22.11.2019 Svátek slaví Cecílie

Usnesení 7. zastupitelstva města

ze 7. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 26. listopadu 2003

ZM – 7/KONSTATUJE, že

 • 12. 7. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 13. K zápisu z 6. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 7/BERE NA VĚDOMÍ

 • 24. Určení pracovníků MěÚ pro 7. zasedání ZM:
  • vedoucí protokolu: Ing. Petr Urbanec
  • zapisovatelka: Jarmila Humplíková.
 • 25. Zprávu o výsledku kontroly ev. č. 2/2003 kontrolního výboru zastupitelstva města.
 • 26. Zprávu o výsledku kontroly ev. č. 4/2003 FV finančního výboru zastupitelstva města.
 • 27. Den 25. února 2004 jako plánovaný termín 8. zasedání zastupitelstva města.

ZM – 7/URČUJE

 • 8. Ověřovatele zápisu 7. zasedání zastupitelstva města:
  Růžena Bratterová a Marcela Šodková.

ZM – 7/SCHVALUJE

 • 32. Program 7. zasedání zastupitelstva města.
 • 33. Rozpočtové opatření č. III/2003 ve výši 107 000 Kč dle předlohy č. 2.
 • 34. Rozpočtové provizorium města Brušperk na I. čtvrtletí 2004 v příjmové a výdajové části ve výši 12 000 000 Kč.
 • 35. Zřizovací listinu příspěvkové organizace města Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, s účinností od 1. 1. 2004 a současně zmocňuje starostu a místostarostu k jejímu podpisu.
 • 36. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003 o místních poplatcích.
 • 37. Pořízení změny č. 4 Územního plánu města Brušperk dle předlohy č. 11.
 • 38. Záměr města zřídit „Klub maminek“.

ZM – 7/NESCHVALUJE

 • 1. Darovací smlouvu mezi městem Brušperk a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 na budovu ZUŠ č.p. 261 a přilehlé pozemky parc. č. 1019 a parc. č. 1020, vedené na LV č. 1 pro k. ú. Brušperk.

ZM – 7/ROZHODUJE

 • O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Sportovnímu klubu Brušperk, IČ 45235457 ve výši 155 000 Kč a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • O uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brušperk zájmovým a tělovýchovným organizacím dle předlohy č. 6 a současně zmocňuje starostu k podpisu smluv.
 • O nabytí nemovité věci – části pozemku ve zjednodušené evidenci PK parc. č. 1619/1 o výměře cca 50 m2 v lokalitě ul. Jožky Matěje za smluvní cenu ve výši 30 Kč/m2 od pana Aloise Vavryse, bytem Dráhy 472, Brušperk do majetku města a současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu smlouvy.
 • O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 2737 místní komunikace o výměře cca 66 m2 v lokalitě ul. Jožky Matěje za smluvní cenu z majetku města po ukončení akce „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část“ a současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu smlouvy.
 • O směně nemovitého majetku – části pozemku par. č. 2932 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v majetku města za část pozemku parc. č. 7/2 zahrada (slouží jako místní komunikace) o výměře cca 22 m2 v majetku Římskokatolické farnosti Brušperk. Rozdíl v ceně pozemků bude doplacen dle znaleckého posudku a provedeného zaměření, které uhradí žadatel, tj. Římskokatolická farnost Brušperk
 • O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 2934 ostatní plocha o výměře cca 195 m2 v lokalitě ul. K Pastevníku za smluvní cenu z majetku města po ukončení akce „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část“ a současně zmocňuje starostu a místostarostu k podpisu smlouvy.

ZM – 7/VOLÍ

 • Dočasnou pracovní skupinu s cílem zpracovat pro 8. zasedání zastupitelstva města návrhy na využití prostor ZUŠ, ZŠ a MŠ v souvislosti s uvolněním prostor dětského domova v roce 2004 v tomto složení:
  Mgr. Jaroslav Vicher, Jana Vontrobová, Veronika Talpová, RNDr. Milan Konečný, Jiří Kozák, Růžena Bratterová, Mgr. Jaroslava Neuwirthová, Ing. Štěpán Dubový a jeden člen rady města.

ZM – 7/POTVRZUJE

 • 1. Platnost Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperk, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni s úpravou jejich odstavce 6 ve znění dle předlohy č. 10 a to dnem 1. ledna 2004.

ZM – 7/REVOKUJE

 • 1. Usnesení 5. zasedání ZM, část SCHVALUJE, bod 19 s náhradou:

ZM-7/SCHVALUJE, bod 37.

Brušperk 26. listopadu 2003
Zapsala: Jarmila Humplíková
Ing. Ivan Krupník, starosta Ing. Pavel Káňa, místostarostaRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky