalitě Dráhy do majetku města za cenu dle vyhl. č. 279/97 Sb. ve znění vyhl. č. 127/99 Sb. od pí Jiřiny Košicové, Brušperk, Zádvoří 477.
 • 11. Směnit pozemky p. Viktora a Zdeňky Bajerových, Brušperk, Dráhy 844 v lokalitě Šibenice PK p. č. 3152 o výměře 822 m2 za PK pozemek p. č. 3148/2 o výměře 3912 m2. Rozdíl 822 m2 řešit kupní smlouvou za smluvní cenu.
 • 12. Darovat do majetku města pozemek p. č. 2004/11 ost. plocha o výměře 130 m2 od p. Viktora a Zdeňky Bajerových, Brušperk, Dráhy 844.
 • 13. Koupit pozemek p. č. 2110/15 ost. plocha-ost. komunikace o výměře 485 m2 a část z pozemku p. č. 2110/6,7 louka v lokalitě Dráhy do majetku města za cenu dle vyhl. č. 279/97 Sb. ve znění vyhl. č. 127/99 Sb. od p. Viléma Juřiny, Frýdek-Místek, Černá cesta 3015.
 • 14. Koupit pozemky p. č. 583/2 tok umělý o výměře 700 m2, p. č. 590 zahrada o výměře 342 m2, p. č. 594 ost. plocha o výměře 1137 m2 v lokalitě ul. Krmelínská od Spotřebního družstva Jednota Frýdek-Místek do majetku města za smluvní cenu.
 • 15. Koupit pozemek z majetku České spořitelny, a. s., do majetku města p. č. 110/2 ost. plocha o výměře 239 m2 v lokalitě ul. Kostelní za smluvní cenu.
 • 16. Koupit pozemky p. č. 624 zast. plocha o výměře 336 m2 a p. č. 627 zahrada o výměře 514 m2 v lokalitě ul. Staroveská od pí Cvekové Šárky, Brušperk, Nábřeží 819 do majetku města za smluvní cenu.
 • 17. Zřídit věcné břemeno pro občany (p. Glasera Jiřího st. a ml., Brušperk, Staroveská 287, pí Tišlovou Alenu, Havířov-Město a p. Sýkoru Rudolfa, Brušperk, Staroveská 781) v PK pozemku p. č. 3257/1 a 3257/2 v lokalitě Staroveská s tím, že uživatelům bude dána povinnost cestu udržovat a v případě znehodnocení bude dán pozemek-cesta do původního stavu.
 • 18. Koupit nemovitost č. p. 471 v Brušperku včetně parcely č. 29 o rozloze 448 m2 do majetku města.

MZ – 4/ZMOCNILO

 • 5. Městskou radu jménem městského zastupitelstva uplatňovat v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 338/1997 Sb. nárok na slevu z poplatků za uložení odpadu na skládku.
 • 6. Městskou radu realizovat bod 19/ROZHODLO tohoto usnesení, přičemž ke schválení ceny je nutný souhlas všech jejich členů.

MZ – 4/ULOŽILO

 • 6. Organizačně zabezpečit v součinnosti s pověřenou osobou plynulý přechod na nový systém nakládání s komunálním odpadem na území města
  • T: dle textu OZV (do 30. 1. 2000)
  • Z: zástupce starosty
 • 7. Rozpracovat pracovníkům městského úřadu a dále průběžně ukládat úkoly k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku podle § 70 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění
  • T: ihned
  • Z: městská rada
 • 8. Aktualizovat Program rozvoje územního obvodu Města Brušperk a s aktualizací seznámit městské zastupitelstvo.
  • T: každoročně, vždy na posledním zasedání MZ v roce
  • Z: městská rada
 • 9. Zpracovat „Roční program rozvoje územního obvodu Města Brušperk“ a předložit ho ke schválení na zasedání městského zastupitelstva. Současně městská rada předloží městskému zastupitelstvu vyhodnocení „Ročního programu rozvoje územního obvodu Města Brušperk“ z minulého roku.
  • T: každoročně, vždy při schvalování rozpočtu pro daný rok
  • Z: městská rada

Brušperk 25. listopadu 1999
Návrhová komise: Ing. Dlouhý Jiří, Mgr. Plečka Pavel, Ing. Miroslav Vicher
Ing. Ivan Krupník, starosta, Ing. Pavel Káňa, zást. starostyRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky