21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 8. zastupitelstva města

Z 8. zasedání Městského zastupitelstva v Brušperku, konaného dne 24. srpna 2000

MZ – 8/KONSTATOVALO, ŽE

 • 15. 8. zasedání městského zastupitelstva je schopno se usnášet.
 • 16. K zápisu ze 7. zasedání městského zastupitelstva nebyly vzneseny námitky.

MZ – 8/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 21. Určení pracovníků MěÚ pro 8. zasedání MZ:
  • zapisovatelka pí Jarmila Humplíková
  • vedoucí protokolu Ing. Petr Urbanec.
 • 22. Splnění úkolů č. 10 a 11 z ukládací části usnesení 6. a 7. zasedání MZ.

MZ – 8/ZVOLILO

 • 20. Ověřovatele zápisu 8. zasedání městského zastupitelstva ve složení: Mgr. Zdeněk Hlubek, pí Marcela Šodková.
 • 21. Návrhovou komisi k usnesení 8. zasedání městského zastupitelstva ve složení: Ing. Pavel Káňa, Ing. Zdeněk Nelhybel, Mgr. Jaroslava Neuwirthová.

MZ – 8/SCHVÁLILO

 • 61. Program 8. zasedání městského zastupitelstva.
 • 62. Rozpočtovou změnu č. II/2000 u jednotlivých tříd, oddílů a paragrafů.
 • 63. Parkování na náměstí J. Á. Komenského od 1. 10. 2000.

MZ – 8/STANOVILO

 • 5. Odměny neuvolněným členům (radním) za II. čtvrtletí 2000 ve výši Kč 2 700,-.

MZ – 8/ROZHODLO

 • 39. O zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení nízkého napětí a pilíře měření, který je veden v hranici pozemku p. č. 2638 ost. komunikace v lokalitě Šištot k dodávce elektrické energie pro objekty chatek.
 • 40. O prodeji pozemku p. č. 2475/1 zahrada o výměře 226 m2 v lokalitě Staroveská za smluvní cenu min. za cenu dle znaleckého posudku.
 • 41. O prodeji nově odměřených pozemků okolo vodního toku Ondřejnice p. č. 2946/2 o výměře 8743 m2 a p. č. 2946/26 o výměře 375 m2 za cenu dle vyhl. Min. fin. ČR čís. 173/2000.
 • 42. O prodeji pozemku 930/4 zast. plocha o výměře 214 m2 v lokalitě Závodí za smluvní cenu min. za cenu dle znaleckého posudku.
 • 43. Neprodat části pozemků ve zjednodušené evidenci p. č. 1816/1,2 cca o výměře 70 m2 v lokalitě Závodí.
 • 44. O převodu pozemku do majetku města p. č. 1005/1 ostatní plocha o výměře 1358 m2 v lokalitě družstevních domů za cenu dle vyhl. Min. fin. ČR čís. 173/2000.
  V souladu s bodem 6. 7. OZV č. 3/1999 poskytnout půjčku následujícím žadatelům:

 • 45. panu Bohuslavu Kovalovi, bytem Brušperk, Jožky Matěje 586 na výměnu oken u dvou bytů v RD č.p. 586 ve výši Kč 35 000,-
 • 46. panu Zdeňku Lysovi, bytem Brušperk, Bártkova 998 na vznik nové bytové jednotky z vestavby v I. NP v RD č. p. 998 ve výši Kč 35 000,-
 • 47. manželům Petrovi a Radce Matulovým, bytem Brušperk, Zahradní 892 na vznik nové bytové jednotky nástavbou RD Brušperk, Jožky Matěje č. p. 583 ve výši Kč 123 000,-
 • 48. panu Josefu Milatovi, bytem Brušperk, Studniční 709 na změnu vytápění z pevných paliv na paliva ekologická ve výši Kč 20 000,- a vybudování WC a koupelny v RD č. p. 709 ve výši Kč 10 000,- za předpokladu předložení povolení stavebních úprav
 • 49. panu Josefu Parmovi, bytem Brušperk, Antonínov 638 na vznik bytové jednotky z nebytových prostor v II. NP v RD č. p. 638 ve výši Kč 110 000,-
 • 50. panu Jiřímu Zdiarskému, bytem Ostrava – Dubina, V. Jiříkovského 58/177 na vznik bytové jednotky v II. NP RD Brušperk, Borošínská č. p. 663 ve výši Kč 180 000,-
  a zmocňuje starostu města podpisem smluv o půjčce v souladu s čl. 7 OZV č. 3/1999.

MZ – 8/ULOŽILO

 • 12. Zpracovat návrh OZV o výběru stočného za odvádění odpadních a srážkových vod veřejnou kanalizací v majetku města
  • Z: městská rada
  • T: 9. zasedání MZ
 • 13. Zabezpečit materiálové a technické podmínky provozu parkování na náměstí J. Á. Komenského
  • Z: Městská rada
  • T: 15. 9. 2000

Brušperk 24. srpna 2000
Zapsala: Jarmila Humplíková
Návrhová komise: Ing. Pavel Káňa, Ing. Zdeněk Nelhybel, Mgr. Jaroslava Neuwirthová
Ing. Ivan Krupník, starosta, ing. Pavel Káňa, zástupce starostyRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky