21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 6. zastupitelstva města

ze 6. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 27. srpna 2003

ZM – 6/KONSTATUJE, že

 • 10. 6. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 11. K zápisu z 5. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 6/BERE NA VĚDOMÍ

 • 20. Určení pracovníků MěÚ pro 6. zasedání ZM:
  • vedoucí protokolu: Ing. Petr Urbanec
  • zapisovatelka: Jarmila Humplíková.
 • 21. Připomínku předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města.
 • 22. Informaci předsedy finančního výboru zastupitelstva města o provedených kontrolách.
 • 23. Den 26. listopadu 2003 jako plánovaný termín 7. zasedání zastupitelstva města.

ZM – 6/URČUJE

 • 7. Ověřovatele zápisu 6. zasedání zastupitelstva města:
  Mgr. Radek Otrusina a Ing. Svatopluk Slovák.

ZM – 6/SCHVALUJE

 • 23. Program 6. zasedání zastupitelstva města.
 • 24. Rozpočtové opatření č. II/2003 ve výši Kč 1 830 100,- dle přílohy.
 • 25. Smlouvu o zřízení věcného břemene se SME, a.s., ul. 28. října 152, Ostrava, IČ 47675691 na vedení podzemní kabelové přípojky k obecním domům a malometrážním bytům v pozemcích parc. č. 1226/1 a parc. č. 1231 na k. ú. Brušperk a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 26. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. I-2527/150/2003 „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“ mezi městem Brušperk a SmVaK Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, Ostrava, IČO 45193665 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 27. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 o znaku města, praporu města a jejich užívání.
 • 28. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny a školního klubu.
 • 29. Podnět k pořízení změny č. 4 Územního plánu města Brušperk – změna č. 4/10.
 • 30. Návrh zadání pro zpracování změny č. 4 Územního plánu města Brušperk – změna č. 4/10.
 • 31. Smlouvu s Moravskoslezským krajem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ 70890692, o přijetí účelového finančního příspěvku ve výši Kč 400 000,- z účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM – 6/ROZHODUJE

 • 14. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Ing. Gabriele Hořínkové, bytem Havlíčkova 419, Klimkovice, PSČ 742 83 na dodatečnou izolaci, změnu vytápění z pevných paliv na paliva ekologická a výměnu oken u rodinného domu č. p. 431 v celkové výši Kč 60 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.
 • 15. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky panu Ing. Josefu Janotkovi, bytem Dráhy 847, Brušperk, PSČ 739 44 na vznik nové bytové jednotky z půdní vestavby u rodinného domu č. p. 847 v celkové výši Kč 60 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.
 • 16. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky panu Radkovi Adámkovi, bytem Fryčovická 432, Brušperk, PSČ 739 44 na vznik nové bytové jednotky z půdní vestavby u rodinného domu č. p. 432 v celkové výši Kč 120 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.
 • 17. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky panu Josefu Adámkovi, bytem Fryčovická 129, Brušperk, PSČ 739 44 na vznik nové bytové jednotky z půdní nástavby u rodinného domu č. p. 129 v celkové výši Kč 120 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.
 • 18. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Karle Šupíkové, bytem Oty Synka 15, č.p. 1843, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00 na vznik nové bytové jednotky z půdní přístavby u rodinného domu č. p. 703 v celkové výši Kč 170 000,- z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999.
 • 19. O nabytí pozemku parc. č. 286/6 trvalý travnatý porost o výměře 50 m2 v lokalitě Dráhy do majetku města Brušperk od manželů Renaty a Jiřího Růžalovských, bytem Bártkova 995, Brušperk za smluvní cenu Kč 250,-/m2 a zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
 • 20. O záměru města prodat pozemek parc. č. 531/3 zahrada o výměře 67 m2 v lokalitě ul. Krmelínská z majetku města, a to až po ukončení stavby části stoky C v rámci akce „Kanalizace a ČOV, I. etapa- 1. část, Brušperk“.
 • 21. O nabytí pozemků nutných pro akci „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“, a to: dílů a, b, c parc. č. 2509/2, ostatní plocha o celkové výměře 3 331 m2 od pí Ludmily Lednické, bytem Stará Ves n./O. č. p. 448 za cenu stanovenou na základě smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ve výši 110,-Kč/m2 a zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
 • 22. O nabytí pozemků nutných pro akci „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“, a to: dílu d parc. č. 2509/2, ostatní plocha o výměře 309 m2 od pí Františky Šoltýsové, bytem Brušperk, Staroveská č. p. 266 za cenu stanovenou na základě smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ve výši 110,-Kč/m2 a zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
 • 23. O nabytí pozemků nutných pro akci „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“, a to: dílu e parc.č. 2509/2, ostatní plocha o výměře 553 m2 od pana Lubomíra Bohdy, bytem Brušperk, Staroveská č. p. 229 za cenu stanovenou na základě smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ve výši 110,-Kč/m2 a zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
 • 24. O nabytí pozemků nutných pro akci „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“, a to: dílů f, g parc.č. 2509/3, ostatní plocha o výměře 109 m2 a dílů k, l, m, n parc.č. 2509/5, ostatní plocha o výměře 377 m2 od pí Ludmily Lednické, bytem Stará Ves n./O. č.p. 448 za smluvní cenu max. 10 Kč/m2 a zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
 • 25. O nabytí pozemků nutných pro akci „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“, a to: dílů o, p parc. č. 2509/5, ostatní plocha o výměře 171 m2 od pana Lubomíra Bohdy, bytem Brušperk, Staroveská č. p. 229 za smluvní cenu max. 10 Kč/m2 a zmocňuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
 • 26. O uzavření smlouvy o přijetí půjčky s úrokem 1,5 % od SFŽP ČR ve výši 13,6 mil. Kč na výstavbu ČOV a kanalizačních stok v rámci akce „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“ a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 27. O zastavení Obecního lesa, případně i některých z obecních domů až do výše celkové odhadní ceny 22 mil. Kč, pro jištění půjčky s úrokem 1,5 % od SFŽP ČR ve výši 13,6 mil. Kč na výstavbu ČOV a kanalizačních stok v rámci akce „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“.
 • 28. O záměru města prodat pozemek parc. č. 1668/8 ostatní plocha o výměře 137 m2 v lokalitě ul. Fryčovická z majetku města za cenu ve výši 600 Kč/m2.
 • 29. O záměru města prodat pozemek parc. č. 2577/2 trvalý travnatý porost o výměře 320 m2 v lokalitě ul. Zahradní z majetku města za cenu ve výši 600 Kč/m2.
 • 30. O převodu nemovitosti pozemku parc. č. 1668/8 ostatní plocha o výměře 137 m2 v lokalitě ul. Fryčovická z majetku města za cenu ve výši 600 Kč/m2 společnosti Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 6, Ostrava-Mor. Ostrava, PSČ 702 00, IČ 476 75 748 v případě, že se v době zveřejnění záměru města nepřihlásí jiný zájemce.
 • 31. O převodu nemovitosti pozemku parc. č. 2577/2 trvalý travnatý porost o výměře 320 m2 v lokalitě ul. Zahradní z majetku města za cenu ve výši 600 Kč/m2 společnosti Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 6, Ostrava-Mor. Ostrava, PSČ 702 00, IČ 476 75 748 v případě, že se v době zveřejnění záměru města nepřihlásí jiný zájemce.

Brušperk 28. srpna 2003
Zapsala: Jarmila Humplíková
Ing. Ivan Krupník, starosta
Ing. Pavel Káňa, místostarostaRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky