22.11.2019 Svátek slaví Cecílie

Usnesení 7. zastupitelstva města

Ze 7. zasedání Městského zastupitelstva v Brušperku, konaného dne 11. května 2000

MZ – 7/KONSTATOVALO, ŽE

 • 13. 7. zasedání městského zastupitelstva je schopno se usnášet.
 • 14. K zápisu z 6. zasedání městského zastupitelstva nebyly vzneseny námitky.

MZ – 7/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 19. Určení pracovníků MěÚ pro 7. zasedání MZ:
  • zapisovatelka pí Jarmila Humplíková
  • vedoucí protokolu ing. Petr Urbanec.
 • 20. Vyhodnocení „Programu rozvoje územního obvodu Města Brušperk“ za rok 1999.

MZ – 7/ZVOLILO

 • 18. Ověřovatele zápisu 7. zasedání městského zastupitelstva ve složení: pí Bratterová Růžena, Mgr. Neuwirthová Jaroslava.
 • 19. Návrhovou komisi k usnesení 7. zasedání městského zastupitelstva ve složení: ing. Dlouhý Jiří, Ing. Kuchař Milan, paní Šodková.

MZ – 7/SCHVÁLILO

 • 55. Program 7. zasedání městského zastupitelstva.
 • 56. Výsledky hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za rok 1999.
 • 57. Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy V. Martínka za rok 1999:
  • do fondu reprodukce HIM Kč 121 045,-
  • do rezervního fondu Kč 46 285,42
  • do fondu odměn Kč 50 000,-.
 • 58. Rozpočet Města Brušperk na rok 2000 jako vyrovnaný ve výši 43 935,10 tis. Kč dle uvedených tříd, oddílů a paragrafů.
 • 59. V souladu s ustanovením § 20 odst. 7) stavebního zákona „Vyhodnocení stanovisek k zadání změn č. 2 územního plánu Města Brušperk“.
 • 60. „Program rozvoje územního obvodu Města Brušperk na rok 2000“.

MZ – 7/STANOVILO

 • 2. Příspěvkovým organizacím Domovu důchodců Ondráš a Základní škole V. Martínka hospodářský výsledek pro rok 2000 po ukončení roku ve výši Kč 0.
 • 3. Příspěvkové organizaci Domov důchodců Ondráš limit mzdových prostředků pro rok 2000 ve výši Kč 3 250 000,-.
 • 4. Odměny neuvolněným členům MZ (radním) za I. čtvrtletí 2000 ve výši Kč 2 700,-.

MZ – 7/ROZHODLO

 • 26. Svěřit městské radě v souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění část své pravomoci pro rozpočet města na rok 2000 a to schvalovat rozpočtová opatření u účelových dotací v plné výši a u ostatních změn mezi třídami a oddíly a paragrafy do výše 500 tis. Kč, přičemž ke schválení je nutný souhlas všech členů městské rady.
 • 27. O prodeji části pozemku p č. 2642/2 zahrada cca o výměře 200 m2 a části pozemku p. č. 2641 louka cca o výměře 280 m2 v lokalitě Šištot za smluvní cenu (min. za cenu znaleckého posudku).
 • 28. O prodeji pozemku p. č. 993/18 zastavěná plocha o výměře 22 m2 v lokalitě u družstevních domů za smluvní cenu (min. za cenu znaleckého posudku).
 • 29. O prodeji části pozemku p. č. 1940/1 ostatní plocha o výměře cca 110 m2 k rozšíření zahrady u rodinného domku č. p. 812 v lokalitě Borošín za smluvní cenu (min. za cenu znaleckého posudku).
 • 30. O prodeji části pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 591 cca o výměře 20 m2 k rozšíření zahrady u rodinného domku č. p. 418 v lokalitě Dráhy za smluvní cenu (min. za cenu znaleckého posudku).
 • 31. O prodeji části pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 3291/5 louka cca o výměře 120 m2 a pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 3291/6 pastvina o výměře 273 m2 v lokalitě Předměstí za smluvní cenu (min. za cenu znaleckého posudku).
 • 32. O prodeji části pozemku p. č. 287/4 ostatní plocha cca o výměře 100 m2 v lokalitě Dráhy za smluvní cenu (min. za cenu znaleckého posudku).
 • 33. O prodeji části pozemků p. č. 583/2 vodní plocha o výměře 700 m2, p. č. 590 zahrada o výměře 342 m2 a p. č. 594 ostatní plocha o výměře 1137 m2 v lokalitě Staroveská pro výstavbu 25 garáží za smluvní cenu Kč 15 000,- za pozemek pro výstavbu jedné garáže (výměra 1 garáže je cca 24 m2), respektive jiným zájemcům za smluvní cenu (min. za cenu znaleckého posudku).
 • 34. O investici na zhotovení základové desky pro max. 4 garáže. Náklady budou přeúčtovány na budoucí vlastníky garáží.
 • 35. O bezúplatném převodu pozemků p. č. 1956/1 louka o výměře 1435 m2, p. č. 1956/6 louka o výměře 47 m2, p. č. 1956/7 louka o výměře 40 m2, p. č. 1957/6 orná půda o výměře 91 m2 v lokalitě Pastevník u DPS č. p. 860 a pozemků p. č. 1980/3 ostatní plocha o výměře 420 m2, p. č. 2929/4 ostatní plocha o výměře 173 m2 v lokalitě u přehrady č. I od Okresního úřadu Frýdek-Místek do majetku Města Brušperk.
 • 36. O zřízení věcného břemene přes pozemek p. č. 338/3 ostatní plocha v lokalitě Dráhy k zabezpečení přístupu a příjezdu k rodinnému domku č. p. 706 na pozemku p. č. 329.
 • 37. O zřízení věcného břemene přes pozemek p. č. 1663 ostatní plocha a pozemek ve zjednodušené evidenci p. č. 3290/4 v lokalitě Novosady k zabezpečení přístupu a příjezdu k pozemku p. č. 2850/4.
 • 38. Při prodeji pozemků ve vlastnictví města sousedících s místní komunikací bude dodržena vzdálenost hranice min. 0,5 m od obrubníku, resp. okraje místní komunikace.

MZ – 7/ULOŽILO

 • 11. Zabezpečit realizaci opatření stanovených ve vyhodnocení stanovisek v bodě 59 usnesení MZ
  • T: do 31. 8. 2000
  • Z: vedoucí stavebního úřadu

Brušperk 11. května 2000
Zapsala: Jarmila Humplíková
Návrhová komise: Ing. Dlouhý Jiří, Ing. Kuchař Milan, pí Šodková Marcela
Ing. Ivan Krupník, starosta, Ing. Pavel Káňa, zást. starostyRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky