7.12.2019 Svátek slaví Ambrož

Usnesení 6. zastupitelstva města

6. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 19. prosince 2007

ZM – 6/BERE NA VĚDOMÍ

 • 104. Zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Pavla Plečky a paní Ludmily Ranochové o ověření zápisu 5. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26. září 2007.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 105. Zápis kontrolního výboru zastupitelstva města č. 4/2007.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 106. Zápis finančního výboru zastupitelstva města č. 8/2007.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se

ZM – 6/URČUJE

 • 107. Ověřovatelé zápisu 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. 12. 2007:
  Ing. Pavla Prejdu a Ing. Svatopluka Slováka.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se

ZM – 6/REVOKUJE

 • 108. Usnesení ZM-5/SCHVALUJE, bod č. 94 s náhradou:

ZM-6/SCHVALUJE, bod č. 114.

 • 11-pro, 0-proti, 2-zdrželi se

ZM – 6/SCHVALUJE

 • 109. Program 6. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 19. 12. 2007.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 110. Rozpočtové opatření RO č. 2 – Z/2007 v příjmové a výdajové části ve výši 2 676 900 Kč dle přílohy.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 111. Rozpočtové provizorium města Brušperka na 1. čtvrtletí 2008 v příjmové a výdajové části ve výši 13 744 000 Kč.
  Hlasování:12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 112. Převedení analogového vysílání LOCAL TV Brušperk na digitální podle Návrhu řešení pro zachování lokálních televizí v souvislosti s přechodem na celoplošné digitální vysílání, zpracovaného LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., B PLUS TV, a.s. a TV KOMERS.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 113. Zařadit do „Zadání změny č. 5 územního plánu města Brušperk“ podnět č. 4 a č. 13 dle změněného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 114. Vyřadit podnět č. 26 z dalšího projednávání změny č. 5 územního plánu města Brušperk uvedené v „Zadání pro změnu č. 5 územního plánu města Brušperk“.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se

ZM – 6/ROZHODUJE

 • 115. V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích o zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek v k. ú. Brušperk formou veřejné dobrovolné dražby. Jedná se o tyto nemovitosti – pozemky: parc. č. 1948/5 až 1948/11, 1960/4 až 1960/8, 1960/10 až 1960/22 a 1959/3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Frýdek-Místek pro katastrální území Brušperk na LV č. 1. Cena nejnižšího podání je stanovena na částku 750 Kč/m2.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 116. O směně nemovité věci – dílu „i“ pozemku parc. č. 1946 ostatní plocha o výměře 20 m2 a dílu „j“ pozemku parc. č. 1944/1 ostatní plocha o výměře 72 m2 ve vlastnictví města Brušperka za díl „r“ pozemku parc. č. 1942/6 trvalý travní porost o výměře 92 m2 manželům Renatě a Radimu Šinaglovým, oba bytem Dr. Šavrdy 2, č.p. 3008, Ostrava-Bělský les. Směňované pozemky se nacházejí na k. ú. Brušperk v lokalitě Pastevník.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se
 • 117. O prominutí pohledávky ve výši 27 350 Kč za nájem městské tržnice panu Manh Hung Tranovi, poslední známé místo pobytu v ČR Frenštát pod Radhoštěm, Nádražní 226.
  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 3-zdrželi se

ZM – 6/UKLÁDÁ

 • 118. Zpracovat plán zimní údržby místních komunikací a tento zahrnout do smlouvy o dílo s firmou, která údržbu provádí.
  • Z: rada města
  • T: ihned.

  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 2-zdrželi se

 • 119. Předávat k nahlédnutí písemné podklady, určené k jednání zastupitelstva města, na Informační centrum v Brušperku v jednom vvyhotovení.
  • Z: tajemník MěÚ
  • T: 5 pracovních dnů před každým zasedáním ZM.

  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-zdržel se

Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

 • 6. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • Plánovaný termín 7. zasedání zastupitelstva města dne 26. března 2008.

V Brušperku 14. ledna 2008
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky