7.12.2019 Svátek slaví Ambrož

Usnesení 5. zastupitelstva města

5. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 26. září 2007

ZM – 5/BERE NA VĚDOMÍ

 • 87. Zprávu ověřovatelů zápisu Jiřího Kozáka a Jiřího Pasyka o ověření zápisu 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 20. června 2007.
  Hlasování: 9-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 88. Zápis kontrolního výboru zastupitelstva města č. 3/2007.
  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 89. Zápis finančního výboru zastupitelstva města č. 6/2007 a č. 7/2007.
  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 90. Zápis z kontroly kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města ze dne 23.7.2007.
  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 5/URČUJE

 • 91. Ověřovatelé zápisu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 9. 2007:
  Mgr. Pavla Plečku a paní Ludmilu Ranochovou.
  Hlasování: 9-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 5/SCHVALUJE

 • 92. Program 5. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26. 9. 2007.
  Hlasování: 9-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 93. Rozpočtové opatření RO č. 1 – Z/2007 ve výši 0 Kč dle přílohy.
  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 94. Vyřadit podnět č. 23 a č. 26 z dalšího projednávání změny č. 5 územního plánu města Brušperk uvedené v „Zadání pro uměnu č. 5 územního plánu města Brušperk“.
  Hlasování: 9-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 95. V souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. „Zadání pro změnu č. 5 územního plánu města Brušperk“.
  Hlasování: 9-pro, 1-proti, 0-zdržel se

ZM – 5/ROZHODUJE

 • 96. O převodu nemovité věci – pozemku parc. č. 531/3 zahrada o výměře 67 m2 v lokalitě ul. Krmelínská na k. ú. Brušperk manželům Marii a Ing. Jiřímu Lichnovským, bytem Brušperk, Bártkova 1000 za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2. Současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu kupní smlouvy.
  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 97. O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 1198/1 orná půda o výměře cca 20 m2 v lokalitě ul. Sportovní na k. ú. Brušperk Bc. Miroslavu Palíkovi, bytem Brušperk, Sportovní 653 za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2. Současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu kupní smlouvy.
  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 98. O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 1668/4 ostatní plocha o výměře 206 m2 v lokalitě ul. Fryčovická, stavebniny na k. ú. Brušperk panu Pavlu Vajdovi, bytem Ostrava, Gen. Hrušky 1216/23 za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2. Současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu kupní smlouvy.
  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 99. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Věře Chýlkové, bytem Brušperk, Antonínov 641 na změnu vytápění z pevných paliv na paliva ekologická u rodinného domu č.p. 641 v celkové výši 30 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 100. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Markétě Dřevíkovské, bytem Brušperk, Staroveská 788 na výměnu oken u rodinného domu č.p. 788 v celkové výši 30 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • ZM – 5/UKLÁDÁ

 • 101. Zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na zateplení a výměnu oken v objektech ZŠ a MŠ.
  • Z: starosta
  • T: březen 2008.

  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 0-zdržel se

 • 102. Zadat zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na přístavbu bazénu k bývalému objektu dětského domova.
  • Z: starosta
  • T: březen 2008.

  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 0-zdržel se

 • 103. Prověřit možnosti získat dotace pro realizaci akcí: zateplení a výměnu oken v objektech ZŠ a MŠ a přístavbu bazénu k bývalému objektu dětského domova.
  • Z: ředitel ZŠ a místostarosta
  • T: rok 2008.

  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 0-zdržel se

Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

 • 5. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • Vyřadit bod č. 9 navrženého programu 5. zasedání zastupitelstva města – Návrh změny Jednacího řádu zastupitelstva města Brušperka.
  Hlasování: 9-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • Zastupitelstvo města se z legislativních důvodů nezabývalo návrhem člena zastupitelstva města Ing. Josefa Janotky týkajícím se uzavírání nájemních smluv.
 • Plánovaný termín 5. zasedání zastupitelstva města dne 19. prosince 2007.

V Brušperku 3. října 2007
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky