Město Brušperk
Město Brušperk
Město Brušperk
Město Brušperk

Cestování mezi okresy

Policie ČR

Ministerstvo vnitra uveřejnilo přehledné informace pro pohyb osob mezi okresy.
https://okresy.mvcr.cz/

Často kladené otázky

Práce

Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?

 • NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?

 • Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra (DOCX, 9,6 kB & PDF, 168 kB). Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Vláda důrazně vyzývá zaměstnavatele k využívání práce na dálku (tzv. home office). Co to znamená?

 • ANO, vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde je to alespoň trochu možné. Například v administrativních provozech by se měly vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli zaměstnanci po dobu 3 týdnů pracovat na dálku. Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu, a tedy šíření viru.

Lékař a úřední záležitosti

Pokud půjdu k lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?

 • NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?

 • Stačí zaškrtnutý formulář (DOCX, 18,3 kB & PDF, 114 kB) nebo čestné prohlášení (DOCX, 15,8 kB & PDF, 105 kB), kde uvedete místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení můžete využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestujete „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?

 • Účast na svatbě je možná jen v rámci okresu, kde má místo trvalého pobytu nebo bydliště jeden z partnerů. Na účast svědků a druhého z partnerů se vztahuje výjimka z omezení cest mezi okresy – nezbytný úřední úkon.
 • Tato výjimka se však kromě svědků a druhého z partnerů nevztahuje na žádné jiné účastníky. Svatby se tedy jako hosté mohou zúčastnit pouze ti, kteří mají bydliště v okresu, kde se svatba koná.

A jak je to s registrovaným partnerstvím?

 • Uzavřít registrované partnerství je možné pouze na 14 matričních úřadech v České republice. Pokud se tedy partneři rozhodnou uzavřít registrované partnerství, vztahuje se na ně výjimka pro překročení hranice okresů. Tato výjimka se vztahuje ale jenom na osoby, které chtějí registrované partnerství uzavřít.

Mohu odjet do lázní?

 • Ano, pokud vám lázně předepsal lékař, vztahuje se na tuto cestu výjimka nezbytné cesty do zdravotnického zařízení. Pro kontrolu dané výjimky byste měli využít např. pozvánku k nástupu do lázní, rozhodnutí lékaře apod.

Péče o děti, příbuzné

Máme děti ve střídavé péči a musím si je po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?

 • Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.
 • Stejně tak výjimka platí pro jakýkoli jiný (úředně či dohodou) upravený styk rodiče s dítětem. I zde je nutné výjimku prokázat příslušnými dokumenty.

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty?

 • Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?

 • Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.

Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?

 • NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení nutné péče nebo doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu, a tedy šíření viru.

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou? Co případně musím doložit?

 • To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnů sestěhovat na jedno místo.

Nákup

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?

 • NE, nemůžete. Nakupovat můžete pouze v rámci svého okresu (není třeba žádný doklad). Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?

 • ANO. V případě Prahy je pohyb mezi městskými částmi brán jako pohyb v rámci jednoho okresu.

Cestování mimo okres a hlavní město Prahu

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost? Co musím doložit?

 • Pokud chcete jet na svou chatu / chalupu / jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení. Na cesty na chatu mimo okres se nevztahuje žádná z výjimek krizového opatření.

Co když mě vykradou, poškodí nemovitost či jiný majetek, který mám mimo okres, nebo mi tam např. praskne vodovodní potrubí? Mám výjimku?

 • Smyslem opatření je maximálně omezit mobilitu osob. Na tyto situace se sice výjimka výslovně nevztahuje, nicméně v závažných případech lze z těchto důvodů okres opustit. Výjimky je však možné využívat jen ve skutečně nezbytných případech. Pokud je účelem ochrana vlastního života či majetku, pak opuštění okresu není porušením povinnosti krizového opatření. Samozřejmě je nutné existenci havarijní či jiné situace při kontrole prokázat.

Přes týden bydlím v Brně u známých a na víkend jezdím domů do Pitína (okres Uherské Hradiště), kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Brna?

 • Je nutné mít na paměti, že účelem krizového opatření je snížení mobility a setkávání osob. Proto důrazně doporučujeme vybrat si jedno z míst, kde budete po dobu účinnosti těchto omezení pobývat.

Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres, například z Prahy do obcí v okrese Praha východ?

 • Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb mimo okres.

Stěhování a prohlídky bytů

Mám naplánované stěhování do jiného okresu, mohu se přestěhovat během omezení pohybu?

 • Ano, na stěhování se vztahuje výjimka. Prokázat takovou výjimku je vhodné zejména nájemní či kupní smlouvou k nemovitosti.
 • To se však nevztahuje na prohlídky bytů a nemovitostí. Takové prohlídky nemají výjimku ze zákazu opuštění okresu. Tyto činnosti lze realizovat i jinými prostředky, bez přímé osobní účasti. Krizové opatření týkající se maloobchodu a služeb navíc s účinností od 1. března zakazuje provoz provozoven realitního zprostředkování.

Sport, volnočasové aktivity a pobyt v přírodě

Jak máme zajistit uzavření hřiště v otevřeném prostoru? Strážníky ani zaměstnance obce nemáme.

 • Provozovatel by měl zajistit uzavření hřišť, u kterých je to možné (je např. oplocené).

Mohu si jít zaběhat?

 • ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?

 • ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů v noci je do 500 metrů od bydliště.

Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.

 • To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Můžu jít rybařit?

 • Rybaření jako volnočasová aktivita je možné pouze v rámci obce, kde mám trvalý pobyt nebo bydliště. Výkon rybářského práva v jiném okrese je možný, jen když je to nezbytné – např. k regulaci zvěře, k výlovu, zarybnění, k výkonu rybářské stráže apod.

Kontroly a doba, po kterou uvedené platí

Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce?

 • Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.

Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?

 • Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých kapacit.

Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?

 • Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.

Budou kontroly i ve vlacích a autobusech, které sváží lidi do Prahy?

 • Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.

K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod?

 • Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. Každý musí být schopný prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje.

Jak dlouho budou opatření platit?

 • Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.

Výjimky

Co znamená výjimka v nařízení „Účast na hromadné akci“?

 • Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII tohoto opatření, například významná sportovní utkání.

Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahují se tato omezení i na mě?

 • Ano, vztahují se na všechny osoby.

  

Související dokumenty

Datum vložení: 8. 3. 2021 9:06
Datum poslední aktualizace: 8. 3. 2021 9:13
Autor: Tomáš Vojtek

AKTUÁLNĚ

Rychlý kontakt

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451
E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300
Datová schránka: 37cbe8h

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů