7.12.2019 Svátek slaví Ambrož

Usnesení 8. zastupitelstva města

8. zasedání zastupitelstva města Brušperka konaného dne 18. června 2008

ZM – 8/BERE NA VĚDOMÍ

 • 141. Zprávu ověřovatelů zápisu paní Marcely Šodkové a Mgr. Jaroslava Vichra o ověření zápisu 7. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26. března 2008.
 • 142. Konečný zápis ze schůzí kontrolního výboru zastupitelstva města č. 6/2008
 • .

 • 143. Zprávu finančního výboru zastupitelstva města č. 11.
 • 144. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperka za rok 2007.
 • 145. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2007.
 • 146. Program rozvoje města Brušperka pro rok 2008.
 • 147. Osobní názor členky redakční rady Brušperského zpravodaje na dění v této komisi rady města.

ZM – 8/URČUJE

 • 148. Ověřovatele zápisu 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 18. 6. 2008:
  Ing. Záviše Cigánka a Ing. Štěpána Dubového.

ZM – 8/SOUHLASÍ

 • 149. S předloženými změnami programu 8. zasedání zastupitelstva města.

ZM – 8/SCHVALUJE

 • 150. Upravený program 8. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 18.6.2008.
 • 151. Závěrečný účet města Brušperka a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace za rok 2007 a souhlasí s celoročním hospodařením s výhradou.
 • 152. Rozpočtové opatření RO č. 1-Z/2008 v příjmové i výdajové části ve výši 206,40 tis. Kč.

ZM – 8/ROZHODUJE

 • 153. O převodu nemovité věci – pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr PK č. 1039/7 o výměře 49 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Studniční manželům JUDr. Ivaně a Ing. Petru Knop-Kostkovým, bytem Brušperk, Na Vyhlídce 1022 za smluvní cenu ve výši 200 Kč/m2.

ZM – 8/UKLÁDÁ

 • 154. Provést kontrolu kácených stromů na místním hřbitově s návazností na výsadbu nových stromů a zeleně
  • Z: předseda kontrolního výboru ZM
  • T: 9. zasedání ZM
 • 155. Přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze závěru Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperka za rok 2007.
  • Z: starosta
  • T: 31. 7. 2008
 • 156. Prověřit odstranění chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperka za rok 2007.
  • Z: předsedové kontrolního a finančního výboru ZM
  • T: 9. zasedání ZM
 • 157. Svolat pracovní jednání členů zastupitelstva města k využití bývalého dětského domova a připravit podklady k jednání.
  • Z: rada města
  • T: do konce října 2008

ZM – 8/POTVRZUJE

 • 158. Platnost „Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhradou ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperka, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni“ pro rok 2008.

Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

 • 8. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • Plánovaný termín 9. zasedání zastupitelstva města dne 24. září 2008.

V Brušperku 30. června 2008
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky