7.12.2019 Svátek slaví Ambrož

Usnesení 9. zastupitelstva města

9. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 24. září 2008

ZM – 9/BERE NA VĚDOMÍ

 • 159. Zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Záviše Cigánka a Ing. Štěpána Dubového o ověření zápisu 8. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 18. června 2008.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 160. Konečný zápis ze schůzí kontrolního výboru zastupitelstva města č. 7/2008.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 161. Zprávu finančního výboru zastupitelstva města č. 12 a č. 13.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 9/URČUJE

 • 162. Ověřovatelé zápisu 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.9.2008:
  Ing. Josefa Janotku a Ing. Pavla Káňu.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 9/REVOKUJE

 • 163. Usnesení ZM-8/BERE NA VĚDOMÍ, bod č. 146 s náhradou:

ZM-9/SCHVALUJE, bod č. 167.

 • Hlasování: 8-pro, 0-proti, 4-zdržel se

ZM – 9/SCHVALUJE

 • 164. Program 9. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 24.9.2008.
 • Hlasování: 10-pro, 0-proti, 1-zdržel se

 • 165. Rozpočtové opatření RO č. 3-Z/2008 v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši 543,00 tis. Kč v souladu se stanoveným rozsahem schvalovat rozpočtová opatření dle usnesení zastupitelstva města Brušperka ZM-4/STANOVÍ, bod č. 9 ze dne 26. března 2003.
  Hlasování: 9-pro, 1-proti, 1-zdržel se
 • 166. Přijetí dědictví po panu Přemyslu Hájkovi, zemřel 25.3.2008, posledně bytem Frýdek-Místek, Pod Štandlem 2207.
  Hlasování: 8-pro, 0-proti, 4-zdržel se
 • 167. Program rozvoje města Brušperka pro rok 2008.
  Hlasování: 8-pro, 0-proti, 4-zdržel se
 • 168. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve městě Brušperku.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 169. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o místních poplatcích.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 170. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brušperku.
  Hlasování: 11-pro, 1-proti, 0-zdržel se

ZM – 9/ROZHODUJE

 • 171. O uzavření budoucích smluv darovacích č. FM/10/i/2008/Ch a č. FM/5/i/2008/Ch na pozemky parc. č. 2917 (ostatní plocha, silnice) a parc. č. 2916/1 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území Brušperk zapsaných na listu vlastnictví č. 1271, z vlastnictví Moravskoslezského kraje do vlastnictví města Brušperka. Současně zmocňuje starostu k podpisu smluv.
  Hlasování: 10-pro, 0-proti, 0-zdržel se, 1-nehlasoval
 • 172. O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 448 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi městem Brušperk a Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, jejímž předmětem je poskytnutí investiční dotace za účelem spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu „Přístavba plaveckého bazénu ZŠ Brušperk“ v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se
 • 173. O přijetí investiční dotace v celkové výši 448 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, IČ 70890692 za účelem spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu „Přístavba plaveckého bazénu ZŠ Brušperk“ v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“.
  Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 9/SOUHLASÍ

 • 174. Se žádostí Základní školy Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místk o změnu v rejstříku škol a školských zařízení týkající se zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny z 50 na 80 s účinností od 31.10.2008.
  Hlasování: 12-pro, 0-proti, 0-zdržel se

Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

 • 9. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • Plánovaný termín 10. zasedání zastupitelstva města dne 17. prosince 2008.

Ing. Ivan Krupník, starosta
Jiří Pasyk, místostarosta
V Brušperku 30. září 2008, Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky