21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 5. zastupitelstva města

ze 5. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 25. června 2003

ZM – 5/KONSTATUJE, že

 • 8. 5. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 9. K zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 5/BERE NA VĚDOMÍ

 • 14. Určení pracovníků MěÚ pro 5. zasedání ZM:
  • vedoucí protokolu: Ing. Petr Urbanec
  • zapisovatelka: Jarmila Humplíková.
 • 15. Zprávu předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města.
 • 16. Zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2003.
 • 17. Zprávu o výsledku kontroly č. 2/03 a 3/03 finančního výboru zastupitelstva města
 • 18. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2002.
 • 19. Den 27. srpna 2003 jako plánovaný termín 6. zasedání zastupitelstva města.

ZM – 5/URČUJE

 • 6. Ověřovatele zápisu 5. zasedání zastupitelstva města:
  Ing. Jiřího Dlouhého a Pavla Konečného.

ZM – 5/SCHVALUJE

 • 15. Program 5. zasedání zastupitelstva města.
 • 16. Program rozvoje města Brušperk a úkoly pro rok 2003.
 • 17. Závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací ZŠ V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek a Domova důchodců Ondráš, příspěvková organizace za rok 2002 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
 • 18. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace města ZŠ V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek za rok 2002 do fondu následovně:
  • do investičního fondu Kč 18 141,00
  • do rezervního fondu Kč 255 102,17
  • do fondu odměn Kč 63 000,00.
 • 19. Podnět k pořízení změny č. 4 Územního plánu města Brušperk.
 • 20. Návrh zadání pro zpracování změny č. 4 Územního plánu města Brušperk.
 • 21. Smlouvu s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Brušperk z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši Kč 3 200,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM – 5/ROZHODUJE

 • 12. O prodeji pozemku p. č. 469/7 trvalý travnatý porost o výměře 128 m2 v lokalitě ul. Bártkova za smluvní cenu Kč 30,-/m2 z majetku města.
 • 13. O bezúplatném převodu plynárenského a plynového zařízení, jehož cena byla na základě znaleckého posudku stanovena na částku Kč 164 049,40 z majetku města na Severomoravskou plynárenskou, a. s., Plynární 6, 706 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 47675748 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

Brušperk 25. června 2003
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky