22.11.2019 Svátek slaví Cecílie

Usnesení 9. zastupitelstva města

z 9. zasedání zastupitelstva města v Brušperku, konaného dne 23. listopadu 2000

M – 9/KONSTATOVALO, ŽE

 • 17. 9. zasedání zastupitelstva města je schopno se usnášet.
 • 18. K zápisu z 8. zasedání městského zastupitelstva nebyly vzneseny námitky.

ZM – 9/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 23. Určení pracovníků MěÚ pro 9. zasedání ZM: zapisovatelka paní Jarmila Humplíková, vedoucí protokolu ing. Petr Urbanec.
 • 24. Splnění úkolů č. 12 a 13 z ukládací části usnesení 8. zasedání MZ.
 • 25. Informaci o „Povodňovém plánu“.

ZM – 9/ZŘÍDILO

 • 1. Finanční výbor zastupitelstva města.
 • 2. Kontrolní výbor zastupitelstva města.
 • 3. Komisi pro návrh dopravního řešení v okolí náměstí.

ZM – 9/ZVOLILO

 • 22. Ověřovatele zápisu 9. zasedání zastupitelstva města ve složení: ing. Zdeněk Nelhybel a Mgr. Pavel Plečka.
 • 23. Marcelu Šodkovou předsedkyní finančního výboru zastupitelstva města.
 • 24. Růženu Bratterovou předsedkyní kontrolního výboru zastupitelstva města.

ZM – 9/SCHVÁLILO

 • 64. Program 9. zasedání zastupitelstva města.
 • 65. Rozpočtovou změnu č. III/2000 u jednotlivých tříd, oddílů a paragrafů.
 • 66. Jednací řád zastupitelstva města Brušperk.
 • 67. První čtení OZV o výběru stočného v městě Brušperk.
 • 68. Stanovisko zastupitelstva města k první věcné a časové představě obcí III. stupně, zařadit město Brušperk pod pověřenou obec III. stupně Frýdek-Místek.
 • 69. Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2001 ve výši Kč 6 300 000,-.
 • 70. Stanovisko rady města dle předlohy bodu čís. 12.

ZM – 9/STANOVILO

 • 6. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města (radním) za III. čtvrtletí a měsíc říjen 2000 ve výši Kč 3 600,-.
 • 7. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města (3 členové rady města a 2 předsedové výborů zastupitelstva města) ve výši Kč 1 200,- měsíčně/člena a další odměny dle § 72 zák. č. 128/2000 Sb. ve stejné výši dnem 1. 11. 2000.
 • 8. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města (8 ostatních) ve výši Kč 400,- měsíčně/člena a další odměny dle § 72 zák. č. 128/2000 Sb. ve stejné výši dnem 1. 11. 2000.
 • 9. Paušální částku náhrady mzdy dle § 71 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb. ve výši Kč 100,-/hodina

ZM – 9/ROZHODLO

 • 51. Zmocnit radu města pro rozpočet města na rok 2001 včetně rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2001 schvalováním rozpočtových změn u účelových dotací v plné výši a u ostatních změn mezi třídami, oddíly a paragrafy do výše Kč 500 000,-, přičemž ke schvalování je nutný souhlas všech členů rady města.
 • 52. O bezplatném zřízení věcného břemene na umístění elektronické sirény na střeše objektu požární zbrojnice č. p. 215 v Brušperku.
 • 53. O zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení vodovodu a kanalizace na p. č. 37, 44,67, 1083, 2911, 2918, 2930, PK p. č. 3228/1, 3228/2 k. ú. Brušperk nacházející se v majetku města za jednorázové odškodnění Kč 5790,-.
 • 54. O prodeji pozemku p. č. 1314 orná půda o výměře 415 m2 v lokalitě Závodí za cenu dle vyhl. MF ČR č. 173/2000 Sb. za podmínek, že přístup k tomuto pozemku si zajistí žadatelé ze svého pozemku.

ZM – 9/POTVRDILO

 • 1. Dnem 12. 11. 2000 zástupce starosty Ing. Pavla Káňu ve funkci místostarosty.

ZM – 9/ULOŽILO

 • 14. Předložit návrh na doplnění výborů zastupitelstva města dalšími členy
  • Z: předs. finančního a kontrolního výboru
  • T: 1. zasedání ZM v roce 2001.
 • 15. Zapracovat připomínky členů zastupitelstva a občanů města do návrhu OZV o výběru stočného a tento předložit k dalšímu projednání zastupitelstvu města
  • Z: místostarosta
  • T: 1. zasedání ZM v roce 2001.
 • 16. Realizovat bod č. 3 ZM 9/ZŘÍDILO a o výsledku podat zprávu zastupitelstvu města
  • Z: rada města
  • T: 1. zasedání ZM v roce 2001.

Brušperk 23. listopadu 2000
Zapsala: Jarmila Humplíková
Ing. Ivan Krupník, starosta, ing. Pavel Káňa, místostarostaRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky