Město Brušperk
Město Brušperk
Město Brušperk
Město Brušperk

Databáze poskytnutých informací

Dotaz 95

Datum: 22. 7. 2024

Tazatel požadoval informace týkající se vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení dle zák. č. 183/2006 Sb. ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. týkající se pozemních staveb pro právnické osoby.

Dotaz 94

Datum: 22. 4. 2024

Tazatel požadoval informace týkající se aktuálně uzavřených smluv na dodávku energií - elektřiny a plynu a posledních vyúčtování všech odběrných míst.

Dotaz 93

Datum: 11. 4. 2024

Tazatel požadoval informace týkající se vydaných rozhodnutí povolení o odstranění stavby pro právnické osoby v období od 01. 03. 2023 - doposud.

Dotaz 92

Datum: 11. 4. 2024

Tazatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k vydaným rozhodnutí nebo přehledem v rámci územního a stavebního řízení za období od 01. 01. 2024 - 31. 03. 2024 týkající se pouze pozemních staveb pro právnické osoby.

Dotaz 91

Datum: 26. 2. 2024

Tazatel požadoval poskytnutí informací vztahující se k vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením na umístění a provádění staveb na ul. Polní Krmelín na předmětných pozemcích, zejména vyjádření a závazná stanoviska společnosti Green gas Paskov, jako účastníka řízení

Dotaz 90

Datum: 22. 2. 2024

Tazatel požadoval zaslání investičních plánů města Brušperka pro rok 2024 - seznam stavebních projektů plánovaných městem na rok 2024 a financovaných z rozpočtu města Brušperka nebo z veřejných rozpočtů

Dotaz 89

Datum: 10. 1. 2024

Tazatel požadoval informace týkajících se staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším, povolených v termínu od 1. 8. 2023 až doposud, případně neukončených řízení, zahájených po 1. 8. 2023.

Dotaz 88

Datum: 9. 1. 2024

Tazatel požadoval informace týkající se požadavku na zaslání investičních plánů města pro rok 2024 - seznam investičních/stavebních projektů plánované městem na rok 2024, případně dokončených z předchozích let a financovaných z rozpočtu města či z dotačních titulů.

Dotaz 87

Datum: 9. 1. 2024

Tazatel požadoval informace týkající se rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) v rámci územního a stavebního řízení pozemních staveb (budov) pro právnické osoby za období od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023

Dotaz 86

Datum: 9. 1. 2024

Tazatel požadoval informace týkající se vztahujících se k převodu finančních prostředků Města Brušperka v roce 2011 v celkové výši 5 mil. Kč na účet tehdejšího starosty.

Dotaz 85

Datum: 6. 12. 2023

Tazatel požadoval informace informace týkající se sdělení ve věci komunikace a dešťové kanalizace, a to k vydaným stavebním povolením a informace o pracovníkovi, který měřil výšku oplocení a stanovil, že betonové sloupy a plot jsou stavbou dočasnou.

Dotaz 84

Datum: 31. 10. 2023

Tazatel požadoval informace týkající se kanalizace Hukvaldy.

Dotaz 83

Datum: 9. 10. 2023

Tazatel požadoval informace týkající se rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) v rámci územního a stavebního řízení pozemních staveb pro právnické osoby za období od 01. 07. - 30. 09. 2023.

Dotaz 82

Datum: 18. 7. 2023

Tazatel požadoval informace týkající se sdělení týkající se staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším povolených v r. 2022 nebo 2023.

Dotaz 81

Datum: 11. 7. 2023

Tazatel požadoval informace týkající se vydaných rozhodnutí (kopie nebo přehled) pozemních staveb (budov) pro právnické osoby za období od 01. 04. 2023 - 30. 06. 2023, a to u právnických osob.

Dotaz 80

Datum: 19. 6. 2023

Tazatel požadoval informace týkající se vydaných rozhodnutí (informací o řízeních) o odstranění stavby a sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu v období od 1. 10. 2022 doposud, a to u právnických osob.

Dotaz 79

Datum: 12. 4. 2023

Tazatel požadoval informace týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby vydaných v rámci územních a stavebních řízení za období od 01. 01. 2023 - 31. 03. 2023.

Dotaz 78

Datum: 29. 3. 2023

Tazatel požadoval informace týkající se využívání sociálních sítí Facebooku a Instagramu.

Dotaz 77

Datum: 19. 1. 2023

Tazatel požadoval informace týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby vydávaných v rámci vydaných v rámci územních a stavebních řízení za období od 01. 10. 2022 - 31. 12. 2022.

Dotaz 76

Datum: 2. 1. 2023

Tazatel požadoval info. týkající se počtu postavených a zkolaudov. RD od schválení ÚP, kolik občanů Fryčovic má požádáno o stav. povol. na výstavbu RD s vytápěním el. přímotopy, kolik nově postavených a zkolaudovaných domů má přímotopy vč. žádostí o st. povol. objektů se zvýšenými odběry el. en.

Dotaz 75

Datum: 9. 12. 2022

Tazatel požadoval informace týkající se zaslání archivačního a skartačního řádu případně jiných dokumentů, které řídí lhůty archivace a skartace dokumentů.

Dotaz 74

Datum: 11. 10. 2022

Tazatel požadoval informace týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby vydávaných v rámci územních a stavebních řízení za období od 01. 07. 2022 do 30. 09. 2022.

Dotaz 73

Datum: 4. 8. 2022

Tazatel požadoval informace týkající se vydaných rozhodnutí o odstranění stavby, probíhajících řízeních o odstranění stavby a sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

Dotaz 72

Datum: 21. 7. 2022

Tazatel požadoval informace týkající se oprávněného věřitele v exekuci a dále trvalého pobytu v sídle ohlašovny.

Dotaz 71

Datum: 18. 7. 2022

Tazatel požadoval poskytnutí informace z rozhodnutí (kopie vydaných rozhodnutí nebo přehled)vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení pozemních budov za období od 01. 04. 2022 - 30. 06. 2022

Dotaz 70

Datum: 26. 4. 2022

Tazatel požadoval poskytnutí informace vztahující se k vydaným rozhodnutím o odstranění stavby a sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu u právnických osob v období od 1. 11. 2021 až dosud.

Dotaz 69

Datum: 11. 4. 2022

Tazatel požadoval poskytnutí informací z rozhodnutí týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby zasláním kopií vydaných rozhodnutí nebo jejich přehled vydaných v rámci územního a stavebního řízení, a to za období od 01. 01. 2022 - 31. 03. 2022.

Dotaz 68

Datum: 22. 2. 2022

Tazatel požadoval poskytnout informace vztahující se ke stavebnímu povolení stavebníků stavby na parc.č. 3/5 k.ú. Sklenov obec Hukvaldy.

Dotaz 67

Datum: 1. 2. 2022

Tazatel požadoval poskyt. info. k pozemním komunikacím respektive z jakých fin. prostředků jsou pozemní komunikace ve vlastnictví obce Brušperk udržovány a zda bylo o financov. jejich údržby rozhodováno zastupitelstvem města Brušperk a pokud ano, pak jak bylo rozhodováno a kdy s doložením usnesení.

Dotaz 66

Datum: 26. 1. 2022

Tazatel požadoval poskytnutí informací k investičním plánům ve městě pro rok 2022 financovaných z rozpočtů města či z jiných veřejných rozpočtů.

Dotaz 65

Datum: 26. 1. 2022

Tazatel požadoval poskytnutí informací a zaslání kopií vydaných rozhodnutí v souvislosti s územním a stavebním řízením za období od 01. 10. 2021 do 31. 12. 2021.

Dotaz 64

Datum: 27. 10. 2021

Tazatel požadoval poskytnutí informací a zaslání kopií v souvislosti se zabráněním páchání trestné činnosti Policie ČR např. u nezákonného jednání ve SKI areálu Vaňkův kopec a zabránění podnikatelské činnosti.

Dotaz 63

Datum: 18. 10. 2021

Tazatel požadoval informace a zaslání kopií k vyhlášení stavu ohrožení na území města v souvislosti s pandemií Covid-19, žádosti o pomoc se zvládáním stavu ohrožení na území města hejtmanovi MSK, opatření vydaných městem k zabránění šíření uvedené pandemie a kopii listiny vyhlašující stav ohrožení.

Dotaz 62

Datum: 9. 8. 2021

Tazatel požadoval zaslání kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení s vyznačením právní moci pro umístění a povolení stavby na stavbu pozemní komunikace, jež je nyní realizována.

Dotaz 61

Datum: 31. 5. 2021

Tazatel požadoval informace týkající se absolutního počtu podání k zahájení stavebního řízení za rok 2020 a dále v kolika případech reagoval po zákonné lhůtě dané stavebním zákonem.

Dotaz 60

Datum: 25. 3. 2021

Tazatel požadoval informace týkající se investičních plánů města naplánovaných k realizaci v letech 2021 - 2022.

Dotaz 59

Datum: 29. 7. 2020

Tazatel požadoval informace týkající se změny Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí a rozhodnutí v dopravní a technické infrastruktuře v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí.

Dotaz 58

Datum: 14. 7. 2020

Tazatel požadoval informaci o sdělení bližších informací ve věci Územního plánu Brušperk, týkajících se vybudování páteřní sítě v lokalitě po pravé straně na Trnávku a ulici Luční (parc.č. 2856/1), kde probíhá výstavba RD

Dotaz 57

Datum: 21. 5. 2020

Tazatel požadoval informaci ve věci rozmístění stacionárních radarů a jiných zařízení pro měření rychlosti vozidel.

Dotaz 56

Datum: 19. 5. 2020

Tazatel požadoval informaci k možnosti rozšíření zastavitelných ploch na k. ú. Brušperk.

Dotaz 55

Datum: 14. 5. 2020

Tazatel požadoval informaci „o sdělení seznamu vlastníků/správců technické infrastruktury v rámci pověřeného území ORP Brušperk“ z územně analytických podkladů

Dotaz 54

Datum: 25. 3. 2020

Tazatel požadoval informaci, zda má Město uzavřenou smlouvu na umísťování navigačního systému na území svého katastru.

Dotaz 53

Datum: 1. 10. 2019

Tazatel požadoval informace týkající se GDPR:
a) celkovou cenu za implementaci GDPR
b) zaslání kopií smluv souvisejících se zavedením GDPR
c) způsob zřízení pověřence GDPR včetně informace o pracovním úvazku a jejím rozsahu
d) zda se jedná o téhož pověřence vykonávajícího GDPR pro zřízené organizace města

Dotaz 52

Datum: 5. 9. 2019

Tazatel požadoval poskytnutí informace o konkrétních subjektech, zda v minulosti podaly nabídky ve smyslu veřejných zakázek vůči městu Brušperk.

Dotaz 51

Datum: 28. 5. 2019

Tazatel požadoval zaslání kopie smlouvy se subjektem, s kterým město Brušperk uzavřelo smlouvu na možnost dále uzavírat smlouvy o umísťování reklam na sloupy VO v majetku města a sdělení informace, o jakou osobu se jedná.

Dotaz 50

Datum: 1. 3. 2019

Tazatel požadoval informaci o fondu odměn zaměstnanců Městského úřadu v Brušperku, Městské knihovny Brušperk a pracovní čety MěÚ Brušperk za období let 2016 – 2018 (sumární částky)

Dotaz 49

Datum: 19. 2. 2019

Tazatel požadoval zaslání informací ohledně dvojgaráže na pozemku p.č. 837/1 k.ú. Brušperk.

Dotaz 48

Datum: 15. 2. 2019

Tazatel požadoval informace k místnímu referendu konaného v obci ve dnech 12. – 13. 1. 2018.

Dotaz 47

Datum: 11. 2. 2019

Tazatel požadoval zaslání informací ohledně RD na pozemku p.č. 465/17 kat.ú. Brušperk.

Dotaz 46

Datum: 13. 12. 2018

Tazatel požadoval informaci o místní komunikaci č. 49b a o stanovisku – povolení silničněsprávního úřadu k provedení zásahu do této MK

Dotaz 45

Datum: 23. 5. 2018

Tazatel požadoval informaci o publikaci smluv v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., respektive proč Město nepublikuje tyto smlouvy dle citovaného zákona.

Dotaz 44

Datum: 25. 4. 2018

Tazatel požadoval zaslání informací ohledně povolení altánu s krytým bazénem na pozemku parc. č. 591/5 k. ú. Krmelín

Dotaz 43

Datum: 27. 6. 2017

Tazatel požadoval zaslání informací o nahlédnutí a prostudování kolaudačního řízení a kolaudačního rozhodnutí ke stavbě místní pozemní komunikace v obci Krmelín, část obce Světlov z let 1983 – 89, zakázka č. 806236016935

Dotaz 42

Datum: 25. 5. 2017

Tazatel požadoval zaslání informací o modelu elektromobilu a veřejné dobíjecí stanice, o jejichž nákupu město uvažuje.

Dotaz 40

Datum: 24. 3. 2017

Tazatel požadoval zaslání informace týkající se převodu nemovitosti – domu čp. 479 v Brušperku z vlastnictví města do vlastnictví soukromé fyzické osoby.

Dotaz 41

Datum: 24. 3. 2017

Tazatel požadoval zaslání posouzení návrhů na pořízení změny Územního plánu Brušperk.

Dotaz 38

Datum: 17. 3. 2017

Žadatel požadoval zaslání schváleného plánu investičních akcí a stavebních projektů, které bude město realizovat podle schváleného rozpočtu pro rok 2017.

Dotaz 39

Datum: 17. 3. 2017

Tazatel požadoval zaslání schváleného plánu investičních akcí a stavebních projektů, které bude město realizovat podle schváleného rozpočtu pro rok 2017.

Dotaz 37

Datum: 8. 2. 2017

Žadatel požadoval zaslání žádosti spolku Náš Krmelín ze dne 22.12.2016 o informování o zahajovaných řízeních dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb.

Dotaz 36

Datum: 16. 1. 2017

Tazatelé požadovali poskytnutí kopie Žádosti o připravované změně v územním plánu k pozemkům č. 3190/1, 3190/2 a 3187/2 v k. ú. Brušperk.

Dotaz 35

Datum: 24. 3. 2016

Tazatel požadoval informaci o výši měsíčního nájmu restaurace Národního domu v Brušperku.

Dotaz 34

Datum: 1. 3. 2016

Tazatel požadoval zaslání investičních plánů města pro rok 2016, respektive seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které jsou plánovány městem na léta 2016 – 2018, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

Dotaz 33

Datum: 19. 2. 2016

Tazatel požadoval výši platu a vyplacených odměn za rok 2015 vedoucího úředníka MěÚ.

Dotaz 32

Datum: 17. 2. 2016

Tazatel požadoval zaslání investičních plánů města pro rok 2016, respektive seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2016 a budou financovány z rozpočtu města nebo jiných veřejných prostředků.

Dotaz 31

Datum: 2. 12. 2015

Tazatel dotazem požádal o řešení dopravní situace v historickém jádru města, zajímal se o zástavbu proluk v jeho jádru, o kácení stromů v parku u autobusové zastávky „Brušperk – Střed“, kdo je správcem web stránek města apod.

Dotaz 30

Datum: 29. 5. 2015

Tazatel požadoval zaslání investičních plánů města pro rok 2015, respektive seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2015 a budou financovány z rozpočtu města nebo jiných veřejných prostředků.

Dotaz 29

Datum: 12. 5. 2015

Tazatel požadoval informace vztahující se k místnímu referendu, které se konalo v Brušperku dne 1.11.2014 (zachování provozu restaurace v Národním domě v Brušperku).

Dotaz 28

Datum: 5. 3. 2015

Tazatel požadoval zodpovězení otázek a poskytnutí informací k užívání právního informačního systému města Brušperk

Dotaz 27

Datum: 13. 1. 2015

Tazatel požadoval informace týkající se veřejného osvětlení ve městě Brušperku.

Dotaz 26

Datum: 10. 9. 2014

Tazatel požadoval poskytnutí informací k řízení o umístění stavby „Silnice II/486 Hukvaldy – Dolní Sklenov, mosty 486-011, 486-012“.

Dotaz 24

Datum: 1. 4. 2014

Tazatel požadoval poskytnutí informací k podkladům pro řízení o dodatečném povolení stavby.

Dotaz 23

Datum: 3. 3. 2014

Tazatel požadoval zaslání investičních plánů města pro rok 2014, respektive seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2014 a budou financovány z rozpočtu nebo jiných veřejných prostředků.

Dotaz 22

Datum: 9. 7. 2013

Tazatel požadoval poskytnutí informací k povolení a kolaudaci provozovny ve Fryčovicích.

Dotaz 11

Datum: 2. 1. 2012

Tazatelka požádala o zaslání investičních plánů města pro roky 2011 a 2012 respektive seznamy stavebních projektů, které jsou plánovány městem pro výše uvedené roky.

Dotaz 8

Datum: 18. 7. 2011

Informace o komunikaci na pozemku parc. č. 29 k.ú. Krmelín.

Dotaz 7

Datum: 29. 6. 2011

Řešení odvádění srážkových vod ze stavebního pozemku parc. č. 706/18 k.ú. Krmelín.

Dotaz 3

Datum: 14. 12. 2010

Více v příloze

Dotaz 2

Datum: 13. 12. 2010

Tazatel se zajímal, zda je standardní situací na MěÚ Brušperk odpovídat na dotazy jinému subjektu, než tomu, který klade dotaz a dále se dotázal, zda mezi běžný sdělovací sloh MěÚ patří ironie.

Dotaz 1

Datum: 1. 11. 2010

Tazatel požádal o zaslání kopie zřizovací listiny Sportovní haly s uvedením data jejího zřízení.

MĚSTO A ÚŘAD

Rychlý kontakt

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451
E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300
Datová schránka: 37cbe8h

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
slabý déšť 23 °C 14 °C
pátek 26. 7. polojasno 26/13 °C
sobota 27. 7. polojasno 31/16 °C
neděle 28. 7. prudký déšť 29/15 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
2
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

Pranostika na akt. den

Na Jakuba prvních brambor průba.